Науковий вісник PUET: Economic Sciences

Анонси

Шановні колеги!

Оголошено набір наукових статей до «Наукового Вісника ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Серія «Економічні науки»), № 3, 2019 р.


«Науковий вісник ПУЕТ» включено до наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук (постанова президії Вищої Атестаційної Комісії України від 10 лютого 2010 р. № 1-05/1, журнал пройшов перереєстрацію 21.12.2015 року). 

 

Свідоцтво про державну реєстрацію серії «Економічні науки» КВ 17165-5935, видане 12.10.2010 р. Міністерством Юстиції України. ISSN 2409-6873

 

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2017: 63.57) https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=24786029&org=%20%20%20%20%20%20,p24786029,3.html  .

Тематичні розділи журналу: 

 • Економічна теорія та історія економічної думки;
 • Економіка і управління підприємством;
 • Фінанси, банківська справа та страхування;
 • Бухгалтерський облік, аналіз і аудит;
 • Економіка та управління національним господарством;
 • Світове господарство і міжнародні економічні відносини;
 • Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;
 • Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
 • Економіка сфери сервісу;
 • Маркетинг та підприємництво;
 • Освітня діяльність.

Статті  публікуються українською, російською, англійською мовами.

 

Вимоги до наукових статей, які подаються до публікації в тематичному збірнику «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.  Серія «Економічні науки». http://journal.puet.edu.ua/files/requires_en.pdf

Подані матеріали проходять рецензування – за наукометричним стандартом.

Вартість публікації – 60 грн за сторінку. Рекомендований обсяг статті 10-12 сторінок.  Одноосібні  статті  докторів  наук публікуються безкоштовно.

Для публікації наукової статті необхідно до 31 серпня 2019 року відправити на електронну адресу редакції o.v.hasii@gmail.com:

1) заявку на розміщення статті, з підписом автора (авторів), який повинен бути затверджений ученим секретарем або відділом кадрів організації;

2) електронний  варіант  статті,  у  якому  остання  сторінка  повинна  бути продубльована, підписана авторами статті та відсканована;

3) скановану копію рецензії  доктора  наук,  де,  крім  підпису  рецензента, обов’язково вказуються його прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посада,  місце  роботи,  напрям  його  наукових  досліджень.  Підпис повинен  бути  затверджений  вченим  секретарем  або  відділом  кадрів організації;

4) копію квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

З повагою,

редакція наукового журналу


Редакція Наукового вісника Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» повідомляє, що журнал індексується у наукометричній базі INDEX COPERNICUS (ICV 2015: 42.39)

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» у INDEX COPERNICUS


Журнал входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (пройшов перереєстрацію 21.12.2015 року)

Свідоцтво про державну реєстрацію Наукового вісника Полтавського університету економіки і торгівлі. Серії «Економічні науки» КВ № 17165-5935 ПР видане 12.10.2010 р. Міністерством юстиції України.

ISSN 2409-6873

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» у INDEX COPERNICUS

Редакційна колегія збірника

Вимоги до наукових статей, які подаються до публікації в тематичному збірнику «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.  Серія «Економічні науки»


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 4(89) (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Economics and management of national economy

МУНІЦИПАЛЬНІ БАНКИ ЯК ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ PDF
О. В. Гасій, О. Д. Стефанюк, Є. В. Шиндер

Economic theory and the history of economic notion

ЛІДЕРСТВО В ГУМАНІСТИЧНІЙ ТРАДИЦІЇ ПРОТОРЕНЕСАНСУ (А. Данте, Ф. Петрарка, К. Салютаті) PDF
О. О. Нестуля

Economy and management

ІТЕРАЦІЙНИЙ КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ K-MEANS ЯК ІНСТРУМЕНТ СЕГМЕНТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЖКГ ЗА РІВНЕМ ПОТЕНЦІАЛУ ЇХ РОЗВИТКУ PDF
Н. С. Педченко, В. Ю. Стрілець, М. І. Кімуржий
ДЕФІНІЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО РІШЕННЯ ТА СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Д. А. Жукова

Accounting, analysis and auditing

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ PDF
А. О. Семенець
СУЧАСНІ ПАРАДИГМИ Й ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В МЕРЕЖЕВОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
А. В. Гриліцька, М. Ю. Криворучко
РОЛЬ ПОВТОРНОЇ ПЕРЕВІРКИ В ОЦІНЮВАННІ ЯКОСТІ ПРОЦЕДУР ПЕРВИННОГО КОНТРОЛЮ PDF
Г. О. Соболь, Є. А. Карпенко
ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗГІДНО З НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ю. А. Верига, А. О. Кривогуз

Finance, banking and insurance

УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ІННОВАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
Ю. Г. Лисенко, Д. В. Біленко
ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ PDF
М. Ю. Мироненко, О. В. Гайдей
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ РІВНОВАГОЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Т. П. Гудзь
БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ PDF
І. В. Гнидюк, О. В. Гайдей
ПІЛЬГОВЕ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ФОРМИ ПІДТРИМКИ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
Л. В. Біланич

Economy of the services sector

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В РОДОВИХ ПОСЕЛЕННЯХ PDF
М. Ф. Плотнікова, О. Ф. Присяжнюк

Educational activities

ОЦІНКА ВНЕСКУ ОСВІТИ У ФОРМУВАННЯ ОЗНАК СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
В. І. Усик