ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ПІРОТЕХНІЧНИХ ПОБУТОВИХ ВИРОБІВ
DOI: 10.37734/2518-7171-2020-1-13

С. Е. МОРОЗ / S. Moroz, Marina O. Kalashnyk, О. В. КИРИЧЕНКО / O. Kyrychenko, З. П. РАЧИНСЬКА / Z. Rachynska, Н. В. ГНІТІЙ / N. Gnitiy

Анотація


Широке представлення на вітчизняному ринку піротехнічної продукції вітчизняного й іноземного виробництва спонукає до детального вивчення піротехнічних побутових виробів, зокрема їх ідентифікації, аналізу марковання, дослідження показників, що характеризують спосіб використання. Мета статті – розв’язання комплексу завдань, пов’язаних із проведенням ідентифікації піротехнічних побутових виробів, зокрема віднесенням їх до певного класу небезпеки. Методика дослідження. Використані теоретичні й емпіричні методи за стандартизованими методиками. Результати. Проаналізовано паковання та марковання піротехнічних побутових виробів. Установлено ступінь відповідності реквізитів марковання піротехнічних виробів вимогам нормативних документів. Проведено ідентифікацію піротехнічних виробів за показниками ваги піротехнічної суміші, тривалості дії (горіння), радіусу польоту іскор. Визначено клас небезпеки піротехнічних побутових виробів. Висновки. Ідентифіковано піротехнічні побутові вироби, що імпортуються в Україну. Установлено, що піротехнічні побутові вироби за тривалістю дії та радіусом польоту іскор можна віднести до 1 класу небезпеки відповідно до чинного стандарту.

Ключові слова: піротехніка, піротехнічні побутові вироби, марковання, ідентифікація.

ПОСИЛАННЯ

1. Фатєєв В. М. Піротехніка : курс лекцій / Фатєєв В. М., Приходько Ю. П., Таборов Л. І. ; за заг. ред. С. С. Чернявського. – Київ, 2017. – 470 с.

2. Клименко А. В. Маркування піротехнічних виробів як обов’язкова вимога їх безпечного використання / А. В. Клименко, Л. П. Вяткіна // Сучасна спеціальна техніка, 2019. – № 1(56). – С. 44–50.

3. Бараняк В. Проблеми протидії незаконній діяльності, пов’язаній з виробництвом, торгівлею та використанням піротехнічних засобів / В. Бараняк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки, 2017. – № 865. – С. 428–432.

4. The Safety of Pyrotechnic Articles: A Guide to the Pyrotechnic Articles (Safety) Regulations 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eig.org.uk/?p=205 (дата звернення: 10.10.2020). – Назва з екрана.

5. Барна М. Ю. Класифікація побутових піротехнічних виробів / М. Ю. Барна // Вісник Львівської комерційної академії. Серія товарознавча. – 2009. – Вип. 11. – С. 52–56.

6. Вироби піротехнічні побутові. Загальні вимоги безпеки: ДСТУ 4105-2002 – [Чинний від 2002–09–01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2012. – 6 с. (Національний стандарт).

7. Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 839 : Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/839-2011-%D0%BF (дата звернення: 10.10.2020). – Назва з екрана.

8. Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України : Верховна Рада України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8-2021-%D0%BF#Text (дата звернення: 10.10.2020). – Назва з екрана.

9. Вироби піротехнічні побутового призначення. Вимоги щодо пожежної безпеки і методи випробовувань: ДСТУ 4316:2004 [Чинний від 2004–07–05]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2005. – 18 с. (Національний стандарт).

10. Кириченко О. В. Ідентифікація піротехнічних побутових виробів. Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 27–28 квіт. 2020 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2020. – С. 247–250.

Опубліковано: 2021-02-16


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.