ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
10.37734/2409-6873-2020-4-2

Г. В. Смірнова / G. Smirnova

Анотація


Метою статті є визначення поняття «кадрова політика» та обґрунтуванняїї особливостей на торговельних підприємствах. Методика дослідження. Методикою дослідження є: система економічних законів, понять і категорій, фундаментальні положення сучасної економічної теорії та прикладної економіки, статистичні дані. Загальною методологічноюосновою дослідження є абстрактно-логічний комплексний підхід, методи аналізу та синтезу.Результати. У статті визначено наукові підходи до дефініції «кадрова політика», зокрема напідприємствах торгівлі, що дало змогу визначати її як основну лінію поведінки управлінського персоналу стосовно реалізації стратегічних завдань торговельних підприємств. Окреслено типи кадрової політики (пасивна, реактивна, превентивна, активна), функції (планування, наймання й розміщення робочої сили, навчання, підготовка, перепідготовка, підвищеннякваліфікації, оцінка персоналу, визначення умов найму, праці та її оплати, мотивація праці йдотримання трудової дисципліни, створення сприятливого психологічного клімату в колективі, реалізація соціальних функцій, контроль за безпекою праці) та завдання. Дослідженоособливості торгівлі як галузі, які передбачають її зв’язок зі зміною форм вартості товару та із продовженням процесів виробництва у сфері обертання, створюють підґрунтя дляпрофесійного розвитку працівників, забезпечення їх конкурентоспроможності, що сприятимепідвищенню результативності й ефективності діяльності торговельних підприємств. Визначено особливості праці в торгівлі, які пов’язані з наявністю великих витрат живої праці,нервовим та емоційним напруженням працівників, впливом на обсяг діяльності ймовірніснихчинників, що призводять до підвищення напруженості у праці, специфікою праці, що полягаєне у продукті, а в послузі. Практична значущість результатів дослідження. Запропоновано розглядати формування кадрової політики торговельних підприємств з урахуваннямособливостей кадрової політики торгівлі залежно від її типів. Особливу увагу приділено активній кадровій політиці, у межах якої передбачається розробка цільових та антикризовихкадрових програм залежно від змін у торговельній діяльності, формування кадрового резерву,організація корпоративного навчання технологіям продажів, ефективним комунікаціям, командоутворенню тощо.

Ключові слова: праця, кадрова політика, підприємства торгівлі, кадрова політика на підприємствах торгівлі, типи кадрової політики, функції кадрової політики.

ПОСИЛАННЯ

1. Веснин В. Р. Управление персоналом. Теория и практика : учебник / В. Р. Веснин. – Москва : Проспект, 2011. – 688 с.

2. Балабанова Л. В. Управління персоналом :навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. – 471 с.

3. Спивак В. А. Организационное поведениеи управление персоналом / В. А. Спивак. –Санкт-Петербург : Издательство «Питер»,2000. – 416 с.

4. Крушельницька О. В. Управління персоналом : навч. посіб. / О. В. Крушельницька,Д. П. Мельничук. – Київ : Кондор, 2003. –296 с.

5. Колпаков В. М. Стратегический кадровыйменеджмент : учеб. пособие. / В. М. Колпаков, Г. А. Дмитренко. – Киев : МАУП,2005. – 752 с.

6. Гетьман О. О. Економіка підприємства :навч. посіб. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – Київ : Центр навчальної літератури,2006. – 488 с.

7. Новіков В. М. Організація і розвиток соціальної сфери (зарубіжний і вітчизнянийдосвід) / В. М. Новіков. – Київ : Ін-т економіки НАН України, 2000. – 246 с.

8. Мельничук Д. П. Кадрова політика в системі соціально-адекватного управління /Д. П. Мельничук // Вісник Житомирськогоінженерно-технологічного інституту. Економічні науки. – 2002. – № 22. – С. 308–313.

Опубліковано: 2021-05-27


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.