№ 3(59) (2013)

Зміст

Economics and management of national economy

Дихотомія ринку праці: тіньова та офіційна складові PDF
Н. М. КРАУС
Проблеми організації оплати труда в Росії PDF
А. А. Фірсова
Кадровий потенціал споживчої кооперації Бєлгородської області та його розвиток PDF
А. М. Доценко
Гендерна складова соціально- економічних детермінантів здоров’я населення PDF
Д. Г. Шушпанов
Тенденції розвитку роздрібної торгівлі у країнах Європи в умовах інтернаціоналізації PDF
Я. М. Антонюк, Г. Я. Антонюк
Економічна криза: теоретичний і практичний аспекти PDF
В. В. Видобора
Системний науково-методичний підхід до розвитку механізму державного регулювання інвестиційними процесами PDF
С. В. Бойко С. В.
Зернопродуктовий підкомплекс національної економіки як об’єкт транспортного обслуговування PDF
В. І. Перебийніс, О. В. Перебийніс
Дослідження проблем розвитку промислового виробництва України в умовах кризи PDF
І. А. Брижань
Основні аспекти та фактори, що формують продовольчу безпеку країни PDF
О. В. Вараксіна
Детермінанти інноваційного розвитку національної економіки PDF
З. Х. Мухамедова
Удосконалення управління підприємствами ринку безалкогольних газованих напоїв в Україні на основі підвищення ефективності інформаційного забезпечення PDF
Д. В. Дячков

Economics and Enterprise Management

Теоретико-методичні аспекти оцінки і стимулювання компетенцій працівників підприємства PDF
Л. Т. Снітко
Проблеми формування і використання трудового потенціалу організації PDF
О. В. Токар, Т. М. Іголкіна
Розробка методичних підходів до управління механізмом мотивації праці персоналу підприємств машинобудування PDF
І. О. Лепьохіна
Стратегічне управління маркетинговою діяльністю підприємств машинобудування PDF
Н. Н. Бєловолова
Теоретико-методичні засади формування коопераційних зв’язків промисловими підприємствами PDF
І. Я. Максименко
Необхідність раціонального використання вторинних матеріальних ресурсів на підприємствах машинобудування PDF
С. В. Пекшин
Методичні підходи до визначення показників стабільності та зростання кластера підприємств харчової промисловості PDF
puet1 Череп А. В., Т. В. Пуліна
Актуалізація розвитку інноваційних кадрових технологій в організаційному просторі господарських суб'єктів: соціально-економічна значущість проблеми та можливості реалізації PDF
І.В. Роздольска, М.Є. Лєдовська
Модель управління якістю торгового обслуговування на підприємствах торгівлі споживчої кооперації PDF
Є. Є. Тарасова, Д. В. Кадацька
Моделювання розвитку підприємства PDF
М. Є. Рогоза, О. К. Кузьменко
Оцінка якості процесів діяльності вищого навчального закладу з використанням діаграм перебігу процесів PDF
А. А. Роскладка, Н. А. Роскладка
Сратегічне планування як фактор ефективної діяльності організації PDF
О. В. Іовлєва
Основні пріоритети активізації розвитку кадрової політики в умовах динамічного внутрішнього середовища PDF
Л. Г. Гребеник
Інтеграційні процеси в роздрібної торгівлі як фактор підвищення ефективності її функціонування PDF
І. І. Сальников, Н. І. Виноградова
Інноваційні технології набору та відбору персоналу в контексті ефективного управління кадрами організації PDF
Ю. А. Чичерін
Формування стійкості холдингу як соціально-економічної системи PDF
М. Г. Лазарева
Сучасні підходи до управління соціально-трудовими стосунками PDF
І. У. Юшкова
Інноваційна складова використання і розвитку трудового потенціалу PDF
К. В. Труфанова
Роль оцінки в управлінні вартістю підприємства PDF
В. В. Карцева, Н. В. Михайлова
Сучасні проблеми мотивації праці PDF
О. М. Кисельова
Розвиток кар’єри бренд-менеджера на ринку праці республіки Білорусь PDF
С. А. Шінгірей, І. В. Помаз
Удосконалення тарифної системи оплати праці в сучасних умовах PDF
Р. В. Кононенко
Методичний інструментарій оцінки стану формування та використання фінансового потенціалу підприємства на основі таксономічного аналізу PDF
Н. С. Педченко
Теоретичні аспекти організаційної поведінки персоналу в умовах маркетингової орієнтації підприємств PDF
О. В. Сардак
Підвищення ефективності управління персоналом організації на основі використання соціальних технологій PDF
С. М. Осадча
Визначення ролі організаційної, економічної та корпоративної культури у господарській діяльності фірм PDF
О. Б. Лобко
Особливості формування мотиваційної складової ефективного механізму антикризового управління підприємством PDF
В. О. Животенко
Регулятивне управління системою забезпечення життєдіяльності населення PDF
Я. О. Ляшок Я. О.
Бенчмаркінг як інструмент виявлення резервів підвищення конкурентоспроможності торгової організації PDF
В. В. Оберемко
Інтелектуальний капітал: теоретико- методологічний аспект PDF
І. І. Помінова
Місце швидкопсувних вантажів у ланцюгах постачань PDF
О. Ю. Сопоцько
Оцінка ефективності ресурсозбереження підприємств машинобудування в широкому та локальному аспектах PDF
Т. І. Батракова
Особливості реалізації проектів з управління енерговитратами PDF
С. О. Корінний С. О.
Сучасний стан управління ресурсозбереженням підприємств машинобудування запорізької області PDF
Ю. О. Набатова
Використання зовнішніх інформаційних потоків для аналізу зовнішнього середовища господарювання туристичних підприємств PDF
О. М. Іванова
Методологія формування інтегрованої системи менедж PDF
О. С. Мартинюк
Теоретичні аспекти формування та реалізації кадрової політики на підприємствах у сучасних умовах PDF
Л. В. Дробиш
Особливості мотивації працівників торгівлі у сучасних умовах PDF
Ю. В. Карпенко

Accounting, analysis and auditing

Бухгалтерський облік у контексті реалізації завдань системи економічної безпеки підприємства: проблеми методології PDF
К. П. Боримська
Документування господарських операцій в електронному середовищі PDF
В. А. Кулик
Аналіз впливу обраної політики управління складовими оборотних активів на показники ліквідності та рентабельності у ПАТ Львівська кондитерська фабрика «Світоч» PDF
М. М. Нашкерська
Первинний облік виробничих запасів: критична оцінка та пропозиції щодо вдосконалення PDF
В. Ф. Яценко
Необхідність модифікації фінансового контролю у контексті екологізації суспільства PDF
Г. О. Соболь
Кримінальна відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів: проблеми ідентифікації суб’єк PDF
Н. А. Остап’юк, О. В. Процюк

Finance, banking and insurance

Оптимізація обслуговування кредиторської заборгованості як засада успішної фінансової діяльності підприємства PDF
О. А. Легченко
Використання результативного критерію максимізації вартості підприємства PDF
О. І. Давидов
Імітаційне моделювання діяльності комерційного банку в середовищі AnyLogic PDF
І. О. Клопов
Моніторинг фінансових результатів торговельних підприємств: сутність і модель реалізації PDF
О. А. Круглова, Л. В. Семерунь

Educational activities

Творчий пошук – інноваційний потенціал освітніх технологій PDF
І. М. Нєвлєва
Роль курсу «Основи і цінності православ’я» в освітньому просторі ВНЗ PDF
Т. О. Сережко