МОВА І МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

ISSN 2521-1617

Журнал «Мова і міжкультурна комунікація» – друкований орган Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та Інституту української мови Національної академії наук України.

Часопис видається з 2017 року як лінгвокультурологічний збірник наукових праць, у якому публікуються дослідження мовознавців України та зарубіжжя з найрізноманітніших важливих проблем лінгвістики.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 22311–12211 Р від 08.07.2016.


Зображення домашньої сторінки журналу

У збірнику публікуються статті викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, співробітників науково-дослідних установ України та зарубіжжя з актуальних проблем лінгвістики, лінгвокультурології, комунікативної прагматики, міжкультурної і міжмовної взаємодії.

Розрахований на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів-філологів і вчителів. 

Видання збірника здійснюється змішаними мовами (українською й російською мовами в одному випуску).

Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна.

Видавець – Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Адреса: Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014.

 

РУБРИКИ ЖУРНАЛУ

СПЕЦИФІКА НАЦІОНАЛЬНИХ МОВ: СТРУКТУРНИЙ І КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТИ

 

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ У ДОСЛІДЖЕННІ МОВИ

 

ДИСКУРС. ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МОВИ

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Основна контактна особа:

Завалій Світлана Борисівна – доцент кафедри української та іноземних мов,  Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Email:

____________________________________________________________________

 

Видавець – Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

 

Адреса: Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014.


№ 2 (2019)

Зміст

СПЕЦИФІКА НАЦІОНАЛЬНИХ МОВ: СТРУКТУРНИЙ І КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТИ

ФУНКЦІЇ РОЗМОВНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ І СИТУАТИВНИХ СТЕРЕОТИПІВ У МЕДІЙНОМУ ТЕКСТІ PDF
С. П. Бибик
ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИЧНОЇ ДЕРИВАЦІЇ В АНГЛОМОВНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ PDF
В. І. Воскобойник, В. Л. Іщенко
МОВА СУЧАСНОГО «КРАСНОГО ПИСЬМЕНСТВА» І ЛІТЕРАТУРНА МОВА PDF
С. Я. Єрмоленко
ВИВЧЕННЯ СЛОВЕСНОГО СИМВОЛУ В ПСИХОАНАЛІТИЧНІЙ ЕВОЛЮЦІЇ PDF
Л. Л. Колесникова
МЕТАТЕКСТОВІ ЗАСОБИ ДОДАТКОВОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕКСТІВ АНГЛОМОВНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ СТАТЕЙ ЗІ СТОМАТОЛОГІЇ PDF
В. Г. Костенко
КОНВЕРСІЯ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ТВОРЕННЯ ТЕРМІНОЛЕКСИКИ АНГЛОМОВНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ PDF
Н. С. Сухачова

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ У ДОСЛІДЖЕННІ МОВИ

СПЕЦИФІКА ГЕНДЕРНО МАРКОВАНИХ СТЕРЕОТИПІВ У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНЦІВ PDF
В. В. Корольова
«УКРАЇНА» У ВИМІРАХ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ЗАСОБІВ МОВИ PDF
Т. А. Коць
УКРАЇНСЬКИЙ МИСЛИТЕЛЬ П. КУЛІШ: АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ PDF
Н. О. Мех
НАЦІОНАЛЬНА КАРТИНА СВІТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ МЕТАФОРИ PDF
І. А. Синиця
ВИЯВИ СЕКСИЗМУ В МОВІ З ПОЗИЦІЙ ЕКОЛІНГВІСТИКИ PDF
К. В. Тараненко

ДИСКУРС. ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

ЛЕКСИЧНІ ОПОЗИЦІЇ В ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО PDF
Н. М. Бобух
МЕТАФОРА Й АНАЛОГІЯ В НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОМУ ДИСКУРСІ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТЕМАТИКИ PDF
К. Д. Глуховцева
МОВНО-СТИЛІСТИЧНІ МАРКЕРИ ЕСТЕТИКИ МОДЕРНІЗМУ В ПОЕЗІЇ Б.-І. АНТОНИЧА PDF
І. Л. Гоцинець
ПЕРЕТИН СТВЕРДЖУВАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ У ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ PDF
О. В. Гурко
СТИЛІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОКСИМОРОННИХ СИНТАГМ У ПОЕТИЧНОМУ СЛОВНИКУ PDF
С. Б. Завалій
СЕМАНТИКА, СТРУКТУРА Й ПРАГМАТИКА АВТОРСЬКИХ ЛЕКСИЧНИХ НОВОТВОРІВ У ПОЕЗІЇ ІГОРЯ КАЛИНЦЯ PDF
І. М. Іваненко
СВЯЗНЫЙ ТЕКСТ И СМЫСЛОВОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ КОММУНИКАЦИИ PDF
Н. Ш. Мамедов
АВТОРСЬКІ НОВОТВОРИ-ІМЕННИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕТИЧНІЙ МОВІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
О. Р. Сенькович, Н. В. Рак
ТИПОЛОГІЯ І ПРАГМАТИКА ПРЕЦЕДЕНТНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ У ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКОЇ РЕКЛАМИ PDF
Г. М. Сюта

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

ПРАГМАТИЧЕСКАЯ АДЕКВАТНОСТЬ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗВУКО-ЦВЕТОВОГО ЭФФЕКТА ТЕКСТА PDF
Г. Н. Гочев
ОТНОШЕНИЯ ПАРТИТИВНОСТИ, ПОСЕССИВНОСТИ И ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТИ КАК ОСНОВА ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЕМАНТИЧЕСКИХ ИННОВАТОВ В РУССКОМ И БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКАХ PDF
В. П. Иванова
АНГЛОМОВНА НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА СТАТТЯ В ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПЕРЕКЛАДУ PDF
Т. Г. Король
ФУНКЦІЇ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЛЕКСИКИ В ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ (ОРИГІНАЛІ ТА ПЕРЕКЛАДІ) PDF
В. В. Стеценко, О. Ю. Тупиця