Науковий вісник PUET: Economic Sciences

Анонси

Шановні колеги!

Оголошено набір наукових статей до «Наукового Вісника ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Серія «Економічні науки»), № 3, 2019 р.


«Науковий вісник ПУЕТ» включено до наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук (постанова президії Вищої Атестаційної Комісії України від 10 лютого 2010 р. № 1-05/1, журнал пройшов перереєстрацію 21.12.2015 року). 

 

Свідоцтво про державну реєстрацію серії «Економічні науки» КВ 17165-5935, видане 12.10.2010 р. Міністерством Юстиції України. ISSN 2409-6873

 

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2017: 63.57) https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=24786029&org=%20%20%20%20%20%20,p24786029,3.html  .

Тематичні розділи журналу: 

 • Економічна теорія та історія економічної думки;
 • Економіка і управління підприємством;
 • Фінанси, банківська справа та страхування;
 • Бухгалтерський облік, аналіз і аудит;
 • Економіка та управління національним господарством;
 • Світове господарство і міжнародні економічні відносини;
 • Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;
 • Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
 • Економіка сфери сервісу;
 • Маркетинг та підприємництво;
 • Освітня діяльність.

Статті  публікуються українською, російською, англійською мовами.

 

Вимоги до наукових статей, які подаються до публікації в тематичному збірнику «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.  Серія «Економічні науки». http://journal.puet.edu.ua/files/requires_en.pdf

Подані матеріали проходять рецензування – за наукометричним стандартом.

Вартість публікації – 60 грн за сторінку. Рекомендований обсяг статті 10-12 сторінок.  Одноосібні  статті  докторів  наук публікуються безкоштовно.

Для публікації наукової статті необхідно до 31 серпня 2019 року відправити на електронну адресу редакції naukovyivisnykpuet.1@gmail.com:

1) заявку на розміщення статті, з підписом автора (авторів), який повинен бути затверджений ученим секретарем або відділом кадрів організації;

2) електронний  варіант  статті,  у  якому  остання  сторінка  повинна  бути продубльована, підписана авторами статті та відсканована;

3) скановану копію рецензії  доктора  наук,  де,  крім  підпису  рецензента, обов’язково вказуються його прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посада,  місце  роботи,  напрям  його  наукових  досліджень.  Підпис повинен  бути  затверджений  вченим  секретарем  або  відділом  кадрів організації;

4) копію квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

З повагою,

редакція наукового журналу


Редакція Наукового вісника Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» повідомляє, що журнал індексується у наукометричній базі INDEX COPERNICUS (ICV 2015: 42.39)

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» у INDEX COPERNICUS


Журнал входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (пройшов перереєстрацію 21.12.2015 року)

Свідоцтво про державну реєстрацію Наукового вісника Полтавського університету економіки і торгівлі. Серії «Економічні науки» КВ № 17165-5935 ПР видане 12.10.2010 р. Міністерством юстиції України.

ISSN 2409-6873

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» у INDEX COPERNICUS

Редакційна колегія збірника

Вимоги до наукових статей, які подаються до публікації в тематичному збірнику «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.  Серія «Економічні науки»


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 3(94) (2019)

Зміст

Economic theory and the history of economic notion

ПРОБЛЕМИ ЛІДЕРСТВА У ПРАЦЯХ ДІЯЧІВ ПІЗНЬОГО ВІДРОДЖЕННЯ (ДЖ. БРУНО, М. МОНТЕНЬ, Т. ЕЛІОТ)
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-3-1DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-3-1
PDF
О. О. Нестуля / O. Nestulya, С. І. НЕСТУЛЯ / S. Nestulya

Economy and management

DUE DILIGENCE КОРПОРАТИВНОЇ ЗВІТНОСТІ ЯК КОМПЛЕКС АНАЛІТИЧНИХ ЗАХОДІВ ІЗ ГАРАНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-3-2
PDF
А. М. ТКАЧЕНКО / А. Tkachenko, С. М. ТЮТЧЕНКО / S. Tiutchenko
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-3-3
PDF
Л. М. ШИМАНОВСЬКА-ДІАНИЧ / L. Shymanovska-Dyanich
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РОБОТИ ПІДРОЗДІЛУ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛАЄНС-БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-3-4
PDF
Т. О. КОБЄЛЄВА / T. Kobielieva
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-3-5
PDF
К. О. КОПІШИНСЬКА / K. Kopishynska
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-3-6
PDF
Н. М. ЧУПРИНА / N. Chupryna
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-3-7
PDF
Н. М. ПОПАДИНЕЦЬ / N. М. Popadynets, Х. О. ПАТИЦЬКА / H. О. Patytska, М. М. ПІТЮЛИЧ / М. І. Pityulych, Н. І. КЕРЕЦМАН / N. І. Keretsman

Finance, banking and insurance

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАОЩАДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-3-8
PDF
Т. П. Гудзь / T. Hudz
ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЗАРУБІЖНИМИ СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-3-9
PDF
С. П. ПРАСОЛОВА / S. Prasolova

The world economy and international economic relations

РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК У СТВОРЕННІ СВІТОВОГО БАГАТСТВА
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-3-10
PDF
О. В. ШКУРУПІЙ / О. Shkurupii, Т. А. ДЕЙНЕКА / T. Deyneka, О. І. СІЛАНТЬЄВ / О. Silantiev

Mathematical methods, models and information technologies in the economy

КООПЕРАТИВИ У СФЕРІ ІТ: ІСНУЮЧИЙ ДОСВІД ТА МОЖЛИВІ МОДЕЛІ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-3-11
PDF
В. В. ГОНЧАРЕНКО / V. Honcharenko, А. О. ПАНТЕЛЕЙМОНЕНКО / A. Panteleymonenko, А. А. ПОЖАР / A. Pozhar, Д. В. ГОНЧАРЕНКО / D. Honcharenko

Economy of the services sector

РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ПРОЕКТУВАННІ ЯК ВАЖЛИВОМУ ПРОЦЕСІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ІНЖИНІРИНГ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-3-12
PDF
Л. А. ТРАЧЕНКО / L. Trachenko

Marketing and Entrepreneurship

ДО ПИТАННЯ ОБҐРУНТУВАННЯ ОЦІНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСУ КОМУНІКАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-3-13
PDF
І. О. ДЕЙНЕГА / I. Deineha, О. В. ДЕЙНЕГА / O. Deineha
ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ЧИННИКА УСПІШНОЇ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-3-14
PDF
О. А. БІЛОВОДСЬКА / O. Bilovodska
НАУКОВО-ОСВІТНІ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЦЕНТРИ ЯК ВАЖЛИВІ ЕЛЕМЕНТИ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-3-15
PDF
Т. В. ОНІПКО / T. Onipko, Т. А. ОНІПКО / T. Onipko
МЕТОДИ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-3-16
PDF
М. В. МАКАРОВА / M. Makarova