ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-2-9

Н. І. Яловега / N. Yalovega, А. М. Захаренко-Селезньова / A. Zakharenko-Seleznyova

Анотація


Мета статті полягає в розкритті різновидів комунікативних технологій, узагальненні їх суті, описі складових моделі інформаційно-комунікативного процесу, висвітленні застосування маркетингових комунікативних технологій під час кодування звернень у ході побудови ефективних комунікацій із цільовими аудиторіями. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань реалізовано за допомогою відповідних загальнонаукових спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, логічного підходу. Результати. Адаптовано розуміння значимості комунікативних технологій під час планування маркетингових комунікацій. Розкрита суть моделі інформаційно-комунікативного процесу; увагу зосереджено на висвітленні додаткового фільтру, через який обов’язково проходить інформація, а саме: внутрішні психологічні обмеження отримувача у сприйнятті надісланої інформації, бар’єри у сприйнятті інформації, низький рівень довіри до комунікаційних повідомлень. Зважаючи на це, установлено, що в умовах перенасиченості інформаційного простору, високої практичної освіченості споживачів та незнаходження в більшості комунікаційних повідомлень якісного змісту, актуальності набуває більш професійне застосування комунікативних технологій під час створення комунікаційних звернень. Практична значущість результатів дослідження. Основні наукові положення статті рекомендовано застосовувати під час планування маркетингових комунікацій, відтворення поставлених ідей у якісний інформаційний контент установлення двостороннього зв’язку з цільовими аудиторіями.

Ключові слова: маркетингові комунікації, інформаційно-комунікативний процес, кодування, комунікативні технології.

ПОСИЛАННЯ

1. Бажеріна К. В. Використання маніпуляційних технологій у рекламі [Електронний ресурс] / К. В. Бажеріна // Ефективна економіка. – 2014 – № 12. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3835 (дата звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана.

2. Безчасний О. Моделювання контролю стабільності комунікаційних каналів при управлінні розвитком промислового підприємства / О. Безчасний // Схід. – 2018. – № 2 (154). – С. 5–12.

3. Дрешпак В. М. Комунікації в публічному управлінні : навч. посіб. / В. М. Дрешпак. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2015. – 168 с.

4. Закревська Л. М. Особливості маркетингової політики підприємства в процесі просування продукції / Л. М. Закревська. – Київ : НУХТ, 2020. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31490/3/104.PDF (дата звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана.

5. Зражевська Н. І. Комунікаційні технології : лекції / Н. І. Зражевська. – Черкаси : БрамаУкраїна, 2010. – 224 с.

6. Колесник О. С. Основні прийоми психологічного впливу в сучасній телевізійній соціальній рекламі [Електронний ресурс] / О. С. Колесник. – Острог : Острозька академія, 2020. – Режим доступу: https://naub.oa.edu.ua/2020/основні-прийомипсихологічного-впли (дата звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана.

7. Примак Т. О. Рекламний креатив [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. О. Примак. – Київ : КНЕУ, 2005. – 168 с. – Режим доступу: http://ubooks.com.ua/books/0002/inx.php (дата звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана.

8. Сахарова Т. В. Перешкоди в процесі маркетингових комунікацій підприємств: причини виникнення та шляхи подолання / Т. В. Сахарова, М. І. Філіппов // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 6 (192). – С. 120–126.

9. Холод О. М. Семантика терміна «соціальні комунікації»: концептуальні підходи [Електронний ресурс] / О. М. Холод // Соціальні комунікації: теорія і практика. – Режим доступу: https://comteka.com.ua/wp-content/uploads/2016/05/ТОМ_1.pdf (дата звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана. 10. Яловега Н. І. Маркетингові аспекти комунікаційної діяльності вищих навчальних закладів : монографія / Н. І. Яловега. – Полтава : ПУСКУ, 2008. – 178 с.

Опубліковано: 2020-12-17


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.