№ 5 (50) (2011)

Зміст

Economics and management of national economy

Іноземні компанії на українському ринку кондитерської продукції: позитивні та негативні наслідки їх присутності PDF
Ольга Всеволодівна Шкурупій, Тетяна Олегівна Чирвенко
Розвиток ринку туристичних послуг в Україні PDF
Михайло Олексійович Джаман, Тетяна Олександрівна Гусаковська
Розвиток світової фінансової кризи та наслідки її подолання для світової економіки PDF
Юрій Владимирович Макогон, Наталія Олександрівна Бударіна
Особливості монополізації світового автомобільного ринку. PDF
Наталія Валеріївна Безрукова, Тетяна Сергіївна Комар
Оцінка людського капіталу на трансферному ринку футбольних гравців. PDF
Олександр Володимирович Горячов, Владислав Сергійович Чижевський
Молокопереробна промисловість Полтавщини: стан, проблеми, перспективи. PDF
Алла Іванівна Рудич
Економічна безпека держав на пострадянському трансформаційному просторі. PDF
Василь Вікторович Похилюк
Концепція удосконалення управління відтворенням основних засобів як умова потенціалу економічного росту країни. PDF
Роман Григорович Абакумов
Причини кризових явищ в економіці та можливі напрями їх уникнення. PDF
Інна Миколаївна Свідерська
Принципи формування державної інвестиційної політики в сучасному економічному середовищі. PDF
Лариса Леонідівна Гриценко
Міграція населення як фактор розвитку ринку праці. PDF
Тетяна Олександрівна Галайда, Ольга Олександрівна Колодяжна
Теоретичні основи формування регіонального регіонального продовольчого ринку. PDF
Віктор Володимирович Столяров
Методичні підходи до формування іпотечного механізму у сільському господарстві. PDF
Кенул Закір кизи Шабанова
Пріоритетні напрями розвитку консалтингу в системі зовнішньоекономічної діяльності України. PDF
Мар’яна Володимирівна Васильків
Теоретико-методичні концепції вирішення проблем раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища. PDF
Дар'я Геннадіївна Матукова
Удосконалення інтеграційної стратегії держави в умовах глобалізації PDF
Самір Смуні
Аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності Полтавської області. PDF
Анна Леонідівна Флегантова
Стан і тенденції розвитку ринку праці ЄС: орієнтири для інноваційного підйому. PDF
Ольга Вікторівна Абрашка
Економічне зростання у контексті проблеми економічної безпеки. PDF
Микола Васильович Кравченко
Глобальні технологічні зрушення та імперативи державної інноваційної політики. PDF
Людмила Миколаївна Ніколенко
Про зміни концепції розвитку системи кредитної кооперації та її можливий вплив на кредитно-кооперативний сектор національної економіки. PDF
Владислав Васильович Гончаренко
Державне управління регіонами в Україні: проблеми і перспективи PDF
Олександр Павлович Снітко, Дарина Володимирівна Перкун
Роль кооперативних економічних організацій в утвердженні нових принципів економічної взаємодії. PDF
Юлія Вікторівна Тимченко
Вплив американсько-арабського конфлікту на ціну нафти і природного газу для України. PDF
Ольга Анатоліївна Пробоїв, Христина Василівна Духович

Economic theory and the history of economic notion

Становлення і розвиток житлової кооперації у Великобританії. PDF
Андрій Олександрович Пантелеймоненко
Якості вітчизняного підприємництва та їх становлення наприкінці XIX – на початку XX ст. PDF
Ігор Валерійович Лантух

Economics and Enterprise Management

Стратегічна інтеграція підприємств як нова парадигма організаційного розвитку промислових комплексів. PDF
Юрій Ілліч Чентуков
Криза в діяльності підприємства як об’єкт антикризового управління PDF
Ганна Олександрівна Надьон
Стратегічне управління розвитком персоналу. PDF
Ірина Леонідівна Петрова
Особливості формування кадрового потенціалу в молочарських кооперативах. PDF
Валерій Мар’янович Микитюк, Тетяна Василівна Швець, Анна Дмитрівна Яцкова
Вимоги до умов використання концепції постійного вдосконалення в управлінні промисловим підприємством. PDF
Сергій Сергійович Бондаренко
Регіональні особливості розвитку ринків споживчої кооперації. PDF
Петро Юрійович Балабан, Богдан Анатолійович Курлейко
Підходи до трактування сутності поняття «криза підприємства». PDF
Елана Володимирівна Рогатенюк
Вплив на рівень дезорганізації в діяльності підрозділів промислового підприємства. PDF
Лілія Олександрівна Антипова
Сутність, роль і зміст кадрової політики підприємства в ринкових умовах. PDF
Лариса Миколаївна Гасюк
Формалізація поведінки споживача на ринку продуктів харчування: ідентифікація поведінкових патернів. PDF
Тетяна Олександрівна Кокодей
Кластерна соціально-економічна модель туристського комплексу: авторська модель. PDF
Інеса Пилипівна Карташевська
Якісний опис управління інноваційним розвитком підприємства: особливості, умови, характеристики та принципи. PDF
Тетяна Євгенівна Оболенська
Руйнація людського капіталу організації під впливом професійного вигорання керівника: діагностика та шляхи попередження. PDF
Дмитро Петрович Мельничук, Любов Ігорівна Коровчук
Фундаментально-вартісний підхід до визначення ефективності управління ресурсами підприємства. PDF
Наталя Валентинівна Шевчук
Логістичне управління закупівлями матеріально-технічних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах. PDF
Ірина Геннадіївна Павленко
Особливості навчання працівників в управлінні кар’єрою на торговельному підприємстві. PDF
Валентин Миколайович Білявський
Ризикозахищеність підприємства в сучасних умовах господарювання. PDF
Алла Адамівна Степанова
Систематизація факторів зростання продуктивності підприємства. PDF
Олена Володимирівна Криворучкіна
Концептуальні засади формування механізму управління розвитком підприємств. PDF
Світлана Михайлівна Клименко, Роман Віталійович Корж
Інформаційне забезпечення процесу управління інтелектуальним капіталом у системі споживчої кооперації. PDF
Віталій Анатолійович Свічкарь
Групування підприємств залежно від рівня продуктивності праці. PDF
Оксана Олександрівна Петращак
Розвиток лідерських якостей особистості за рахунок участі в органах студентського самоврядування вищого навчального закладу. PDF
Олена Миколаївна Бабенко
Моделювання розвитку інвестиційної привабливості підприємств готельного господарства в межах оцінки її рівня. PDF
Олена Анатоліївна Андраш
Актуальні проблеми ринкового середовища олійно-жирового комплексу України. PDF
Юлія Вікторівна Лучкова
Управління маркетинговою політикою підприємства. PDF
Наталія Володимирівна Карпенко
Сутність і структура категорії «інвестиційний простір» у понятійному апараті інвестиційної діяльності. PDF
Володимир Миколайович Лісовицький, Н В Фесенко
Маркетингове управління конкурентними перевагами підприємства. PDF
Марина Миколаївна Іваннікова
Інноваційні аспекти управління персоналом торговельних підприємств. PDF
Віктор Володимирович Апопій
Система маркетингового управління споживачами послуг підприємств ресторанного господарства PDF
Вікторія Миколаївна Трайно
Методичні підходи до оцінки інноваційного розвитку торговельних підприємств. PDF
Тімур Євгенович Іщейкін
Особливості структури трудового потенціалу. PDF
Христина Віталіївна Труфанова
Інноваційний вищий навчальний заклад: особливості функціонування та перспективи розвитку. PDF
Андрій Анатолійович Роскладка
Способи підвищення інвестиційної привабливості як засіб розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону. PDF
Ірина Анатоліївна Маркіна, Ірина Володимирівна Черниш
Особливості формування і використання соціальної складової потенціалу розвитку підприємств і організацій споживчої кооперації. PDF
Наталія Сергіївна Педченко
Менеджмент якості проектів. PDF
Наталія Анатоліївна Дробітько
Концепція економічної безпеки в системі управління персоналом рекреаційної сфери. PDF
Олена Валеріївна Плугарь

Accounting, analysis and auditing

Сучасні проблеми організації обліку на підприємствах України. PDF
Ольга Едуардівна Лубенченко
Організація обліку видатків бюджетних закладів охорони здоров’я на здійснення платних медичних послуг. PDF
Олександра Богданівна Юрченко
Методика проведення інвентаризації об’єктів права інтелектуальної власності та відображення отриманих результатів в обліку. PDF
Наталія Олександрівна Любенок
Проблеми та перспективи аудиту в Україні. PDF
Ірина Андріївна Платонова

Finance, banking and insurance

Стратегія управління фінансовим капіталом фінансово-промислової групи. PDF
Віктор Павлович Лещук
Теоретичні основи збільшення золотовалютного резерву України. PDF
Інна В’ячеславівна Перелі
Стратегії інноваційного менеджменту на ринку банківських послуг України. PDF
Сергій Іванович Редька
Механізми фінансування угод злиття та поглинання ТНК в умовах фінансової кризи. PDF
Юлія Сергіївна Рибалко

Educational activities

Лінгводидактичні основи вивчення економічної термінології. PDF
Яшар Каміль оглу Алхасов
Довідково-пошуковий апарат бібліотеки ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» як один із інструментів забезпечення дистанційного навчання. PDF
Юлія Володимирівна Бабенко, Марина Володимирівна Плигачова