Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки»

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» – це економічний науково-практичний збірник, заснований у 2000 році Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 17165-5935ПР від 12.10.2010 року.
ISSN 2409-6873
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» включено до переліку наукових фахових видань України в галузі економічних наук (категорія «Б») на підставі Наказу МОН України від 15 квітня 2021 року № 420 (додаток 3).
Спеціальності: 051 – Економіка; 071 – Облік і оподаткування; 072 – Фінанси, банківська справа та страхування; 073 – Менеджмент; 075 – Маркетинг; 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 292 – Міжнародні економічні відносини.
Збірник включений до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus.


№ 4(100) (2020)

Зміст

Economics and Enterprise Management

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
10.37734/2409-6873-2020-4-1
PDF
Н. С. ПЕДЧЕНКО / N. Pedchenko, А. А. РУДЕНКО / А. Rudenko
ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
10.37734/2409-6873-2020-4-2
PDF
Г. В. Смірнова / G. Smirnova

Economics and management of national economy

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ЦЕНТРАМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ЗГІДНО З КОНЦЕПЦІЄЮ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я
10.37734/2409-6873-2020-4-3
PDF
Я. О. БАРИБІНА / Y. Barybina, Н. І. ДУРДИКУЛИЄВА / N. Durdykulyeva
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ Й НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ
10.37734/2409-6873-2020-4-4
PDF
М. О. Любимов / M. Lyubimov, О. А. Вихренко / O. Vykhrenko, М. С. Лусевич / M. Lusevych, А. О. Ночовна / A. Nochovna
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ ЗМІН
10.37734/2409-6873-2020-4-5
PDF
В. Л. Верига / V. Veryga

Accounting, analysis and auditing

ПРОФЕСІЙНЕ СУДЖЕННЯ БУХГАЛТЕРА В КОНТЕКСТІ ПОВЕДІНКОВИХ АСПЕКТІВ ПРОФЕСІЇ
10.37734/2409-6873-2020-4-6
PDF
О. В. Карпенко / O. Karpenko, І. Й. Плікус / I. Plikus

Marketing and Entrepreneurship

Роль марке- тингу в соціальних мережах у просуванні підприємств малого та середнього бізнесу
10.37734/2409-6873-2020-4-7
PDF (English)
М. М. Іваннікова / M. IVANNIKOVA, Бодам Сімон Богнет / BODAM SIMON BOGNET
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ПОСЛУГ
10.37734/2409-6873-2020-4-8
PDF
В. М. ТРАЙНО / V. Traino