Науковий вісник PUET: Economic Sciences

Анонси

Шановні колеги!

Оголошено набір наукових статей до «Наукового Вісника ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Серія «Економічні науки»), № 2, 2019 р.


«Науковий вісник ПУЕТ» включено до наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук (постанова президії Вищої Атестаційної Комісії України від 10 лютого 2010 р. № 1-05/1, журнал пройшов перереєстрацію 21.12.2015 року). 

 

Свідоцтво про державну реєстрацію серії «Економічні науки» КВ 17165-5935, видане 12.10.2010 р. Міністерством Юстиції України. ISSN 2409-6873

 

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2017: 63.57) https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=24786029&org=%20%20%20%20%20%20,p24786029,3.html  .

Тематичні розділи журналу: 

 • Економічна теорія та історія економічної думки;
 • Економіка і управління підприємством;
 • Фінанси, банківська справа та страхування;
 • Бухгалтерський облік, аналіз і аудит;
 • Економіка та управління національним господарством;
 • Світове господарство і міжнародні економічні відносини;
 • Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;
 • Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
 • Економіка сфери сервісу;
 • Маркетинг та підприємництво;
 • Освітня діяльність.

Статті  публікуються українською, російською, англійською, німецькою мовами.

 

Вимоги до наукових статей, які подаються до публікації в тематичному збірнику «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.  Серія «Економічні науки». http://journal.puet.edu.ua/files/requires_en.pdf

 

Подані матеріали проходять рецензування – за наукометричним стандартом.

Вартість публікації – 60 грн за 1 сторінку. Рекомендований обсяг статті 10-12 сторінок. Одноосібні  статті  докторів  наук публікуються безкоштовно.


Для публікації наукової статті необхідно її відправити на електронну адресу редакції o.v.hasii@gmail.com:

1) заявку на розміщення статті;
2) електронний  варіант  статті,  у  якому  остання  сторінка  повинна  бути продубльована, підписана авторами статті та відсканована;

3) скановану копію рецензії  доктора  наук,  де,  крім  підпису  рецензента, обов’язково вказуються його прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посада,  місце  роботи,  напрям  його  наукових  досліджень.  Підпис повинен  бути  затверджений  вченим  секретарем  або  відділом  кадрів організації;

4) копію квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

З повагою,

редакція наукового журналу


Редакція Наукового вісника Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» повідомляє, що журнал індексується у наукометричній базі INDEX COPERNICUS (ICV 2015: 42.39)

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» у INDEX COPERNICUS


Журнал входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (пройшов перереєстрацію 21.12.2015 року)

Свідоцтво про державну реєстрацію Наукового вісника Полтавського університету економіки і торгівлі. Серії «Економічні науки» КВ № 17165-5935 ПР видане 12.10.2010 р. Міністерством юстиції України.

ISSN 2409-6873

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» у INDEX COPERNICUS

Редакційна колегія збірника

Вимоги до наукових статей, які подаються до публікації в тематичному збірнику «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.  Серія «Економічні науки»

istanbul escort instagram takipçi hilesi

Зображення домашньої сторінки журналу

№ 4(82) (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Economics and management of national economy

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ PDF
О. В. Манжура, О. В. Гаркуша, В. І. Клименко
ВІДКРИТІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ PDF
Н. Г. Базавлук, Н. В. Довбня
ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ: ПРІОРИТЕТИ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ПОГЛИБЛЕННЯ PDF
О. С. Колтунович

Economic theory and the history of economic notion

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НАГРОМАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БАГАТСТВА В УКРАЇНІ PDF
О. І. Сілантьєв

Economy and management

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ PDF
О. В. Лазарєва
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ PDF
Н. Б. Кирич, С. М. Співак, І. П. Миколайчук
ПРОЦЕДУРНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ РЕНТИ СУБʼЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
І. В. Замула, Т. С. Осадча
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Ю. О. Лецер
МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ТОВАРИСТВІ PDF
К. Г. Сердюков
ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
О. М. Бабенко
КООПЕРУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ДРІБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ НАДАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ PDF
Г. М. Собчак

Accounting, analysis and auditing

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ PDF
Ю. А. Верига, Н. В. Прохар

Finance, banking and insurance

Розширення балансів центральних банків розвинених країн як головний індикатор глобальної кризи PDF
О. В. Кієвіч, М. І. Бухтик, М. П. Самоховець
ІДЕНТИФІКАЦІЯ СТАНУ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ІНДИКАТОРІВ ТА ЇХ ПОРОГОВОГО ЗНАЧЕННЯ PDF
Н. С. Педченко, В. Ю. Стрілець, Л. А. Лугівська
МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ PDF
С. Б. Єгоричева, А. М. Соколова, К. Є. Осауленко
МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ТУРИСТІВ, ЯКІ ВИЇЖДЖАЮТЬ ЗА КОРДОН PDF
Н. В. Михайлова, В. В. Карцева
ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
І. О. Стеблянко, В. І. Дорошкевич
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ РІВНОВАГОЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Г. М. Сидоренко-Мельник, Я. І. Галенко
ОСОБЛИВОСТІ КОНСОЛІДАЦІЇ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ В УМОВАХ РИЗИКОВОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
В. М. Швайдак, П. П. Щербань

The world economy and international economic relations

РЕАЛІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ PDF
В. В. Хачатрян
МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ І РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
І. І. Поліщук

Mathematical methods, models and information technologies in the economy

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ СВІТОВОЇ ІНДУСТРІЇ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ДАНИХ ЯК СКЛАДОВОЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ PDF
М. В. Поляков

Demography, labor economics, social economics and politics

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА: СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Л. В. Степанова, О. В. Тужилкіна

Economy of the services sector

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДЕСТИНАЦІЄЮ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ СФЕРИ ТУРИЗМУ PDF
Г. П. Скляр, В. О. Животенко
ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ PDF
О. О. Тараненко

Educational activities

ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ ТА РОЛЬ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В НЬОМУ PDF
Л. М. Шимановська-Діанич, Л. А. Рибалко-Рак, Г. С. Бойко