Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Науковий вісник PUET: Technical Sciences?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

ВИМОГИ

до наукових статей, які подаються до публікації в тематичному збірнику
«Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.

Серія «Технічні науки»

До опублікування у збірнику приймаються статті, які відповідають його тематиці та не публікувалися раніше. Стаття повинна бути актуальною, містити результати глибокого наукового дослідження, новизну й обґрунтування наукових висновків відповідно до поставленої мети або сформульовані на основі глибокого аналітичного огляду існуючих наукових результатів нові тенденції і напрями розвитку методів чи апаратів у галузі харчових виробництв та якості продукції.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ:

 1. Інноваційні технології харчових виробництв.
 2. Нові ресурсо- та енергозберігаючі технології харчових виробництв і торгівлі.
 3. Технологічне обладнання харчових виробництв.
 4. Інноваційні процеси харчових виробництв.
 5. Теорія та практика товарознавства харчових продуктів.
 6. Якість і безпека промислових товарів, стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю.
 7. Якість продукції готельно-ресторанного господарства.
 8. Інженерно-технічне забезпечення готельно-ресторанного господарства. 

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Стаття подається однією з мов: українською, російською, англійською, німецькою. Статті публікуються мовою оригінала. Виклад статті повинен бути чітким, стислим, без повторень, відредагованим, не містити граматичних помилок.
 2. З метою формування англомовної веб-сторінки журналу відповідно до вимог МОН України (Наказ № 1111 від 17.10.2012 р.) з 01.01.2013 р. подані авторами статті повинні супроводжуватись розширеною анотацією англійською мовою обсягом до однієї сторінки тексту.
 3. Стаття супроводжується анотацією, що подається українською, російською та англійською (розширений варіант) мовами з повним бібліографічним описом статті та ключовими словами (шрифт Times New Roman № 10, розміщується безпосередньо перед основним текстом, виділяється окремим абзацом із відступом 15 мм). 

 4. АНОТАЦІЇ мають бути структурованими, обсягом 100-150 слів.

  СТРУКТУРА АНОТАЦІЇ:

  • мета дослідження;
  • методика дослідження;
  • результати;
  • висновки.
 5. До ключових включаються 5-7 слів або словосполучень.
 6. До статті окремим файлом надаються відомості про авторів трьома мовами (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, контактний телефон та адреса для листування).
 7. Статті, відредаговані в текстовому редакторі MS Word, з урахуванням вимог форматування (полуторний міжрядковий інтервал, шрифт Times New Roman № 14, вирівнювання по ширині), слід надавати в електронному вигляді.
 8. Формат сторінки А4 (210×297).
 9. Обсяг статті – 15-20 тис. знаків (8-9 сторінок).
 10. Міжрядковий інтервал – полуторний, поля сторінок (мм): верхнє – 20, нижнє – 20, ліве – 20, праве – 15.
 11. СТРУКТУРА СТАТТІ:

  • індекс УДК розміщувати у верхньому лівому кутку сторінки;
  • назва статті трьома мовами;
  • ініціали та прізвище автора (авторів) трьома мовами;
  • анотація трьома мовами;
  • ключові слова трьома мовами;
  • основний текст статті;
  • список літератури.
  • Згідно з вимогами Президії ВАК України від 15.01.03 №7-05/1 основний текст статті повинен мати такі структурні елементи:
  • постановка проблеми в загальному вигляді та зв’язок із найважливішими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання поданої проблеми й на які спирається автор, виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; під час проведення аналізу доцільно використовувати іноземні роботи та акцентувати, як вирішується дана наукова проблема за кордоном;
  • формування цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів:
  • об’єкт та предмет дослідження;
  • використані методи досліджень та обладнання, організація досліджень;
  • статистична оцінка одержаних результатів;
  • аналіз одержаних результатів;
  • висновки із зазначених проблем і перспективи подальших досліджень у поданому напряму.
  Викладаючи основний матеріал, слід підкреслити наукову новизну результатів, одержаних автором (авторами) особисто. Стаття повинна містити інформацію, що дозволяє відтворити наведені дослідження. Під час використання загальноприйнятих методик необхідно надати посилання на відповідні нормативно-технічні документи, довідники, попередні статті.
 12. Оглядові статті (обсягом до 70 сторінок) повинні узагальнити нові напрями та тенденції наукових досліджень, що сформувалися за останні 10-30 років. Узагальнення доцільно проводити у вигляді діаграм, таблиць та, якщо це можливо, з використанням математичної обробки результатів аналітичного огляду літературних джерел. Обсяг використаних джерел повинен містити не менш як 80 найменувань, із яких понад 90 % – закордонні публікації; посилання на інтернет-ресурси – не більш як 5 %.
 13. У ході викладу матеріалу статті слід використовувати безособову форму дієслів.

  Фізичні величини необхідно представляти в системі СІ (під час викладення особистих досліджень авторів) та в інших системах, що були використані іншими авторами (під час викладення аналізу закордонних досліджень).

  Оформлення статті має бути витримано в одному стилі (текст, функція, змінні, матриця-вектор, число – шрифтом Times New Roman, а грецькі букви й символи – Symbol). 

 14. Формули та символи, які в них входять і згадуються в тексті, набираються тільки в редакторі формул Microsoft Equation 2.0 (і подальших версіях). Кожен новий рядок формули має бути окремим об’єктом, за винятком систем рівнянь, об’єднаних фігурною дужкою, або матриць.

  Формули розміщуються через інтервал після тексту, текст після формули – також через інтервал. Нумерація формул – в круглих дужках, з вирівнюванням по правому краю межі тексту.
 15. Рисунки слід надавати в чорно-білому форматі та форматах WMF (створені безпосередньо в Word або збережені у вказаному форматі й обов’язково згруповані), BMP, або PCX і поміщені в кадр.

  Ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці повинні бути чорно-білого кольору. Рисунок слід розташовувати після посилання на нього в тексті статті, він повинен мати номер і назву.
 16. Таблиці оформлюють відповідно до вимог Державного стандарту України й розміщують або в тексті статті, або на окремих сторінках у тій послідовності, у якій у статті на них посилаються.
 17. Посилання на цитовані джерела та їх бібліографія повинні відповідати Державному стандарту України. Використання джерел є обов’язковим, їх перелік слід подавати наприкінці статті. Для дослідницьких статей рекомендується у списку літератури використовувати не менше п’яти позицій.

  Список використаних джерел слід подавати мовою оригіналу джерел та у транслітерації.

  Список літератури має складатися із двох блоків:

  • ЛІТЕРАТУРА – джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (форма 23, затверджена наказом ВАК України від 03 березня 2008 р. №147). За допомогою сайта http://vak.in.ua можна полегшити процедуру оформлення наукових джерел зрозуміло та уніфіковано.
  • REFERENCES – той же список літератури, транслітерований у романському алфавіті (рекомендації за бібліографічним стандартом АРА-2010, правила до оформлення транслітерованого списку літератури на сайтах http://dse.ua; http://litopys.org.ua; http://translit.ru).

  В авторській довідці, що надається разом зі статтею, потрібно вказати вклад кожного з авторів (у відсотках) у статтю.

   


   

  Контактна інформація

  Україна, 36000, Полтава, вул. Коваля, 3, кафедра товарознавства продовольчих товарів (к. 341) Горячова Олена Олександрівна, відповідальний секретар збірника «Науковий вісник ПУЕТ. Серія Технічні науки».

  goryachova_ea@bk.ru (для подачі матеріалів в електронному вигляді).

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.