№ 1 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

СПЕЦИФІКА НАЦІОНАЛЬНИХ МОВ: СТРУКТУРНИЙ І КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТИ

ЛІНГВОПРАГМАТИКА ДИТЯЧОГО МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНОГО ФІЛЬМУ PDF
С. П. Бибик
ФРЕЙМОВІ МОДЕЛІ АФІКСАЛЬНИХ ПРИКМЕТНИКІВ В АНГЛОМОВНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ PDF
В. І. Воскобойник
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ У ТЕКСТАХ РІЗНИХ СТИЛІВ PDF
В. Л. Іщенко
ЖАНРОСФЕРА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ PDF
Н. О. Мех
НАУКОВИЙ КОНЦЕПТ ЯК СКЛАДНИК КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ КАРТИНИ СВІТУ PDF
Н. С. Сухачова
МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ (на материале русского и болгарского языков) PDF
Г. Н. Гочев
МОВНО-ЕСТЕТИЧНІ ЗНАКИ ШЕВЧЕНКОВОЇ ПОЕЗІЇ В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ PDF
С. Я. Єрмоленко
ДОСЛІДЖЕННЯ СЛОВЕСНОГО СИМВОЛУ ЯК ФІЛОСОФСЬКОЇ КАТЕГОРІЇ PDF
Л. Л. Колесникова

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ У ДОСЛІДЖЕННІ МОВИ

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО МИРООСОЗНАНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ (на материале русского и французского языков) PDF
И. А. Волошкина
ЯЗЫКОВЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ PDF
Р. М. Гаджи
ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР PDF
М. Р. Джафаргулиева
ОЦІННІ ОДИНИЦІ В ГАЗЕТНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Т. А. Коць
МОВНІ ЗНАКИ КУЛЬТУРИ ЯК ЦІННІСНІ МАРКЕРИ В ЖУРНАЛІ «ЖІНКА» PDF
М. В. Мамич
УКРЕН VS УКРАЇНЕЦЬ: ПРОБЛЕМИ СТЕРЕОТИПІЗАЦІЇ PDF
В. М. Пугач
ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ПАРАЛЕЛІ: ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА І КИТАЙ PDF
І. А. Синиця

ДИСКУРС. ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

ЛЕКСИЧНІ ОПОЗИЦІЇ В ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ PDF
Н. М. Бобух
СЛОВОТВІРНІ МОДЕЛІ ПРЕФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ В ЕКОНОМІЧНОМУ ТЕКСТІ PDF
Л. Б. Воловик
ОКАЗІОНАЛЬНА ФРАЗЕОЛОГІЯ ТВОРУ СЕРГІЯ ЖАДАНА «МЕСОПОТАМІЯ» PDF
І. Я. Глуховцева
ОБРЯДОВИЙ ТА ЗВИЧАЄВИЙ ДІАЛЕКТНИЙ ТЕКСТ В УКРАЇНСЬКИХ СХІДНОСЛОБОЖАНСЬКИХ ГОВІРКАХ PDF
К. Д. Глуховцева
СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ОКСИМОРОННИХ СИНТАГМ У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ PDF
С. Б. Завалій
СИСТЕМА ФЕМІНІТИВІВ ХУДОЖНЬОГО МОВЛЕННЯ ЛЮКО ДАШВАР PDF
А. М. Кайдаш
ТАКСОНОМІЯ ДИСКУРСІВ У НОВІТНІХ ЛІНГВІСТИЧНИХ СТУДІЯХ PDF
В. В. Корольова
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЛОВА В ТЕКСТЕ PDF
Н. Ш. Мамедов

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МОВИ

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ PDF
М. Ф. Братусь
ИННОВАЦИОННАЯ ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ PDF
Л. В. Вишневецкая
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ PDF
В. А. Гойкo
КОНТРОЛЬ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЧИТАННІ ФАХОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ PDF
Т. Г. Король