Науковий вісник PUET: Economic Sciences

Анонси

Шановні колеги!

Оголошено набір наукових статей до «Наукового Вісника ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Серія «Економічні науки»), № 2, 2020 р.


«Науковий вісник ПУЕТ» включено до наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук (постанова президії Вищої Атестаційної Комісії України від 10 лютого 2010 р. № 1-05/1, журнал пройшов перереєстрацію 21.12.2015 року). 

 

Свідоцтво про державну реєстрацію серії «Економічні науки» КВ 17165-5935, видане 12.10.2010 р. Міністерством Юстиції України. ISSN 2409-6873

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2017: 63.57) https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=44413.

Тематичні розділи журналу: 

 • Економічна теорія та історія економічної думки;
 • Економіка і управління підприємством;
 • Фінанси, банківська справа та страхування;
 • Бухгалтерський облік, аналіз і аудит;
 • Економіка та управління національним господарством;
 • Світове господарство і міжнародні економічні відносини;
 • Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;
 • Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
 • Економіка сфери сервісу;
 • Маркетинг та підприємництво;
 • Освітня діяльність.

Статті  публікуються українською, російською, англійською мовами.

 Вимоги до наукових статей, які подаються до публікації в тематичному збірнику «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.  Серія «Економічні науки». http://journal.puet.edu.ua/files/requires_en.pdf

Подані матеріали проходять рецензування – за наукометричним стандартом.

Вартість публікації – 60 грн за сторінку. Рекомендований обсяг статті 10-12 сторінок.  Одноосібні  статті  докторів  наук публікуються безкоштовно.

Для публікації наукової статті необхідно до 31 серпня 2020 року відправити на електронну адресу редакції naukovyivisnykpuet.1@gmail.com:

1) заявку на розміщення статті, з підписом автора (авторів), який повинен бути затверджений ученим секретарем або відділом кадрів організації;

2) електронний  варіант  статті,  у  якому  остання  сторінка  повинна  бути продубльована, підписана авторами статті та відсканована;

3) скановану копію рецензії  доктора  наук,  де,  крім  підпису  рецензента, обов’язково вказуються його прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посада,  місце  роботи,  напрям  його  наукових  досліджень.  Підпис повинен  бути  затверджений  вченим  секретарем  або  відділом  кадрів організації;

4) копію квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

З повагою,

редакція наукового журналу


Редакція Наукового вісника Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» повідомляє, що журнал індексується у наукометричній базі INDEX COPERNICUS (ICV 2015: 42.39)

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» у INDEX COPERNICUS


Журнал входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (пройшов перереєстрацію 21.12.2015 року)

Свідоцтво про державну реєстрацію Наукового вісника Полтавського університету економіки і торгівлі. Серії «Економічні науки» КВ № 17165-5935 ПР видане 12.10.2010 р. Міністерством юстиції України.

ISSN 2409-6873

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» у INDEX COPERNICUS

Вимоги до наукових статей, які подаються до публікації в тематичному збірнику «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.  Серія «Економічні науки»


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 1(97) (2020)

Зміст

Economics and management of national economy

ЦІНА ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ РИНКУ ОВОЧІВ І ФРУКТІВ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-6
PDF
О. Ю. БОЧКО / O. Bochko, Н. Я. РОЖКО / N. Rozhko
РОЛЬ ТЕХНОПАРКІВ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-7
PDF
В. М. ОРЛОВ / V. Orlov, А. Д. ПЕТРАШЕВСЬКА / A. Petrashevska, Ю. І. ГУЙГОВА / Y. Huihova, К. Г. МАСЛОВА / K. Maslova

Economy and management

СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ РЕПУТАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ТОВАРНОМУ РИНКУ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-1
PDF
Л. М. КОВАЛЬ / L. Koval, Н. І. САРАЙ / N. Sarai
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ – НАГАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ СЬОГОДЕННЯ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-2
PDF
А. М. ТКАЧЕНКО / А. Tkachenko, Н. Д. ТИХА / А. Tykha
МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-3
PDF
М. В. ЗОСЬ-КІОР / M. Zos-Kior
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-4
PDF
О. А. ХІЛУХА / O. Hiluha, М. М. НАДЕЙКО / M. Nadeiko

Finance, banking and insurance

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ BITCOIN В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-5
PDF
Н. П. ЛЕВКОВЕЦЬ / N. Levkovets

Economy of the services sector

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОЇ СФЕРИ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-8
PDF
В. А. КРАСНОМОВЕЦЬ / V. Krasnomovets, Н. Г. БОСЕЦЬКА / N. Bosetska
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ПОТОЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-9
PDF
Д. О. ГУЗЬ / D. Huz, Н. Л. КУСИК / N. Kusyk
ГОТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-10
PDF
Н. В. МИХАЙЛОВА / N. Mikhailova, Н. В. РОГОВА / N. Rogova, С. С. РИБАКОВА / S. Rybakova

Marketing and Entrepreneurship

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-11
PDF
І. О. ДЕЙНЕГА / I. Deineha, О. В. ДЕЙНЕГА / O. Deineha
ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГУ ВІДНОСИН У ТУРИСТИЧНОМУ КОМПЛЕКСІ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-12
PDF
Г. П. ЩУКА / H. Shchuka, Л. І. ГАЛЬКІВ / L. Halkiv