Система технічного регулювання та оцінка відповідності України та КНР. Порівняльний аналіз законодавства щодо якості та безпеки продукції
DOI: 10.37734/2518-7171-2020-1-10

Н. В. Кондратюк / N. KONDRATJUK, Т. М. Степанова / T. STEPANOVA, О. В. Кожемяка / О. KOZHEMIAKA, К. Є. Супруненко / K. SUPRUNENKO

Анотація


У статті надається опис ефективно діючої системи технічного регулювання як чинника переходу й успішної адаптації країни у світовому економічному просторі. Також матеріали статті містять інформацію про важелі системи, що дозволяють підвищити конкурентоспроможність продукції для економічного розвитку країни та поширення трудової діяльності в напрямі інновацій. У статті наведено результати моніторингу ситуації щодо технічного регулювання та нормативних вимог в Україні та Китаї. Роз’яснено сутність аси- метрій, що присутні в законодавчій, технічній та практичній сферах діяльності в питаннях якості продукції. Приведено аналіз невідповідностей між нормативними вимогами забезпечен- ня якості та безпечності промислової і продовольчої продукції. Вказано основні перешкоди для здійснення вільного трансферу товарів і послуг між двома країнами. Простежено еволюцію формування системи технічного регулювання в КНР і заходи, що забезпечили реформування системи технічного регулювання в Україні. Результати приведеного моніторингу дозволять гармонізувати процеси реалізації економічної політики в напрямі інтегрування українських товарів на ринки КНР. Основним висновком матеріалів статті є пропозиції щодо усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Китаєм, що дозволять врегулювати питання гармонізації систем технічного регулювання в обох країнах, а також модернізувати та під- вищити конкурентоспроможність державної економіки в цілому. А саме: підприємства хар- чового сектора, зацікавлені в розширенні своїх напрямів експорту, повинні розуміти вимоги до якості та безпеки своїх цільових ринків, тому українським експортерам рекомендується проводити предметні консультації з китайськими партнерами/імпортерами та контролю- ючими державними органами з кожної окремої позиції, особливо щодо товарів, імпорт яких у КНР тільки починається.

Ключові слова: система технічного регулювання, конкурентоспроможність економіки, стандартизація, міжнародна економічна інтеграція, Китай, Україна.

ПОСИЛАННЯ

1. Лукьяненко Д. Г. Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование : монография / Д. Г. Лукьяненко, А. М. Поручник, В. Н. Колесов. – Київ : ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Геть- мана», 2013. – 465 с.

2. Vintila I. Current legislations in nutrition and issues requiring global harmonisation / I. Vintila, V. Y. Waisundara, H. L. M. Lelieveld // Quality Assurance and Safety of Crops & Foods. – 2019. – № 11(7). – P. 593–601.

3. International Harmonization of Food and Nutrition Regulation: The Good and the Bad / B. P. Fitzgerald, K. R. France // Journal of Public Policy & Marketing. – 2003. – № 1(22). – P. 102–110.

4. Нагорна О. О. Система технічного регулю- вання як складова інноваційного розвитку економіки України / О. О. Нагорна // Ефек- тивна економіка. – 2014. – № 6. – С. 63–69.

5. Димань Т. М. Безпека продовольчої си- ровини і харчових продуктів: підручник / Т. М. Димань, Т. Г. Мазур. – Київ : ВЦ «Академія», 2011. – 520 с.

6. Штефан Н. В. Технічне регулюван- ня в Україні: проблеми та досягнення / Н. В. Штефан // Системи обробки інформа- ції. – 2011. – № 6(96). – С. 17–19.

7. Про метрологію та метрологічну діяль- ність [Електронний ресурс] : Закон Укра- їни. – Режим доступу: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/124-19 (дата звернення: 15.10.2020). – Назва з екрана.

8. Про стандартизацію [Електронний ре- сурс] : Закон України від 05.06.2014 № 1315_VII. – Голос України. 2014. – № 124. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315_18 (дата звернення: 15.10.2020). – Назва з екрана.

Опубліковано: 2021-02-16


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.