ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ПИВА СВІТЛОГО ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА
DOI: 10.37734/2518-7171-2020-1-6

В. В. ЄВТУШЕНКО / V. Yevtushenko, О. О. СЕМЕНЧЕНКО / O. Semenchenko, В. М. БЕЗПАЛЬЧЕНКО / V. Bezpalchenko

Анотація


Мета дослідження. Проведення досліджень з оцінювання якості світлого пива різних торговельних марок вітчизняного виробництва. Під час проведення досліджень вико- ристано методики з визначення органолептичних і фізико-хімічних показників якості пива, викладені в чинних нормативних документах, методи аналізу та порівняння, статистичні методи обробки результатів досліджень та експертних оцінок. У результаті дослідження якості семи зразків пива світлого вітчизняного виробництва, що реалізується на ринку, встановлено, що за результатами аналізу маркування досліджуваних зразків пива лише три (зразки № 1, 2 і 4) відповідають встановленим нормативним вимогам. В інших зразках є недоліки в маркуванні, зокрема не зазначено гранично допустимі відхилення від номінального об’єму та не вказано масову частку сухих речовин у початковому суслі у відсотках. З’ясовано, що органолептичні показники якості: зовнішній вигляд, аромат і смак лише в зразку № 6 від- повідають вимогам нормативних документів, в інших зразках присутні незначні відхилення від норми. Експериментальні товарознавчі дослідження за фізико-хімічними показниками – масовою часткою спирту, кислотністю та кольором показали невідповідність встановленим вимогам лише в зразку № 5 за значенням кислотності. Усі інші зразки мали значення, що не перевищували норми, встановлені у вітчизняному стандарті. Отримані результати досліджень можуть бути корисними для підприємств роздрібної та оптової торгівлі. Проведені товарознавчі дослідження дають змогу виробникам підвищити рівень якості продукції за показниками, що мають відхилення від нормованих значень, та удосконалити маркування відпо- відно до вимог нормативних документів.

Ключові слова: світле пиво, дослідження, якість, маркування, органолептичні, фізико-хімічні показники.

ПОСИЛАННЯ

1. Які алкогольні напої найбільш популярні в Україні – дослідження [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://barout.media/news/ukraine-alcohol-preferences-map-media/ (дата звернення: 01.11.2020). – Назва з екрана.

2. Мельник І. В. Вплив якості підготовки води на органолептичні показники пива / І. В. Мельник, С. А. Чуб, Д. О. Гнатовська // ОНАХВ, Т. 81. – 2017. – № 2. – С. 43–48.

3. Бліщ Р. О. Шляхи та способи покращення якості пива / Р. О. Бліщ, Н. З. Петришин, М. П. Попович // Вісник Львівського торго- вельно-економічного університету. – 2017. – № 18. – С. 104–107.

4. Третьяк Л. Н. Методологические основы оценки и управления качеством пива с заданными потребительскими свойствами и технология его производства в условиях информационной неопределенности : дис. … д-ра техн. наук : 05.18.15 Технология и товароведение пищевых продуктов и функционального и специализированного назначения и общественного питания / Третьяк Л. Н. – Москва, 2013. – 476 с.

5. Австралийские ученые разрабатывают при- бор для оценки качества пива [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.beer.ua/avstralyyskye-uchen-e-razrabat-vaiutprybor-dlia-otsenky-kachestva-pyva/ (дата звернення: 10.11.2020). – Назва з екрана.

6. Закон України «Про інформацію для спо- живачів щодо харчових продуктів» [Елек- тронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2639-19#Text (accessed 01 November 2020).

7. Пиво. Методи визначення органолептич- них показників, об’єму продукції та герме- тичності закупорювання: ДСТУ 7103:2009. – [Чинний від 2016-01-01]. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 10 с. – (Національний стандарт України).

8. Пиво. Загальні технічні умови: ДСТУ 3888:2015. – [Чинний від 2015-11-01]. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2015. – 17 с. – (На- ціональний стандарт України).

9. Пиво. Методи визначення кольору : ДСТУ 4851:2020. – [Чинний від 2021-01-01]. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2020. – 15 с. – (На- ціональний стандарт України).

10. Пиво. Методи визначення кислотності : ДСТУ 4852:2007. – [Чинний від 2009-01- 01]. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2009. – 9 с. – (Національний стандарт України).

Опубліковано: 2021-02-16


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.