№ 1(70) (2014)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

Структуроутворення та дисперсний аналіз вершкового масла, обробленого високим циклічним тиском
Structure formation and dispersnіy analysis butter, finished with high cyclic pressure
В. О. Сукманов, А. А. Палаш
Біотехнологія виробництва та методи консервування березового соку лікувально-профілактичного призначення та напоїв на його основі
Biotechnology of production and methods of preserving birch sap medicinal purposes and napedowy its basis
Н. В. Рогова, С. С. Рибакова
Розроблення технології лактоферментованих напоїв із використанням мальтозної патоки й меду
Development of technoloqy of lacto-fermented beveraqes usinq maltose syrup and honey
Л. П. Холодний, Н. В. Рогова, Л. М. Медведь

НОВІ РЕСУРСО- ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ І ТОРГІВЛІ

Використання фізичних методів обробляння сировини тваринного походження для удосконалення технології м’ясних кулінарних виробів
Use of physical methods of processing raw materials of animal origin for manufacture technology improvement culinary product
О. Ф. Манжос, А. Б. Бородай
Отримання емульсій із використанням вихрового шару феромагнітних частинок
Getting emulsions with using vortex field of ferromagnetic particles
Л.О. Положишникова, О.І. Положишникова

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ТОВАРОЗНАВСТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Оцінка м’якості лляних тканин
Evaluation of softness of linen fabrics
Д. І. Козьмич, Г. Д. Кобищан
Дослідження хімічного складу сортів батату, які вирощують в Україні
Research on chemical composition of sweet potatoes, which grow in Ukraine
В. Г Юкало, О. Є. Мельнічук, В. Р. Сельський

ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, МЕТРОЛОГІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Сучасні види паковання м’яса птиці та м’ясних продуктів
Modern types of poultry meat and meat products packaging
А. П. Кайнаш, Н. О. Офіленко, А. М. Бурбак
Комплексна оцінка якості шкіряної сировини, що надходить на ринок України
Comprehensive assessment of quality of raw hides coming to the Ukrainian market
В. М. Катрич
Estimation of the quality level of compact fluorescent lamps PDF (English)
Y. Basova
The film-forming ability of the compositions based on vinyl and allyl type oligomers PDF (English)
L. Myronovych, E. Ivashchenko
Розробка алгоритму ідентифікації виду кераміки для митних цілей
Development of algorithm of identification kinds of ceramics for customs purposes
Н. В. Омельченко, О. В. Калашник, Н. В. Лисенко

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТОВАРІВ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ

Роль нормативних документів у формуванні екологічної безпечності та гігієнічності текстилю
The role of regulatory documents in the formation of environmental safety and hygiene textiles
І. С. Галик, Б. Д. Семак

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Зміна якості нового сиру типу чеддер під час товароруху
Change of quality of new cheese of type chedder during goods turnover
О. А. Прядко

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Пористий проникний матеріал, отриманий методом СВС із використанням відходів кувально- штампувального виробництва
Porous material insightful obtained by SHS method using waste malleable-stamping production
В. Д. Рудь, Ю. С. Повстяна, Л. М. Самчук, І. В. Савюк

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ДИСЦИПЛІН ІНЖЕНЕРНО- ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА ТОВАРОЗНАВЧОГО НАПРЯМІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Основні напрями розвитку текстильного товарознавства як навчальної дисципліни
The main areas of textile merchandise as a discipline
І. С. Галик, Б. Д. Семак