Науковий вісник PUET: Technical Sciences

«Науковий вісник ПУЕТ» видається з березня 2000 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію серії «Технічні науки»
КВ № 17164-5934 ПР видане 12.10.2010 р.
Міністерством юстиції України.

У збірнику «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі»
серія «Технічні науки» публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у галузі технічних наук.

Рукописи статей попередньо рецензуються провідними спеціалістами
відповідної галузі.

Збірник «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі»
серія «Технічні науки» включено в перелік наукових фахових видань України
з технічних та економічних наук (Наказ МОН України № 820 від 11.07.2016),
у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт
на здобуття наукових ступенів доктора й кандидата наук.

Збірник «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі»
серія «Технічні науки» індексується в наукометричних базах
Index Copernicus (ICV 2015: 42.93; 2016: 56.48; 2017: 72.30 )
та Giobal Impact Factor (2013: 0.514; 2014: 0.604; 2015: 0.722)


Зображення домашньої сторінки журналу

Шановні колеги!

 

Відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки» включено до Переліку наукових фахових видань України

у галузі технічних наук (Наказ МОН України № 820 від 11.07.2016).

Збірник індексується у наукометричній базі

- Index Copernicus (ICV 2015: 42.93; 2016: 56.48; 2017: 72.30).

З умовами та порядком прийняття статей можна ознайомитися за посиланням: http://puet.edu.ua/sites/default/files/vymogy_do_avtorskyh_rukopysiv_seriya_tehnichni_nauky.pdf

Запрошуємо до співпраці!

З повагою,
редакційна колегія збірника «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки»


№ 1(85) (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАПІВФАБРИКАТУ ДЛЯ СМУЗІ ПІД ЧАС НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ЗБЕРІГАННЯ PDF
М. І. Погожих / N. Pogozhikh, М. Т. Малафаєв / N. Malafayev, Є. Б Соколова / E. Sokolova, Т. В. Карбівнича / T. Karbivnycha
РОЗРОБКА РЕЦЕПТУРИ ВАРЕНИХ КОВБАС ІЗ М’ЯСОМ ВОДОПЛАВНОЇ ПТИЦІ ТА МАЛОЦІННОЇ СТАВКОВОЇ РИБИ PDF
Н. В. Божко / N. Bozhko, В. І. Тищенко / V. Tischenko, В. М. Пасічний / V. Pasichniy, М. В. Коник / M. Konik
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЙ БІЛКОВО-ЖИРОВИХ ЕМУЛЬСІЙ ДЛЯ КУЛІНАРНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ PDF
В. М. Пасічний / V. Pasichniy, А. М. Гередчук / A. Geredchuk, Н. В. Олійник / N. Olijnyk, О. І. Положишникова / O. Polozhyshnykova
МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НАПІВФАБРИКАТУ ВАРЕНО-ЗАМОРОЖЕНОГО З МОЛЮСКА ПРІСНОВОДНОГО PDF
М. П. Головко / N. Golovko, Т. М. Головко / T. Golovko, А. О. Геліх / А. Gelikh
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БІФШТЕКСА З ЯЛОВИЧИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ХАРЧОВОЇ ДОБАВКИ «МАГНЕТОФУД» PDF
І. В. Цихановська / І. Tsykhanovska, Л. А. Скуріхіна / L. Skurikhina, В. В. Євлаш / V. Evlash, Л. Ф. Павлоцька / L. Pavlotska
ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ В ТЕХНОЛОГІЇ ПЕЧИВА PDF
Г. П. Хомич / G. Khomych, О. М. Горобець / A. Horobes, Н. І. Ткач / N. Tkach, Ю. В. Левченко / Y. Levchenko
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В ТЕХНОЛОГІЇ ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ ІЗ ДИЧИНИ PDF
Т. Ю. Суткович / T. Sutkovych, Л .О. Положишникова / L. Polozhyshnykova
РОЗРОБЛЕННЯ ХАРЧОВИХ РАЦІОНІВ РЕЗИСТЕНТНОЇ ДІЇ PDF
І. С. Тюрікова / I. Tiurikova, Ю. Г. Наконечна / Yu. Nakonechnaya
ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РІЗНИХ ВИДІВ БОРОШНА В М’ЯСНИХ СИСТЕМАХ PDF
О. Ф. Манжос / О. Manhgyos, Л. Б. Олійник / L. Oleynik
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЯКОСТІ СОУСІВ НА ФРУКТОВО-ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ PDF
Г. П. Хомич / G. Khomych, Ю. В. Левченко / Y. Levchenko, О. М. Горобець / A. Horobes, Г. В. Крусір G. Krusir
АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ОДЕРЖАННЯ ДОБАВОК ДІЄТИЧНИХ СЕЛЕН-БІЛКОВИХ PDF
М. П. Головко / N. Holovko, Т. М. Головко / T. Holovko, В. Г. Применко / V. Prymenko
ЗМІНИ ЖИРОВОЇ СКЛАДОВОЇ КЕКСІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НЕТРАДИЦІЙНОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ПІД ЧАС ЇХ ЗБЕРІГАННЯ PDF
Т. В. Капліна / T. Kaplina, В. М. Столярчук / V. Stolyarchuk, С. О. Дудник / S. Dudnyk

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ТОВАРОЗНАВСТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

СЕНСОРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦІЛЬНОЗЕРНОВИХ ТА ОВОЧЕВИХ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ PDF
В. О. Назаренко / V. Nazarenko, О. О. Горячова / Е. Goryachova, Н. О. Офіленко / N. Ofilenko, З. Я. Котова / Z. Kotova

ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, МЕТРОЛОГІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ М’ЯСА СВИНЕЙ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ PDF
Г. О. Бірта / G. Birta, Ю. Г. Бургу / Yu. Burgu, Л. В. Флока / L. Floka
ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВИДУ УПАКОВКИ РЕДИСУ МЕТОДОМ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ PDF
Є. В. Хмельницька / Y. Khmelnytskaya
ПРОГНОЗУВАННЯ КОРИСНОГО СТРОКУ СЛУЖБИ УЛЬТРАФІОЛЕТОВИХ ЛАМП У ФОТОБІОЛОГІЧНИХ І ФОТОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСАХ PDF
А. О. Семенов / A. Semenov, Г. М. Кожушко / G. Kozhushko, Т. В. Сахно / T. Sakhno, Г. О. Бірта
ВИВЧЕННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КЕКСІВ, РОЗРОБЛЕНИХ НА ОСНОВІ ОРГАНІЧНОЇ СИРОВИНИ PDF
А. С. Ткаченко / A. Tkachenko