ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ПОСЛУГ
10.37734/2409-6873-2020-4-8

В. М. ТРАЙНО / V. Traino

Анотація


Мета статті полягає в аналізі особливостей та виділенні можливих шляхів використання засобів стимулювання продажів на підприємствах сфери послуг. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань реалізовано за допомогою відповідних загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, логічного підходу. Результати. Проведено аналіз теоретичних і практичних напрацювань щодо теоретико-методологічних та прикладних аспектів сфери стимулювання продажів. Виявлено його сутнісний зміст, причини виникнення необхідності використання заходів зі стимулювання продажів, їх переваги та недоліки. Запропоновано основні засоби стимулювання збуту та засоби стимулювання продажів для програм лояльності споживачів, які доцільно використовувати у сфері послуг. Визначено шляхи використання засобів стимулювання продажів. Практична значущість результатів дослідження. Основні результати наукових досліджень, наведені у статті, їх практичне обґрунтування рекомендаційно зорієнтовані на підприємства сфери послуг.

Ключові слова: сфера послуг, маркетинг послуг, маркетингові комунікації, стимулювання продажів, підприємства сфери послуг, клієнт сфери послуг, програми лояльності.

ПОСИЛАННЯ

1. Балабанова Л. В. Стратегічне управління маркетинговими комунікаціями : монографія / Л. В. Балабанова, О. В. Крутушкіна. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 179 с.

2. Беквит Г. Продавая незримое: руководство по современному маркетингу услуг : пер. с англ. / Гарри Беквит. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 272 с.

3. Бернет Дж. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Джон Бернет, Сандра Мориарти. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 864 с.

4. Божкова В. В. Реклама та стимулювання збуту / В. В. Божкова, Ю. М. Мельник. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 200 с.

5. Браун К. Практическое пособие по стимулированию сбыта / К. Браун. – Москва : Консалтинговая группа «Имидж-контакт», 2003. – 382 с.

6. Голмс Ч. Ідеальна машина продажів / Чет Голмс. – Київ : Вид-во «Фабула», 2019. – 288 с.

7. Дейан А. Стимулирование сбыта / Арман Дейан, Анни и Люк Троадек. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2003. – 128 с.

8. Камминс Дж. Стимулирование продаж. Распродажи, подарки, скидки, купоны и другие инструменты повышения спроса / Джулиан Камминс, Роди Маллин. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 352 с.

9. Карпенко Н. В. Комплекс маркетингових комунікацій у стратегічному управлінні маркетинговою діяльністю підприємства : монографія / Н. В. Карпенко, Н. I. Яловега. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 278 с.

10. Кофлан Е. Т. Маркетинговые каналы / Е. Т. Кофлан, Л. В. Штерн, А. І. Ель-Ансарі. – Москва : Издательство «ВильямсВ», 2002. – 624 с.

11. Основы маркетинга : пер. с англ. / Филипп Котлер, Гари Армстронг, Джон Сондерс, Вероника Вонг. – Москва : Издательство «Вильямс», 2020. – 752 с.

12. Куровец И. Программы лояльности или сыр в мышеловке / Иванна Куровец // Рестораторъ. Украина. – 2008. – № 5. – С. 64–68.

13. Павленко А. Ф. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика : монографія / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак, Т. О. Примак. – Київ : КНЕУ, 2005. – 408 с.

14. Перебийніс В. І. Маркетингове управління споживачами послуг : монографія / В. І. Перебийніс, В. М. Трайно. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – 323 с.

15. Примак Т. О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством : монографія / Т. О. Примак. – Київ : Експерт, 2001. – 383 с.

16. Траут Дж. Маркетингові війни / Ел Райс, Джек Траут. – Київ : Вид-во «Фабула», 2019. – 240 с.

Опубліковано: 2021-05-27


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.