Аналіз віброзахистних властивостей лабораторної пральної машини марки ТП3-М

О. О. Порхунов, О. І. Порхунов

Анотація


Предметом дослідження є вібрації та механічний шум на робочому мiсцi опе-
ратора вiд увімкненої лабораторної пральної машини. Джерелом вiбрацiї i шуму є коливання ротора машини під час його обертання у водянiй банi термостату. Коливання ротора змінюються за гармонiчним законом. Мета дослiдження пов’язана з оцiнкою впливу на рiвень вiбрацiї деяких конструктивних заходів, a caмe: застосування пiдшипникiв ковзання з фторопласту, пружних вставок і пружних опор, розрахованих на дрiбносерiйне виробництво. Експериментально доведено, що, загалом, це дозволiло зменшити рiвень вiбрацiї на робочому мiсцi на 35 дБ. Окрiм цього, аналiтичними розрахунками доведено, що частота вимушених коливань рухомої частини машини в цьому конструктивному виконанні більша за частоту власних коливань, унаслiдок цього виникнення резонансу усувається. Вжиті заходи поліпшили споживчі властивості машини.

Ключові слова: вібрація, механічний шум, лабораторна пральна машина, захист від вібрації, резонанс.

Summary. The subject of the study are vibration and mechanical noise at the operator from operating a laboratory washing machine. The source of vibration and noise are vibrations machine rotor when it rotates in a water bath. Vibrations of the rotor vary harmonically. The purpose of research - to assess the impact on the level of vibration of certain structural measures: the use of PTFE sliding bearings, elastic inserts and elastic supports, designed for short-run production. It was established experimentally that in the aggregate it possible to reduce the level of vibration in the workplace at 35 dB. In addition, the analytical calculations confirmed that the frequency of forced oscillations of the moving parts of the machine, in this arrangement, the greater the frequency of natural oscillations, whereby the occurrence of resonance is eliminated. These measures have improved consumer properties of the machine.

Keywords: vibration, mechanical noise, washing machine laboratory, protection against vibration, resonance.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.