ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ЯКОСТІ АВОКАДО
DOI: 10.37734/2518-7171-2020-1-7

Г. О. БІРТА / G. Birta, О. О. ГОРЯЧОВА / E. Goryachova, Л. В. ФЛОКА / L. Floka, З. П. РАЧИНСЬКА / Z. Rachinska

Анотація


Забезпечення збереження плодів та овочів, безперебійне постачання ними на-
селення вимагає спеціалізованих знань в царині ідентифікації плодоовочевої продукції, показ-
ників якості та безпеки, способів і методів упаковки, маркування, транспортування і збері-
гання як традиційних для України, так і імпортованих тропічних і субтропічних фруктів, де-
яких видів овочів, що надходять в останні роки на ринок України в значних об’ємах і широкому
асортименті. Мета статті – визначити особливості та провести ідентифікацію та оцінку
якості авокадо, що надходить на споживчий ринок м. Полтава. Методика дослідження. Вико-
ристані стандартні органолептичні методи – метод балової оцінки та профільний, фізичні
й хімічні методи. Результати. Проведено ідентифікацію сортів авокадо, що реалізується
в м. Полтава, та визначено відповідність вимогам за показниками якості та безпечності.
Досліджувані зразки авокадо під час сортової ідентифікації віднесено до сортів Фуерте та
Хасс. Дослідженнями встановлено відповідність зразків за показниками якості встановленим
вимогам, сортові особливості авокадо мають незначний вплив на показники якості. Висно-
вки. Ідентифіковано сорти авокадо, що реалізуються в м. Полтава. Плоди авокадо, що ре-
алізуються в м. Полтава, характеризуються достатнім рівнем якості й органолептичних
властивостей.

Ключові слова: авокадо, ідентифікація, сорт, якість.

ПОСИЛАННЯ

1. Импорт авокадо в Украину в прошлом году
вырос вдвое [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2612482-import-avokadov-ukrainu-v-proslom-godu-vyros-vdvoeeksperty.html (дата звернення: 02.11.2020).
– Назва з екрана.

2. Плоды авокадо свежие. Технические
условия [Електронний ресурс] : ГОСТ
34270-2017 – [дата введения 2018-07-01].
– Москва : Стандартинформ, 2017. – 27 с.
(Межгосударственный стандарт).
3. Плотникова Т. В. Экспертиза свежих пло-
дов и овощей / Т. В. Плотникова, В. М. По-
зняковский, Т. В. Ларина, Л. Г. Елисеева.
– Новосибирск : Изд-во Новосиб. ун-та,
2001. – 302 с.

4. Про основні принципи та вимоги до без-
печності та якості харчових продуктів
[Електронний ресурс] : Закон України
із змінами від 06.12.2018 № 2639–VІІІ /
Верховна Рада України. – Режим доступу:
https://taxlink.ua/ua/normative_acts/zakonukraini-pro-osnovni-principi-tavimogi-dobezpechnosti-ta-yakosti-harchovih-produktiv/
(дата звернення: 15.10.2020). – Назва з
екрана.

5. Свежие плоды, овощи и фруктовые соки
– Сodex Alimentarius. Fresh fruits and
vegetables and Fruits Juices [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.
fao.org/3/a-a1389r.pdf (дата звернення:
03.11.2020). – Назва з екрана.

6. Стандарт ООН/ЕЭК FFV-42, касающий-
ся сбыта и контроля товарного качества
авокадо, поступающего в международную
торговлю // Стандарты ООН/ЕЭК на све-
жие фрукты и овощи. – Нью-Йорк : ООН,
1992. – С. 407–414.

7. Україна нарощує імпорт свіжих фруктів
та ягід [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: https://fruit-ukraine.org/2020/09/01/
ukraina-naroshchuie-import-svizhykh-fruktiv-ta-iahid/ (дата звернення: 07.11.2020). – Назва з екрана.

8. Ядрова А. А. Селекция и сортоизучение
субтропических и орехоплодных культур :
монография / А. А. Ядрова. – Ялта, 1983.
– 110 с.

Опубліковано: 2021-02-16


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.