СТАН РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
DOI: 10.37734/2518-7171-2020-1-8

Є. В. ХМЕЛЬНИЦЬКА / Y. Нmelnitska, Ю. Г. БУРГУ / Y. Burgu, З. Я. КОТОВА / Z. Kotova, Н. В. ГНІТІЙ / N. Gnitiy

Анотація


Метою статті є аналітичне дослідження сучасного стану ринку молока та молочної продукції в Україні, вивчення тенденцій його розвитку. Методика дослідження. Авто- рами статті проведено аналіз напрацювань науковців щодо ринку молока та молочної про- дукції. Розглянуто статистичну, аналітичну й експертну оцінку фахівців молокопереробної галузі, що представлена в працях науковців і в інтернет-джерелах. Опрацювання аналітичної інформації передбачало застосування системи як загальнонаукових, так і спеціальних мето- дів дослідження. Серед них метод аналізу, синтезу, теоретичного пізнання, формулювання висновків, узагальнень. У статті проведено аналіз стану ринку молока та молочних продук- тів в Україні. Розглянуті тенденції споживання молочної продукції. У ході досліджень визначе- но та проаналізовано низку негативних чинників молочної галузі, що вплинули на внутрішній та зовнішній ринок України: зменшення поголів’я корів, закриття переробних підприємств, висока собівартість сировини, купівельна спроможність населення, збільшення імпорту. Ри- нок молока та молочної продукції України характеризується негативною тенденцією розви- тку, що визначається низьким рівнем споживання цієї продукції, зменшенням виробництва та переробки молока, збільшенням імпорту продукції. Негативна динаміка розвитку ринку молока та молочної продукції вплинула на розробку низки заходів щодо припинення занепаду молокопереробної галузі, що викладені в Національній програмі розвитку молочної галузі до 2030 року.

Ключові слова: молочна галузь, ринок, імпорт, споживання, динаміка, зовнішня торгівля.

ПОСИЛАННЯ

1. ТОП-13 фактів про молоко: вся правда про улюблений продукт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://agravery.com/uk/ posts/show/top-13-faktiv-pro-moloko-vsapravda- pro-ulublenij-produkt (дата звернення: 11.10.2020). – Назва з екрана.

2. Що треба знати про норми споживання мо- лочних продуктів і проблеми із засвоєнням лактози. Міністерство охорони здоров’я України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://moz.gov.ua/article/health/scho-treba-znati-pro-normi-spozhivannjamolochnih-produktiv-i-problemi-iz-zasvoennjam-laktozi (дата звернення: 11.10.2020). – Назва з екрана.

3. Андрійчук В. Г. Виклики агробізнесу: по- шуки відповідей / В. Г. Андрійчук // Еконо- міка АПК. – 2015. – № 5. – С. 12–22.

4. Ільчук М. М. Виробництво молока та моло- копродуктів / М. М. Ільчук. – Київ: Аграрна наука, 2001. – 206 с.

5. Яковлєва А. О. Проблеми та основні на- прямки ефективного виробництва молока в Черкаській області [Електронний ресурс] / А. О. Яковлєва // Зб. наук. пр. Кіровоград- ського національного технічного універси- тету. – 2012. – № 22 (частина II). – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/75.pdf. – Назва з екрана.

6. Камілова С. Р. Вступ України до СОТ: мож- ливості та наслідки / С. Р. Камілова // Нау- ковий вісник Національного аграрного уні- верситету, 2008. – Вип. 119. – С. 186–190.

7. The Dairy Industry Process Monitoring Standards and Quality [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/329269145 (дата звернення: 11.10.2020). – Назва з екрана.

8. Молочна галузь України та її майбутнє че- рез 10 років: проблеми, національна про- грама розвитку та державна підтримка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://agropolit.com/blog/412-molochnagaluz-ukrayini-ta-yiyi-maybutnye-cherez-10-rokiv-problemi-natsionalna-programarozvitku- ta-derjavna-pidtrimka (дата звер- нення: 11.10.2020). – Назва з екрана.

9. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/07/zb_bsoph2018_pdf.pdf (дата звернення: 11.10.2020). – Назва з екрана.

10. Тенденції споживання молочних продук- тів в Україні. Вплив пандемії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://infagro.com.ua/ua/2020/04/21/olga-kozak-predstavnik-ifcn

Опубліковано: 2021-02-16


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.