Науковий вісник PUET: Economic Sciences

Анонси

Шановні колеги!

Оголошено набір наукових статей до «Наукового Вісника ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Серія «Економічні науки»), № 3, 2019 р.


«Науковий вісник ПУЕТ» включено до наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук (постанова президії Вищої Атестаційної Комісії України від 10 лютого 2010 р. № 1-05/1, журнал пройшов перереєстрацію 21.12.2015 року). 

 

Свідоцтво про державну реєстрацію серії «Економічні науки» КВ 17165-5935, видане 12.10.2010 р. Міністерством Юстиції України. ISSN 2409-6873

 

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2017: 63.57) https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=24786029&org=%20%20%20%20%20%20,p24786029,3.html  .

Тематичні розділи журналу: 

 • Економічна теорія та історія економічної думки;
 • Економіка і управління підприємством;
 • Фінанси, банківська справа та страхування;
 • Бухгалтерський облік, аналіз і аудит;
 • Економіка та управління національним господарством;
 • Світове господарство і міжнародні економічні відносини;
 • Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;
 • Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
 • Економіка сфери сервісу;
 • Маркетинг та підприємництво;
 • Освітня діяльність.

Статті  публікуються українською, російською, англійською мовами.

 

Вимоги до наукових статей, які подаються до публікації в тематичному збірнику «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.  Серія «Економічні науки». http://journal.puet.edu.ua/files/requires_en.pdf

Подані матеріали проходять рецензування – за наукометричним стандартом.

Вартість публікації – 60 грн за сторінку. Рекомендований обсяг статті 10-12 сторінок.  Одноосібні  статті  докторів  наук публікуються безкоштовно.

Для публікації наукової статті необхідно до 31 серпня 2019 року відправити на електронну адресу редакції vvlisitsa@gmail.com:

1) заявку на розміщення статті, з підписом автора (авторів), який повинен бути затверджений ученим секретарем або відділом кадрів організації;

2) електронний  варіант  статті,  у  якому  остання  сторінка  повинна  бути продубльована, підписана авторами статті та відсканована;

3) скановану копію рецензії  доктора  наук,  де,  крім  підпису  рецензента, обов’язково вказуються його прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посада,  місце  роботи,  напрям  його  наукових  досліджень.  Підпис повинен  бути  затверджений  вченим  секретарем  або  відділом  кадрів організації;

4) копію квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

З повагою,

редакція наукового журналу


Редакція Наукового вісника Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» повідомляє, що журнал індексується у наукометричній базі INDEX COPERNICUS (ICV 2015: 42.39)

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» у INDEX COPERNICUS


Журнал входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (пройшов перереєстрацію 21.12.2015 року)

Свідоцтво про державну реєстрацію Наукового вісника Полтавського університету економіки і торгівлі. Серії «Економічні науки» КВ № 17165-5935 ПР видане 12.10.2010 р. Міністерством юстиції України.

ISSN 2409-6873

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» у INDEX COPERNICUS

Редакційна колегія збірника

Вимоги до наукових статей, які подаються до публікації в тематичному збірнику «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.  Серія «Економічні науки»


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 1(92) (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Economics and management of national economy

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ДИНАМІКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В МАРКЕТИНГОВОМУ АСПЕКТІ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
О. К. ГЕРАСИМОВ / О. Gerasymov

Economic theory and the history of economic notion

ЕВОЛЮЦІЯ ЛИХВАРСТВА В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИННА XVIII – ПОЧАТОК XX СТ.) PDF
М. В. ОРЛИК / М. Orlyk

Economy and management

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ФОРМУВАННЯ Й РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ PDF
Н. С. ПЕДЧЕНКО / N. Pedchenko, Л. М. ШИМАНОВСЬКА-ДІАНИЧ / L. Shimanovsky-Dianich
ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРЕСІВ РОЗВИТКУ PDF
Н. С. ПЕДЧЕНКО / N. Pedchenko, В. Ю. СТРІЛЕЦЬ / V. Strilets
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ІСНУЮЧИХ СХЕМ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ НЕЗАКОННИМ ШЛЯХОМ PDF
С. В. ЛЄОНОВ / S. Lyeonov, А. О. БОЙКО / A. Boyko, С. В. МИНЕНКО / S. Mynenko

Accounting, analysis and auditing

ПРИНЦИПИ ОБЛІКУ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
В. А. КУЛИК / V. Kulyk, М. О. ЛЮБИМОВ / M. Lubimov, Л. Л. ТЯГНИРЯДНО / L. Tiahnyriadno

Finance, banking and insurance

МАРКЕРИ СТІЙКОГО ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Г. М. СИДОРЕНКО-МЕЛЬНИК / H. Sydorenko-Melnyk, В. В. КАРЦЕВА / V. Kartseva
СИСТЕМНИЙ РИЗИК БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ: ОЦІНКА ОСНОВНИХ ДЖЕРЕЛ, ЧИННИКІВ, НАСЛІДКІВ ТА НАПРЯМІВ РЕГУЛЮВАННЯ PDF
С. П. ПРАСОЛОВА / S. Prasolova
АНАЛІЗ ТА ДІЄВІСТЬ ПЕНСІЙНИХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ PDF
Є. О. КУЛІКОВА / E. Kulikova

The world economy and international economic relations

ОСОБЛИВОСТІ ПОПИТУ СВІТОВОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ PDF
Т. В. ШАБЕЛЬНИК / T. Shabelnyk
ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ КРАЇН СХІДНОЇ АЗІЇ PDF
Ю. І. ПРИСЯЖНЮК / Y. Prysiazhniuk, А. П. ТРОФИМЧУК / А. Trofymchuk

Economy of the services sector

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У ПОСТНЕКЛАСИЧНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ТУРИЗМУ PDF
Г. П. СКЛЯР / G. Skliar, Л. В. ДРОБИШ / L. Drobysh, І. Р. ПРОКОПЕНКО / I. Prokopenko

Marketing and Entrepreneurship

ЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ B2C СЕКТОРУ PDF
В. Я. ЗАРУБА / V. Zaruba, І. А. ПАРФЕНТЕНКО / I. Parfentenko