Науковий вісник PUET: Economic Sciences

Анонси

Шановні колеги!

Оголошено набір наукових статей до «Наукового Вісника ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Серія «Економічні науки»), № 3, 2020 р.


Свідоцтво про державну реєстрацію серії «Економічні науки» КВ 17165-5935, видане 12.10.2010 р. Міністерством Юстиції України. ISSN 2409-6873

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2017: 63.57) https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=44413.

Тематичні розділи журналу: 

 • Економічна теорія та історія економічної думки;
 • Економіка і управління підприємством;
 • Фінанси, банківська справа та страхування;
 • Бухгалтерський облік, аналіз і аудит;
 • Економіка та управління національним господарством;
 • Світове господарство і міжнародні економічні відносини;
 • Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;
 • Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
 • Економіка сфери сервісу;
 • Маркетинг та підприємництво;
 • Освітня діяльність.

Статті  публікуються українською, російською, англійською мовами.

 Вимоги до наукових статей, які подаються до публікації в тематичному збірнику «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.  Серія «Економічні науки». http://journal.puet.edu.ua/files/requires_en.pdf

Подані матеріали проходять рецензування – за наукометричним стандартом.

Вартість публікації – 60 грн за сторінку. Рекомендований обсяг статті 10-12 сторінок.  Одноосібні  статті  докторів  наук публікуються безкоштовно.

Для публікації наукової статті необхідно до 31 серпня 2020 року відправити на електронну адресу редакції naukovyivisnykpuet.1@gmail.com:

1) заявку на розміщення статті, з підписом автора (авторів), який повинен бути затверджений ученим секретарем або відділом кадрів організації;

2) електронний  варіант  статті,  у  якому  остання  сторінка  повинна  бути продубльована, підписана авторами статті та відсканована;

3) скановану копію рецензії  доктора  наук,  де,  крім  підпису  рецензента, обов’язково вказуються його прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посада,  місце  роботи,  напрям  його  наукових  досліджень.  Підпис повинен  бути  затверджений  вченим  секретарем  або  відділом  кадрів організації;

4) копію квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

З повагою,

редакція наукового журналу


Редакція Наукового вісника Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» повідомляє, що журнал індексується у наукометричній базі INDEX COPERNICUS (ICV 2015: 42.39)

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» у INDEX COPERNICUS


Журнал входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (пройшов перереєстрацію 21.12.2015 року)

Свідоцтво про державну реєстрацію Наукового вісника Полтавського університету економіки і торгівлі. Серії «Економічні науки» КВ № 17165-5935 ПР видане 12.10.2010 р. Міністерством юстиції України.

ISSN 2409-6873

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» у INDEX COPERNICUS

Вимоги до наукових статей, які подаються до публікації в тематичному збірнику «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.  Серія «Економічні науки»


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 2(98) (2020)

Зміст

Economics and Enterprise Management

ВИКОРИСТАННЯ SWOT- І PEST-АНАЛІЗІВ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ОРІЄНТИРІВ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-2-1
PDF
О. О. Нестуля / O. Nestulya, Н. С. Педченко / N. Pedchenko
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР У ТОРГІВЛІ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-2-2
PDF
К. Ю. Вергал / K. Verhal
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕРЕЖЕВОГО РИТЕЙЛУ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-2-3
PDF
В. В. ЛІСІЦА / V. Lisitsa

Economics and management of national economy

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-2-4
PDF
Л. В. СТЕПАНОВА / L. Stepanova, О. В. ТУЖИЛКІНА / O. Tuzhilkina
РОЛЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ПРОЦЕСАХ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ ОТГ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-2-5
PDF
А. Р. Беля / A. Belia

Economy of the services sector

ЩАСТЯ ЯК ОБ’ЄКТ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ТУРИЗМОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПОСТНЕКЛАСИЧНІЙ ПАРАДИГМІ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-2-6
PDF
Г. П. Скляр / G. Skliar, Л. В. Дробиш / L. Drobysh

Marketing and Entrepreneurship

МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЛОГІСТИКИ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ТОВАРІВ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-2-7
PDF
В. В. Нехай / V. Nekhay
НЕЙРОМАРКЕТИНГ ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-2-8
PDF
Н. В. Карпенко / N. Karpenko, М. М. Іваннікова / M. Ivannikova
ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-2-9
PDF
Н. І. Яловега / N. Yalovega, А. М. Захаренко-Селезньова / A. Zakharenko-Seleznyova