№ 1(56) (2013)

Зміст

Економіка й управління національним господарством

Формування системи програм регулювання соціально орієнтованого розвитку PDF
Оксана Василівна Макара
Методологічні особливості дослідження відносин соціального капіталу спілок споживчих товариств у сфері туризму PDF
Георгій Павлович Скляр, Наталія Валентинівна Мокєрова
Екологічні імперативи та соціальні пріоритети сталого регіонального розвитку PDF
Михайло Олексійович Джаман, Ніна Миколаївна Карпенко
Фіскальна політика держави та механізм її реалізації в курортній сфері PDF
Володимир Володимирович Гуменюк
Соціальна безпека: аналіз і практика економічного дослідження PDF
Марина Борисівна Чижевська
Чинники, що визначають формування конкурентоспроможності національної економіки PDF
Зорина Володимирівна Юринець
Соціальна політика Казахстану та розвиток людських ресурсів PDF
Роза Олжабаївна Бугубаева, Д. М. Бегежанова
Основи функціонування соціальної сфери PDF
Наталія Георгіївна Пігуль
еоретичні основи продовольчої безпеки як економічної категорії PDF
О. В. Вараксіна
Регіонально-цивілізаційні особливості геоекономічного та соціального простору PDF
Павло Васильович Шуканов
Діалектика сутності поняття «розвиток соціально-економічних систем» PDF
Світлана Володимирівна Вечеря
Особливості побудови національної моделі соціально-економічного розвитку України PDF
Сергій Степанович Ніколенко, Оксана Василівна Лозова
Етимологічні основи сутності ринку PDF
Вікторія Василівна Майн
Удосконалення фінансування сфери охорони здоров’я в Україні з використанням світового досвіду PDF
Оксана Іванівна Краснова
Нові підходи до класифікації корпоративної культури в контексті її впливу на соціально-трудові відносини PDF
Олена Георгіївна Балика
Концептуальні основи вдосконалення інтеграційної стратегії країн північної Африки (на прикладі королівства Марокко). PDF
Самір Смуні
Соціально-економічний вплив кооперативних організацій в україні та світі PDF
Віта Іванівна Клименко

Історія економічної думки

Теоретичні передумови науково-виробничої кооперації PDF
Неллі Павлівна Шамаєва
Підприємництво як економічна дефініція PDF
Ігор Валерійович Лантух

Економіка й управління підприємством

Теоретичні аспекти управління аграрними операційними системами в галузі рослинництва вітчизняних підприємств-виробників PDF
Олександр Михайлович Помаз
«Електронна митниця» – якісно новий етап надання митних послуг в Україні PDF
Тетяна Валеріївна Шталь
Оцінка втрат ресурсного потенціалу в процесі управління комерційним ризиком підприємств торгівлі PDF
Наталія Станіславівна Краснокутська, Вікторія Миколаївна Лачкова
Формування концепції інтегрованого управління маркетинговим потенціалом торговельного підприємства PDF
Вікторія Анатоліївна Гросул, Станіслав Вікторович Артеменко
Формування операційних структур і забезпечення їх ефективної діяльності PDF
Валентин Миколайович Білявський
Аналіз інвестиційної привабливості сфери управлінського консультування
Юлія Олександрівна Оліфірова
Дослідження стимулюючої функції заробітної плати в організаціях споживчої кооперації PDF
Ірина Олександрівна Гашо
Якість трудового життя та розвиток соціально-трудових відносин PDF
Оксана Володимирівна Бервено
Підходи до управління трудовою мобільністю PDF
Ольга Олексіївна Білокопитова
Діагностика конфліктогенних факторів дестабілізації соціально-трудових відносин PDF
Лариса Леонідівна Бунтовська
Праця, творчість і спонтанна діяльність в умовах глобалізації PDF
Владислава Володимирівна Броницька
Життєстійкість як ресурс сучасного керівника PDF
Наталія Михайлівна Волобуєва
Теорія і генезис категорії «конкурентний потенціал» PDF
Яніна Олександрівна Барибіна
Сучасні підходи до управління кадровим потенціалом підприємств PDF
Ольга Анатоліївна Гарват, Ірина Михайлівна Кравець
Методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства PDF
Кирило Ігорович Чумаков
Інвестиційна діяльність на сучасному етапі розвитку економіки регіону PDF
Світлана Іванівна Богуславська
Трансакційні витрати як чинник формування та розвитку ресурсного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі PDF
Анатолій Михайлович Волосов
Аналіз інформаційних систем контролінгу PDF
Анна Вікторівна Гутченко
Організування інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств PDF
Оксана Анатоліївна Ліпич
Розвиток інформаційного менеджменту як наукової категорії PDF
Дмитро Іванович Лук’яненко
Принципи управління формуванням трудового потенціалу підприємства PDF
Ольга Вікторівна Полоус
Організаційно-економічний механізм управління машинобудівним підприємством PDF
Ганна Олегівна Сокотун
Методи прогнозування розвитку окремих галузей і сфер діяльності в регіоні PDF
Ніна Борисівна Черник
Використання збалансованої системи показників у корпоративному управлінні ресторанними мережами PDF
Олена Андріївна Шубчік
Сутнісні підходи маркетингової діяльності підприємств рекламної галузі та їх науковий аналіз PDF
Тетяна Іванівна Яковенко, Наталія Сергіївна Педченко
Формування програм енергозбереження на промислових підприємствах PDF
В. Ю. Цейко
Комплексна оцінка трудової поведінки працівника виробничої організації PDF
Наталія Петрівна Базалійська
Інноваційний розвиток галузі легкої промисловості (на прикладі ТОВ «Ю-Дизайн») PDF
Наталія Олексіївна Задорожнюк, Денис Андрійович Попков
Аналіз і структура ринку туристичних послуг в Україні PDF
Софія Петрівна Грабовенська
Принцип діяльності житлово-будівельних кооперативів: вітчизняний і зарубіжний досвід PDF
Ольга Анатоліївна Тимофеєва
Виробництво товарів підприємствами споживчої кооперації як чинник забезпечення сільського населення екологічно безпечними товарами PDF
Наталія Михайлівна Тягунова
Розвиток організаційно-методичного забезпечення процесу управління інтелектуальним капіталом підприємства PDF
Тетяна Олександрівна Гусаковська
Підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі розвитку управлінського персоналу PDF
Андрій Валентинович Баско
Модель аналізу витрат інноваційно активних підприємств в Україні PDF
Ірина Анатоліївна Прилуцька
Економічна сутність і соціокультурні особливості розвитку державно-приватного партнерства у сфері туризму PDF
Георгій Павлович Скляр, Ірина Володимирівна Литовченко
Концептуальні підходи до прогнозування розвитку підприємства PDF
Сергій Борисович Холод
Специфіка конкурентоспроможності в роздрібній торгівлі: термінологія та процедури оцінки. PDF
Олена Михайлівна Азарян, Тетяна Олегівна Загорна
Розвиток маркетингового управління споживачами © Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – № 1 (56). – 2013. Економіка, організація і управління підприємством 365 послуг підприємств ресторанного господарства PDF
Вікторія Миколаївна Трайно

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

Законодавчі зміни у системі нарахування амортизації PDF
Ольга Михайлівна Семенова, Тетяна Олександрівна Будкова

Фінанси, банківська справа та страхування

Інституційне забезпечення фандрайзингу в Україні та перспективи розвитку PDF
Сергій Геннадійович Міщенко, Альона Миколаївна Соколова
Корпоративний контроль інсайдерської ренти: методологія визначення PDF
Михайло Олександрович Кужелєв, Ігор Геннадійович Брітченко
Тенденції розвитку страхового ринку України PDF
Олена Валеріївна Чернявська, Галина Миколаївна Ярова, Валерія Леонтіївна Палага
Статистичний аналіз динаміки чистого кредитування (чистого запозичення) як індикатора фінансової політики PDF
Людмила Олексіївна Цвєткова, Ольга Віталіївна Калініченко
Проблеми фінансового вирівнювання в Україні PDF
Наталія Володимирівна Фесенко, Галина Миколаївна Ярова
Основні тенденції та напрями розвитку банківського сектора Закарпатської області PDF
Вікторія Степанівна Стойка
Клієнтоорієнтованість як головна складова сучасної інноваційної стратегії комерційного банку на ринку банківських послуг України PDF
Сергій Іванович Редька
Визначення можливості здійснення організаційних змін на основі оцінки системи управління банком PDF
Маріана Володимирівна Максімова
Оцінка ефективності стратегії банку PDF
Олена Сергіївна Безродна

Освітня діяльність

Навчання осіб літнього віку PDF
Світлана Юріївна Аксьонова
Витоки стратегічного управління: історичний ракурс інноваційного контенту стратегії Олександра Македонського PDF
Наталія Юріївна Кубіній