ПРОФЕСІЙНЕ СУДЖЕННЯ БУХГАЛТЕРА В КОНТЕКСТІ ПОВЕДІНКОВИХ АСПЕКТІВ ПРОФЕСІЇ
10.37734/2409-6873-2020-4-6

О. В. Карпенко / O. Karpenko, І. Й. Плікус / I. Plikus

Анотація


Мета статті полягає у фокусуванні уваги на формуванні та використанні професійного судження як важливого елемента теоретико-методологічного підґрунтя практики бухгалтерського обліку, орієнтованої на сприяння досягненню стратегічних цілей і цілей сталого розвитку. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснювалося із застосуванням як загальнонаукових, так і спеціальних методів дослідження: синтезу, аналізу, порівняння, систематизації, групування, логічного узагальнення, інтерпретації, адаптації. Пошук релевантних досліджень здійснювався серед наукових статей, індексованих у профільних базах даних Google Scholar, Web of Science, EBSCO и ProQuest. Також використовувалися можливості інструменту Google Ngram Viewer. Результати. Проведено аналіз теоретичних та практичних напрацювань щодо поняття «професійне судження». Запропоновано «професійне судження» вважати ключовою складовою термінологічного мінімуму бухгалтера, який має поетапне формування у процесі навчання, під час прийняття на роботу, в обліковій практиці та під час звільнення з роботи й формується за принципом невідривної єдності свідомості, особистості та регламентів професійної діяльності бухгалтера/аудитора. Виявлено характерні особливості професійного судження бухгалтера. Доведено необхідність опанування студентами поведінкових аспектів бухгалтерського обліку. Практична значущість результатів дослідження полягає в можливостях застосування наведених результатів у підготовці й перепідготовці фахівців із бухгалтерського обліку, фінансів та менеджменту в контексті пошуку морально-етичних відповідей на глобальні виклики людства.

Ключові слова: професійне судження бухгалтера, етапи формування, єдність свідомості, особистості та регламентів професійної діяльності, глобальні виклики.

ПОСИЛАННЯ

1. Сайт журналу Behavioral research in accounting [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://meridian.allenpress.com/bria/issue/32/2 (дата звернення: 17.09.2020). – Назва з екрана.

2. Gunz S. Thematic Symposium: The Impact of Technology on Ethics, Professionalism and Judgement in Accounting [Електронний ресурс] / S. Gunz, L. Thorne // Journal of Business Ethics. – 2020. – № 167. – С. 153–155. – Режим доступу: https://doi.org/10.1007/s10551-019-04404-4 (дата звернення: 25.09.2020). – Назва з екрана.

3. Deliu D. Elevating Professional Reasoningin Auditing. Psycho-Professional Factors Affecting Auditor’s Professional Judgement and Skepticism [Електронний ресурс] / D. Deliu // Journal of Accounting an dAuditing: Research&Practice. – 2020. – Vol. 2020. – 17 р. – Режим доступу: http://ibimapublishing.com/articles/JAARP/2020/804680/ (дата звернення: 20.09.2020). – Назва з екрана.

4. Ivan І. The importance of professional judgement appliedinthe context of the International Financial Reporting Standards [Електронний ресурс] / І. Ivan // Audit financiar. – 2016. – Vol. XIV. – № 10 (142) – Р. 1127–1135. – Режим доступу: http://revista.cafr.ro/temp/Article_9503.pdf#:~:text=Professional%20judgment%20is%20defined%20as,specific%20circumstances%2C%20such%20as%20an (дата звернення: 22.09.2020). – Назва з екрана.

5. Heidhues E. IFRS and exercise of accountants’ professional judgments: Insights and concernsfrom a German perspective [Електронний ресурс] / E. Heidhues, Ch. Patel. – Режим доступу: https://pages.business.illinois.edu/zimmerman/wp-content/uploads/sites/56/2015/08/070-Heidhues-Patel.pdf (дата звернення: 20.09.2020). – Назва з екрана.

6. Şişmanoğluand E. The Factors Affecting Using Professional Judgmentin Independent Auditing: Evidences from Turkey [Електронний ресурс] / E. Şişmanoğluand, D. Arıkboğa // Contemporary Researchin Economics and Social Sciences. – 2018. – Vol. 2. – Issue1. – Р. 141–188. – Режим доступу: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/515864 (дата звернення: 28.09.2020). – Назва з екрана.

7. Brown G. A. Professional judgment and accounting standards Accounting [Електронний ресурс] / G. A. Brown, R. Coluns, D. B. Thornton // Organizalions and Society. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/ publication/223032287_Professional_judgment_and_accounting_standards (дата звернення: 26.09.2020). – Назва з екрана.

8. Персональний сайт О. Єфімова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://yefimov.com.ua/?p=3555 (дата звернення: 26.09.2020). – Назва з екрана.

9. Blog Accounting professional judgement [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://auren.com/int/blog/accounting-professionaljudgement/ (дата звернення: 16.09.2020). – Назва з екрана.

10. Рабошук А. В. Принципи, стандарти та професійне судження в бухгалтерському обліку: теоретико-методичний аспект : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Рабошук Аліна Володимирівна ; Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – Київ, 2006. – 21 с.

11. Губайдуллина А. Р. Профессиональное суждение бухгалтера как инструмент формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности : автореф. дис… кандидата экон. наук: федеральный университет. – Нижний Новгород, 2014. – 24 с.

12. IFRS [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ifrs.org/issued-standards/listof-standards/ (дата звернення: 06.09.2020). – Назва з екрана.

13. Николаева С. А. Профессиональное суждение в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета / С. А. Николаева // Бухгалтерский учет. – 2000. – № 12. – С. 50–55.

14. Смирнова Е. А. Профессиональное суждение бухгалтера: понятие, сущность и содержание / Е. А. Смирнова // Теория и практика общественного развития. – 2012. – № 10. – С. 291–294.

15. Житний П. Принципи формування облікової політики / П. Житний // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 4. – С. 25–28.

16. Лозовицький С. П. Методичні аспекти застосування професійного судження у сучасному обліку та аудиті / С. П. Лозовицький // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 2. – С. 230–233.

17. Разборська О. О. Формування професійного судження у сфері бухгалтерського обліку та аудиторської практики [Електронний ресурс] / О. О. Разборська, Л. С. Лесік // Фiнанси, облiк, банки. – 2019. – № 1 (24). – С. 158–168. – Режим доступу: https://jfub.donnu.edu.ua/article/view/7419/7437 (дата звернення: 27.09.2020). – Назва з екрана.

18. Пушкар М. С. Креативний облік (створення інформації для менеджерів) : монографія / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2006. – 334 с.

19. Голов С. Креативний облік – загроза професії та суспільству [Електронний ресурс] / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 1. – С. 31–42. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2011_1_4 (дата звернення: 10.09.2020). – Назва з екрана.

20. Лень В. С. Професійне судження бухгалтера: визначення поняття та зміст [Електронний ресурс] / В. С. Лень, В. А. Нехай // Облік і фінанси. – 2016. – № 3. – С. 21– 30. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_ 2016_3_5 (дата звернення: 21.09.2020). – Назва з екрана.

21. Юхименко-Назарук І. А. Інституційні засади здійснення професійного судження в бухгалтерському обліку [Електронний ресурс] / І. А. Юхименко-Назарук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. – 2016. – Вип. 21 (1). – С. 185–188. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_21(1)__49 (дата звернення: 12.09.2020). – Назва з екрана.

22. Канцедал Н. А. Бухгалтерський облік цифрової епохи: розширення термінологічних кордонів [Електронний ресурс] / Н. А. Канцедал // Облік і фінанси. – 2019. – № 1 (83). – С. 28–34. – Режим доступу: http://www.afj.org.ua/pdf/631-buhgalterskiy-oblik-cifrovoiepohi-rozshirennya-termi (дата звернення: 15.09.2020). – Назва з екрана.

23. Бухгалтерский учет и психология / под общ. ред. Н. А. Каморджанова. – Москва : Проспект, 2015. – 192 с.

24. Карпенко О. Учетная составляющая финансового менеджмента [Електронний ресурс] / О. Карпенко, И. Пликус // Тези доповідей Дванадесета международна научна конференция на младите учени «Икономиката на България и Европейския Съюз: наука и бизнес» (11 ноември 2016 г., София) – София : УНСС, 2016. – С. 233–242. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50500 (дата звернення: 13.09.2020). – Назва з екрана

25. Плікус І. Управління якістю фінансової звітності через професійне судження бухгалтера / І. Плікус, А. Омельченко, В. Семеняка // Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою в умовах діджиталізації» (12 листопада 2020, м. Харків). – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – С. 174–175.

26. Карпенко О. В. Напрями вирішення проблеми формування digitalкомпетенції сучасного бухгалтера [Електронний ресурс] / О. В. Карпенко, І. Й. Плікус, Д. В. Головіна // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Chartered Institute of Management Accountants (СІМА) «Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: глобальні виклики – управлінські рішення» (29 березня 2019 року м. Ірпінь). – Ірпінь : Видавництво Університету ДФС України, 2019. – С. 255–269. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/72927/1/ Сompetentsii_tsifrovi_Plikus.PDF (дата звернення: 19.09.2020). – Назва з екрана.

27. Зайцев О. В. Педагогічні умови формування професійної компетентності студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» [Електронний ресурс] / О. В. Зайцев, М. Ю. Колтакова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. «Економічні науки». – 2017. – Вип. 26. – Ч. 2. – С. 79–83. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64446 (дата звернення: 05.09.2020). – Назва з екрана.

28. Плікус І. Й. Цінність освіти для професійного становлення, економічного зростання та безпеки [Електронний ресурс] / І. Й. Плікус, О. В. Карпенко, Д. В. Головіна // Траєкторії формування національної інноваційної стратегії забезпечення економічної безпеки України / за заг. ред. Л. С. Захаркіної. – Суми : СумДУ, 2020. – С. 70–78. – Режим доступу: https://essuir.sumdu. edu.ua/handle/123456789/80587 (дата звернення: 26.09.2020).

Опубліковано: 2021-05-27


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.