ВНУТРІШНЯ РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ОБЛІКОВИХ ПРОЦЕДУР В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

А. С. КРУТОВА

Анотація


Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні сукупності внутрішніх
стандартів із регламентації облікових процедур і визначенні об’єктів організації облікового
процесу суб’єктів малого бізнесу. Об’єктом дослідження є система бухгалтерського обліку
діяльності суб’єктів малого підприємництва. Предмет дослідження – сукупність науково-ме-
тодичних засад організації бухгалтерського обліку підприємств малого бізнесу. Методика
дослідження. У роботі використано загальнонаукові методи: аналіз, синтез, індукція, дедук-
ція, конкретизація, абстрагування, метод історичного й логічного дослідження. Результа-
ти. Запропоновано організацію облікового процесу в малому бізнесі розглядати як сукупність
внутрішніх стандартів із регламентації обліку та процедур визначення об’єктів організації
облікового процесу як технології обліку й інформаційного захисту. Розкрито зміст етапів об-
лікового процесу малих підприємств. Практична значущість результатів дослідження по-
лягає в розробці теоретико-методологічного базису внутрішньої стандартизації облікового
процесу на підприємствах малого бізнесу. Основні наукові положення статті можна викорис-
товувати у практиці організації бухгалтерського обліку на малих підприємствах.
Ключові слова: мале підприємство, організація бухгалтерського обліку, етапи облікового
процесу, внутрішня стандартизація облікових процедур, інформаційний захист.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.