№ 5(77) (2016)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Economics and management of national economy

ІНВЕСТИЦІЇ У СТРУКТУРНІЙ ПЕРЕБУДОВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ЗНАЧЕННЯ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ PDF
О. В. МАНЖУРА
НАУКОВІ ПРИНЦИПИ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ДОСЯГНЕННЯ КРАЇНОЮ СТАНУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ PDF
Н. О. ПОДЛУЖНА
ВЕРТИКАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ: СУТНІСТЬ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ PDF
Ю. В. ПЕТЛЕНКО
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ САМОДОСТАТНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ PDF
Ю. М. ПРОЦЕНКО
НОВАЦІЇ У ЗВІТНОСТІ У СФЕРІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗА СТАНДАРТАМИ GRI PDF
О. В. ЯРІШ, В. О. ПОДОЛЬСЬКА
БАНКОВСКИЕ РИСКИ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИМИ PDF
ЭЛЬНАРА ЭЛЬХАН КЫЗЫ АХМЕДОВА

Economics and Enterprise Management

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ PDF
С. В. ІВАНОВ, М. Є. РОГОЗА, О. К. КУЗЬМЕНКО
ТЕХНОЛОГІЯ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ PDF
В. А. ГРОСУЛ, О. М. ФИЛИПЕНКО, О. Д. РАЧКОВАН
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЄЮ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
О. В. ЛОЗОВА
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗНИЖЕННЯМ ВИРОБНИЧИХ ЗАТРАТ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Н. Й. РАДІОНОВА
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ПІДСТАВІ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ PDF
Д. В. Крилов
КЛЮЧОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМАТУ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
В. А. ГРОСУЛ, Т. П. ІВАНОВА
АКТУАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
А. В. БИТИЙ
УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Є. О. ЖУК
МОНІТОРИНГ ПОПИТУ НА КЕЙТЕРИНГОВІ ПОСЛУГИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Н. І. КИРНІС

Accounting, analysis and auditing

СТВОРЕННЯ ОНЛАЙН-МАГАЗИНУ: ОБЛІКОВІ ТА ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ PDF
В. А. КУЛИК
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЛІКВІДАЦІЙНОЇ ПРОЦЕДУРИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ-БАНКРУТАХ PDF
Л. О. АТАМАНЧУК

Finance, banking and insurance

НЕКОМЕРЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ: СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ PDF
С. А. ЦИГАНОВ
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ PDF
Н. В. ФІРСОВА
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ PDF
І. П. МИКОЛАЙЧУК
СУЧАСНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКУ PDF
О. С. ВОВЧЕНКО

The world economy and international economic relations

РОЛЬ СУБ’ЄКТІВ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У РОЗВ’ЯЗАННІ/ПОГЛИБЛЕННІ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ГЛОБАЛІЗОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Т. А. ДЕЙНЕКА
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ У КРАЇНАХ СВІТУ PDF
О. В. ЛОШЕНЮК

Mathematical methods, models and information technologies in the economy

Економіко-математичний базис для формування комплексних програм зрівноваженого розвитку рекреації PDF
H. SHEVCHENKO

Demography, labor economics, social economics and politics

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ PDF
В. В. КАРЦЕВА
ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ЯК ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАКРО- ТА МІКРОРІВНЯ PDF
Є. М. РУДНІЧЕНКО
РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ PDF
Т. А. КОСТИШИНА, О. О. КРАВЧЕНКО
СОЦІАЛЬНИЙ ТА ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ PDF
Л. Б. МАРТИНОВА
КОМПЕНСАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ЯК ОСНОВА ВИНАГОРОДИ ЗА ПРАЦЮ В СИСТЕМІ ДИСТРИБУЦІЇ PDF
А. І. КОСТИШИНА

Economy of the services sector

СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЯ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ PDF
Г. П. СКЛЯР, Л. В. ДРОБИШ, Л. І. ВИШНЕВЕЦЬКА
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ СЕКТОРІВ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ PDF
Г. О. ГОРІНА