ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ЦЕНТРАМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ЗГІДНО З КОНЦЕПЦІЄЮ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я
10.37734/2409-6873-2020-4-3

Я. О. БАРИБІНА / Y. Barybina, Н. І. ДУРДИКУЛИЄВА / N. Durdykulyeva

Анотація


Метою статті є розробка організаційно-методичного забезпечення діяльності центрів громадського здоров’я на регіональному рівні (на прикладі КП «Полтавський обласний центр громадського здоров’я Полтавської обласної ради»). У дослідженні зосереджено увагу на організаційно-методичних аспектах створення регіональних центрів громадського здоров’я на регіональному рівні, виходячи з особливостей регіону, його потреб та ресурсного потенціалу. Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використано такі методи дослідження: аналізу та синтезу, наукової абстракції, індукції та дедукції, абстрактно-логічний. Результати. Здоров’я населення є однією з найбільших цінностей, необхідною умовою для соціально-економічного розвитку країни. Створення оптимальних умов для реалізації потенціалу кожної особи впродовж усього життя, досягнення європейських стандартів якості життя та благополуччя населення є основними завданнями, визначеними Стратегією сталого розвитку «Україна-2020». Затверджена Концепція розвитку системи громадського здоров’я на національному рівні передбачає реалізацію різних напрямів і заходів, виконання функцій, покладених на територіальні Центри. Таким чином, з метою організації виконання зазначених функцій на місцях та забезпечення державної політики в умовах децентралізації, існує необхідність створення територіального суб’єкта, на який будуть покладені функції в межах відповідної адміністративної території, а також будуть передані функції установ і підприємств місцевого рівня, які сьогодні виконують відповідні завдання, передусім, законодавчі, організаційні, освітні тощо. Практична значущість результатів дослідження. Авторами досліджено діяльність КП «Полтавський обласний центр громадського здоров’я Полтавської обласної ради» та розроблено функціонально-організаційну модель регіонального центру громадського здоров’я. Обґрунтовано створення тренінгового центру з підготовки фахівців як медичного, так і немедичного профілю з питань громадського здоров’я та визначено його основні функції й завдання. Авторами доведено, що наразі відсутній дієвий механізм (алгоритм) роботи регіональних центрів громадського здоров’я. Підкреслено, що це вимагає від керівників на регіональних рівнях формування власного бачення, виходячи з особливостей регіону, його потреб та можливостей, зокрема з огляду на ресурсне забезпечення. Визначено потребу вдосконалення комунікаційної політики та розробки комунікаційної стратегії КП «Полтавський обласний центр громадського здоров’я Полтавської обласної ради».

Ключові слова: Центр громадського здоров’я, управління, організаційно-функціональна модель.

ПОСИЛАННЯ

1. Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text (дата звернення: 21.11.2020). – Назва з екрана.

2. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 01.02.17 р. № 53. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/53-2017-%D0%BF (дата звернен-ня: 21.11.2020). – Назва з екрана.

3. Winslow C. E. A. (1920). The Untilled Fields of Public Health / C. E. A. Winslow // Science. – 51. – 23–33.

4. Володимир Короленко. Персональна сторінка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://estetmed.org/?page_id=42 (дата звернення: 21.11.2020). – Назва з екрана.

5. Blas E., Sivasankara Kurup A. & World Health Organization. ( 2010). Equity, social determinants and public health programmes [Електронний ресурс] / Blas E., Sivasankara Kurup A. – Retrieved from https://apps.who.int/iris/handle/10665/44289 (accessed 03 October 2020).

6. Про схвалення Концепції розвитку системи громадського здоров’я [Електронний ресурс] : Розпорядження від 30 листопада 2016 р. № 1002-р. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/249618799 (дата звернення: 21.11.2020). – Назва з екрана.

7. Центр громадського здоров’я МОЗ України [Електронний ресурс]. –Режим доступу: https://phc.org.ua/en/node/24 (дата звернення: 21.11.2020). – Назва з екрана.

8. Об одобрении Концепции развития системы общественного здоровья в Украине (неофициальный текст) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT2263.html (дата звернення: 21.11.2020). – Назва з екрана.

9. Про затвердження обласної Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2020 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://oblrada-pl.gov.ua/ses/7/29/1248.pdf (дата звернення: 21.11.2020). – Назва з екрана.

10. Миронюк І. С. До структури національної системи громадського здоров’я України / І. С. Миронюк, Г. О. Слабкий, В. В. Шафранський // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – 2 (138). – С. 135–142.

11. Полтавський центр громадського здоров’я [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://phc-pl.com.ua/ (дата звернення: 21.11.2020). – Назва з екрана.

12. Знаменська М. А. Комунікативна політика як ефективний засіб реформування системи охорони здоров’я / М. А. Знаменська // Україна. Здоров’я нації. – 2014. – № 1. – С. 78–83.

13. Знаменська М. А. Комунікації в охороні здоров’я : монографія /М. А. Знаменська, Г. О. Слабкий, Т. К. Знаменська. – Київ : ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», 2019. – 194 с.

Опубліковано: 2021-05-27


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.