ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СУДОВІЙ ТОВАРОЗНАВЧІЙ ЕКСПЕРТИЗІ
DOI: 10.37734/2518-7171-2020-1-16

І. В. ЄМЧЕНКО / I. Yemchenko, Д. О. КОВАЛЬОВА / D. Kovalova

Анотація


Метою статті є визначення ролі інформаційного забезпечення для судової експертної діяльності. Проаналізована процедура оцінювання об’єкта судового товарознавчого дослідження. У роботі розглянуті особливості проведення судової товарознавчої експертизи об’єкта, наданого для дослідження. Проаналізовані етапи проведення товарознавчої експертизи з визначення ринкової вартості мобільного телефону. Товарознавче дослідження було доручено судовому експерту експертної спеціальності 12.1 «Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів». Для досліджень використовували такі методи: органолептичний, яким визначали ідентифікаційні дані об’єкта дослідження, його комплектність, укомплектованість та технічний стан; інструментальний (вимірювальний) метод для замірів необхідних параметрів; експертного аналізу – для визначення товарного виду на підставі зовнішнього огляду; оцінювання – способом визначення вартості об’єкта досліджень; метод маркетингових досліджень. Методичні підходи застосовано як загальні способи визначення вартості майна, що ґрунтуються на основних принципах оцінювання. Для оцінювання об’єкта дослідження застосовували порівняльний методичний підхід з урахуванням принципів заміщення, попиту та пропозиції. Ринкова вартість розрахована на основі визначення середньозваженої вартості. Показана роль інформаційного забезпечення для оперативності й ефективності вирішення поставлених перед експертами завдань. Зроблені висновки про необхідність доповнення та оновлення науково-методичної бази з метою підсилення інформаційної складової ефективності товарознавчого експертного дослідження.

Ключові слова: інформаційне забезпечення, ринкова вартість, мобільний телефон, судова товарознавча експертиза, експертне дослідження, висновок експерта, експерт.

ПОСИЛАННЯ

1. Кіріленко Ф. О. Крадіжки особистого майна громадян, вчинені у період 1960 – 2018 років / Ф. О. Кіріленко // Соціально-правові студії. – 2019. Вип. 3(5). – С. 81–87.

2. Про судову експертизу [Електронний ресурс] : Закон України від 25.02.1994 № 4038XII. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text (дата звернення: 14.10.2020). – Назва з екрана.

3. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text (дата звернення: 14.10.2020). – Назва з екрана.

4. Про затвердження Інструкції з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 17.07.2017 № 591. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1024-17#Text (дата звернення: 13.10.2020). – Назва з екрана.

5. Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 1440. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF#Text (дата звернення: 13.10.2020). – Назва з екрана.

6. Лозовий А. І. Методика визначення вартості майна / А. І. Лозовий, О. С. Донцова, С. М. Бобрицький, О. І. Стебіх. – Харків : ХНДІСЕ, 2004. – 112 с.

7. Smartphone [Електронний ресурс] : веб-сайт. – Режим доступу: http://huawei-y3-2017.smartphone.ua/ (дата звернення: 10.07.2019).

8. Rozetka [Електронний ресурс] : веб-сайт. – Режим доступу: https://rozetka.com.ua/ua/huawei_y3_2017_ds_gld/p1772317 (дата звернення: 10.07.2019).

9. OLX [Електронний ресурс] : веб-сайт. – Режим доступу: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/huawei-y3-2017.html (дата звернення: 10.07.2019).

10. Міщенко Т. М. Інформаційне забезпечення судово-економічної експертизи Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки / Т. М. Міщенко // Зб. тез Податкового конгресу. Серія «Податкова та митна справа в Україні». Т. 141 (м. Ірпінь, 12 грудня 2019 р.). – Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. – С. 502–506.

11. Заяць Я. І. Актуальність створення сучасної науково-методичної бази дослідження товарів у судовій експертизі / Я. І. Заяць, Д. О. Ковальова, М. С. Рак, І. Я. Хитра, Н. І. Попович // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : Матеріали VІІІ міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Растр-7, 2020. – С. 126–129.

12. Гладчук І. М. Поняття та види інформаційного забезпечення експертної діяльності / І. М. Гладчук // Зб. матеріалів «Теорія і практика судової експертизи і криміналістики». – 2018. – C. 78–80.

13. Про затвердження переліків рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, що використовується під час проведення судових експертиз [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства юстиції України від 30.07.2010 № 1722/5. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1722323-10#Text (дата звернення: 13.10.2020). – Назва з екрана.

14. Мінаєва О. О. Методичні рекомендації по визначенню ринкової вартості товару в країні його придбання на момент перетинання митного кордону України : Звіт з наук.-дослід. роботи / О. О. Мінаєва. – Одеський НДІСЕ, 2009. – 37 с.

15. ЄС: реформа судочинства – «мати всіх реформ» для України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/jees-ukrajina-asociacijareformy/31098839.html (дата звернення: 14.10.2020). – Назва з екрана.

Опубліковано: 2021-02-16


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.