№ 1(63) (2014)

Зміст

Economics and management of national economy

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОДЕРНІЗАЦІЇ PDF
М. Й. Гедз
ГОСПОДАРСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЯК ІНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF
С.С. Ніколенко
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ PDF
І.В. Фисун, І.І. Смішко
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
О. А. РУДЕНКО
ВОЛНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УСПЕШНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ PDF
В. І. Громов, Е.Е. Нилова
ГЛОБАЛІЗОВАНА ЕКОНОМІКА В ПОЛІТЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ: ЕВОЛЮЦІЙНІ ФРЕЙМИ ТА СУПЕРЕЧНОСТІ PDF
Т. А. ДЕЙНЕКА
ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ PDF
М.В. Поляков
ИНСТРУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА В РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА В РЕГИОНЕ PDF
Р. М. БУГРИМЕНКО
ТІНЬОВА ЗАЙНЯТІСТЬ І ОФІЦІЙНЕ БЕЗРОБІТТЯ НА РИНКУ ПРАЦІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД І УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ PDF
Н. М. КРАУС, Є. Г. САМОЙЛЕНКО
ПЕРСПЕКТИВНА МОДЕЛЬ КРЕДИТНОКООПЕРАТИВНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
О. В. МАНЖУРА
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ PDF
В. І. ПЕРЕБИЙНІС, В. І. ГАВРИШ, Ю. В. ПЕРЕБИЙНІС
ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ОСНОВ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Ю. О. ГЕТЬМАНЕНКО, Л. І. МИХАЙЛИШИН

Economics and Enterprise Management

ПЕРЕБІГ ПОДІЙ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАСЛІДКИ В ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ ПІДПРИЄМСТВ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ PDF
О. С. БАЛАН
ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МЕРЕЖІ СУПЕРМАРКЕТІВ: УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ PDF
Н. Ю. ВОЗІЯНОВА, О. Ю. БІЛЕНЬКИЙ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ: ПРОЦЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД PDF
В. П. ПИЛИПЧУК
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИТУАЦІЙНОГО ПІДХОДУ В ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА PDF
І. В. ШУЛЬЖЕНКО, О. В. КІСЕЛЬОВА
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ КООПЕРАЦІЙНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
І. Я. МАКСИМЕНКО
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЭК PDF
К. КАРИМ ХАЛКАВТ
ФОРМУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Т. Є. ІВАНИЦЬКА
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ В НАФТОСЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
А. А. БІЛОКІНЬ
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ PDF
О. В. ТУЖИЛКІНА
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
А. М. ГРИЦАЙ
НОВІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ ЇЇ ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ PDF
О. Г. БАЛИКА
РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ФАКТОРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ PDF
О. М. СЕМЕНОВА, І. В. СЕРЕДА
РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ PDF
А. С. КАПЛІНА

Accounting, analysis and auditing

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ У РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ PDF
Н. М. ПОДДУБНА
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВЛАСНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
С. М. ДЕНЬГА

Finance, banking and insurance

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ І НАУКОВІ ПІДХОДИ PDF
С. Т. СКИБЕНКО, О. М. СЕМЕНОВА

Educational activities

МОДЕЛЬ СТРУКТУРИ БІЗНЕСПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ PDF
Г. О. УС, Я. М. МАНЬКУТА