№ 4(89) (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Economics and management of national economy

МУНІЦИПАЛЬНІ БАНКИ ЯК ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ PDF
О. В. Гасій / O. Hasii, О. Д. Стефанюк О. Stefanyuk, Є. В. Шиндер J. Shynder

Economic theory and the history of economic notion

ЛІДЕРСТВО В ГУМАНІСТИЧНІЙ ТРАДИЦІЇ ПРОТОРЕНЕСАНСУ (А. Данте, Ф. Петрарка, К. Салютаті) PDF
О. О. Нестуля / O. Nestulya

Economics and Enterprise Management

ІТЕРАЦІЙНИЙ КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ K-MEANS ЯК ІНСТРУМЕНТ СЕГМЕНТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЖКГ ЗА РІВНЕМ ПОТЕНЦІАЛУ ЇХ РОЗВИТКУ PDF
Н. С. ПЕДЧЕНКО / N. Pedchenko, В. Ю. СТРІЛЕЦЬ / V. Strilets, М. І. Кімуржий / M. Kimurzhyi
ДЕФІНІЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО РІШЕННЯ ТА СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Д. А. Жукова / D. Zhukova

Accounting, analysis and auditing

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ PDF
А. О. Семенець / А. Semenets
СУЧАСНІ ПАРАДИГМИ Й ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В МЕРЕЖЕВОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
А. В. Гриліцька / A. Grylitska, М. Ю. Криворучко / M. Kryvoruchko
РОЛЬ ПОВТОРНОЇ ПЕРЕВІРКИ В ОЦІНЮВАННІ ЯКОСТІ ПРОЦЕДУР ПЕРВИННОГО КОНТРОЛЮ PDF
Г. О. Соболь / H. Sobol, Є. А. Карпенко / Ye. Karpenko
ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗГІДНО З НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ю. А. Верига / Y. Veriga, А. О. Кривогуз / A. Kryvohuz

Finance, banking and insurance

УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ІННОВАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
Ю. Г. Лисенко / Yu. Lysenko, Д. В. Біленко / D. Bilenko
ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ PDF
М. Ю. Мироненко / M. Mуronenko, О. В. Гайдей / O. Gaydеу
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ РІВНОВАГОЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Т. П. Гудзь / T. Gudz
БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ PDF
І. В. Гнидюк / I. Gnidyuk, О. В. Гайдей / O. Gaydеу
ПІЛЬГОВЕ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ФОРМИ ПІДТРИМКИ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
Л. В. Біланич / L. Bilanych

Economy of the services sector

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В РОДОВИХ ПОСЕЛЕННЯХ PDF
М. Ф. Плотнікова / M. Plotnikova, О. Ф. Присяжнюк / O. Prisyazhnyuk

Educational activities

ОЦІНКА ВНЕСКУ ОСВІТИ У ФОРМУВАННЯ ОЗНАК СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
В. І. Усик / V. Usyk