№ 2(58) (2013)

Зміст

Економіка й управління національним господарством

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
О. В. КЕНДЮХОВ
МЕХАНІЗМ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ PDF
О. В. МАКАРА
ЕВОЛЮЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО СУТНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ PDF
С. Б. ЄГОРИЧЕВА, М. В. КУЧЕРОВА
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
О. В. ЗАХАРОВА
CУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ PDF
Н. Г. ПІГУЛЬ
О СУЩНОСТИ ТЕРМИНА «КООПЕРАТИВНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ» И ОСОБЕННОСТЯХ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В УКРАИНЕ И АЗЕРБАЙДЖАНЕ PDF
С. Я. оглу АЛХАСОВ
КЛАСИФІКАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АКТИВІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Г. В. ЄВТУШЕНКО, В. Є. ЛАЗАРЕНКО
ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ БЕЗРОБІТТЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИБІРКОВИХ ОБСТЕЖЕНЬ PDF
Н. В. КОВТУН, І. С. МАРЧЕНКО
ВПЛИВ ТРУДОВОЇ ЕМІГРАЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ PDF
І. О. ПІНЧУК, О. О. ЮРЕНКО
ЗАСТОСУВАННЯ ТАКСОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ ОБСЯГУ БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ PDF
В. Ю. ІГНАТЕНКО
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕРМИНА «ДИАГНОСТИКА» В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ PDF
Н. В. СУХАНОВА
ВАЛЮТНІ ДИСБАЛАНСИ ТА МОНЕТАРНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Є. О. МЕДВЕДКІНА, В. А. ЗОЛОТЬКО
РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ ТА РЕГІОНАЛІЗМ: СУТНІСТЬ І ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ PDF
Е. І. ПУТЯТІН
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ PDF
І. А. БРИЖАНЬ
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ PDF
О. М. ТАРАН-ЛАЛА
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
І. Ю. ЧЕНТУКОВ
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РИНКОВИХ І ПЛАНОВИХ ЗАСАД ГОСПОДАРЮВАННЯ У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ ЕКОНОМІКАХ PDF
А. В. АРТЕМЕНКО
КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ PDF
А. В. КРАВЦОВА
СТАЛИЙ РОЗВИТОК СФЕРИ ТУРИЗМУ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА PDF
Г. П. СКЛЯР, Н. М. КАРПЕНКО
ГЕНДЕРНА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДЕТЕРМІНАНТІВ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ PDF
Д. Г. ШУШПАНОВ
ПРОГНОЗНІ МОДЕЛІ СКЛАДОВИХ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ У ТОРГІВЛІ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ PDF
О. С. КРЮЧКО

Економіка й управління підприємством

ПІДХОДИ ДО АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. С. ТЄЛЄТОВ
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ТА НЕОБХІДНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ В ПІДПРИЄМСТВА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
О. Г. ЧЕРЕП
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТАНУ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Н. С. ПЕДЧЕНКО
ДІАГНОСТИКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. В. АРТЮХ-ПАСЮТА
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. А. БЕЗЗУБЧЕНКО
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОГО КОНСАЛТИНГОВОГО БІЗНЕСУ В ПЕРІОД КРИЗИ PDF
О. В. БОНДАР
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ КАК ФАКТОРОВ МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ PDF
Е. В. ГЛАДКОВА
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ PDF
Э. А. ГОМОНКО, В. В. ТОРОПОВ
МОТИВУЮЧІ ФАКТОРИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛЕГЛИХ І КЕРІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
І. О. ЛЕПЬОХІНА
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ PDF
Н. С. СИТНИК
РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Ю. О. НАБАТОВА
НАПРЯМИ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ КРАЇН СНД PDF
С. О. КОРІННИЙ
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ PDF
Т. І. БАТРАКОВА
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ МОЖЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ КОРПОРАТИВНИХ ІНТЕРЕСІВ ПРИ ПРИЙНЯТТІ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ PDF
Ю. В. ФАДЄЄВА
ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ PDF
Т. І. НІКОЛЕНКО
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ІННОВАЦІЙНОГО ПРАЦІВНИКА PDF
С. В. ЯКОВЕНКО
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОБҐРУНТУВАННЯ І ПОБУДОВИ ІННОВАЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМАМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
С. М. РОГОЗА
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПІДРОЗДІЛІВ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. С. КРИВОРУЧКО
НЕОБХІДНІСТЬ І ДОЦІЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ КООПЕРАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАШИНОБУДУВАННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
І. Я. МАКСИМЕНКО
РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКІВ ВІД ІНВЕСТУВАННЯ В ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
С. О. КУШНІР
ВИРОБНИЦТВО СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ В ПОЛТАВСЬКОМУ РЕГІОНІ PDF
Н. А. ШПАК
ПІДХІД ДО ВИЯВЛЕННЯ ПОТРЕБИ ПІДПРИЄМСТВА В ЕКОНОМІЧНОМУ ВИДІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ PDF
А. В. ПОПОВИЧ
ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДАЖУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ PDF
І. Л. ПАВЛИК ПАВЛИК
РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У СТВОРЕННІ ДІЛОВИХ СТРАТЕГІЙ В УПРАВЛІННІ НАФТОСЕРВІСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ PDF
А. А. ЩЕРБАНЬ
ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ PDF
В. В. МАКСЮТА МАКСЮТА
РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАНЯ НА ЗАСАДАХ ЛОГІСТИКИ PDF
С. В. ПЕКШИН ПЕКШИН
ТОРГІВЛЯ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ КОНКУРЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
П. Ю. БАЛАБАН, М. П. БАЛАБАН

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ PDF
Ю. А. ВЕРИГА, Н. В. ШУЛЬГА
МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Д. В. КАРПЕНКО

Фінанси, банківська справа та страхування

МОДЕЛЬ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Н. Ю. РЕКОВА, М. В. ПЕТЧЕНКО
НЕПРИБУТКОВА ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА КРЕДИТНИХ СПІЛОК I КООПЕРАТИВНИХ БАНКІВ PDF
В. В. ГОНЧАРЕНКО
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ) PDF
В. С. СТОЙКА
РОЛЬ ТУРИСТИЧНОГО ЗБОРУ У ФІНАНСУВАННІ РЕГІОНІВ PDF
С. Т. СКИБЕНКО, О. О. РОЗВАДОВСЬКА
ДОСЛІДЖЕННЯ БЮДЖЕТУ В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНИХ ЗАКОНІВ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ PDF
Н. В. САВЧУК
УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Т. Ю. КОРИТЬКО
ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТИТУТУ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ PDF
О. М. КРАВЦОВА
АДАПТАЦІЯ ПРОГРАМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ДО СУЧАСНИХ УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ PDF
І. В. ФИСУН, О. В. СОРОКОВА
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ РІВНЯ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ PDF
О. М. МОМОТ

Освітня діяльність

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПИТУ НА ОСВІТНІ ПОСЛУГИ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ АВС PDF
В. І. ПЕРЕБИЙНІС, М. Н. МАЛИШ, В. І. ГАВРИШ, Ю. В. ПЕРЕБИЙНІС
ИНОСТРАННЫЕ ВУЗЫ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РЫНКЕ МВА УКРАИНЫ PDF
Ю. Ю. ЕВИЧ