НЕЙРОМАРКЕТИНГ ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-2-8

Н. В. Карпенко / N. Karpenko, М. М. Іваннікова / M. Ivannikova

Анотація


Мета статті полягає у фокусуванні уваги на інноваційних видах і методах маркетингу (нейромаркетингу, маркетингу емоцій), орієнтованих на управління поведінкою споживача, їх можливостях до застосування підприємствами малого бізнесу. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань реалізовано за допомогою відповідних загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: порівняльного аналізу та синтезу, систематизації, угрупування, логічного узагальнення, інтерпретації та адаптації. Результати. Проведено аналіз теоретичних і практичних напрацювань щодо застосування інноваційного виду маркетингу – нейромаркетингу. Виявлено його сутнісний зміст, ключові компоненти, а саме: маркетингові дослідження з визначенням реакції мозку, аудіомаркетинг, аромамаркетинг, сторітелінг, нейрокопірайтинг, нейродизайн. Визначено, що існує прямий зв’язок між нейромаркетингом та маркетингом емоцій, а також партизанським маркетингом. Акцентовано увагу на специфічних інструментах досліджень емоційної поведінки споживачів. На перетині концептуальних положень перерахованих видів маркетингу відпрацьовано основні положення щодо можливості застосування теоретичної та практичної площини нейромаркетигу в малому бізнесі. Практична значущість результатів дослідження. Основні результати наукових досліджень, наведені у статті, їх практичне обґрунтування, зокрема багатогранність існуючих методик, комплексність, досвід і зведені результати досліджень, рекомендаційно зорієнтовані на підприємства малого бізнесу.

Ключові слова: партизанський маркетинг, нейромаркетинг для малого бізнесу, маркетинг емоцій, аромамаркетинг, аудіомаркетинг, сторітелінг, нейрокопірайтинг, нейродизайн.

ПОСИЛАННЯ

1. Байбардина Т. Н. Психология потребителя : учеб. пособие / Т. Н. Байбардина, Л. В. Мищенко, О. А. Бурцева. – Гомель : Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации», 2018. – 332 с.

2. Босак О. Дослідження впливу інструментів нейромаркетингу на поведінку споживачів / О. Босак // Фінансовий простір. – 2013. – № 4 (12). – С. 76–80.

3. Вудвуд В. В. Нейромаркетинг – новітній інструмент впливу на поведінку споживачів у недосконалих умовах ринкової економіки України / В. В. Вудвуд, А. Я. Білоус // Інноваційна економіка. – 2013. – № 7. – С. 210–212.

4. Гугул О. Я. Нейромаркетинг як інструмент дослідження поведінки споживачів у системі маркетингових інновацій підприємства / О. Я. Гугул, Д. М. Зінчук // Бізнес Інформ. – 2014. – № 4. – C. 437–440.

5. Гуменна О. В. Нейромаркетинг як інноваційний інструмент у маркетингу [Електронний ресурс] / Гуменна О. В., Гончарова К. О. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3. Вип. 1. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14860 (дата звернення: 02.06.20). – Назва з екрана.

6. Дули Р. Нейромаркетинг. Как влиять на подсознание потребителя / Р. Дули. – Минск : ООО «Попурри», 2018. – 336 с.

7. Залтман Д. Как мыслят потребители. То, о чем не скажет потребитель, то, чего не знает ваш конкурент / Д. Залтман. – Москва : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 384 с.

8. Зозульов О. Особливості нейромаркетингу та актуальність використання айтрекінгу при тестуванні веб-сторінок / О. Зозульов, О. Москаленко // Маркетинг в Україні. – 2018. – № 1(106). – С. 29–37.

9. Ілляшенко С. М. Маркетинг інновацій та інноваційний маркетинг, їх місце серед концепцій ведення бізнесу [Електронний ресурс] / С. М. Ілляшенко. – Режим доступу: http://elkniga.info/book_144_ gl_9_1.3_Marketing_innovaciji_ta.html (дата звернення: 28.05.20). – Назва з екрана.

10. Кан Е. Ю. Нейромаркетинг – механизм манипулирования потребителями [Електронний ресурс] / Е. Ю. Кан. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua (дата звернення: 28.05.20). – Назва з екрана.

11. Карпенко Н. Партизанський маркетинг у практиці малого та середнього бізнесу Полтавщини / Н. В. Карпенко // Маркетинг в Україні. – 2007. – № 3 (43). – С. 33–39.

12. Ліндстром М. Buyology: Увлекательное путешествие в мозг современного потребителя / М. Ліндстром. – Москва : Эксмо, 2010. – 240 с.

13. Мудра І. М. Нейромаркетинг – теорія і особливості застосування редакціями друкованих газет / І. М. Мудра // Поліграфія і видавнича справа. – 2018. – № 1. – С. 139–146.

14. Окландер М. Нейромаркетинг – теорія та практика впливу на підсвідомість споживача / М. Окландер, Ю. Губарєва // Економіст. – 2014. – № 11. – С. 59–62.

15. Скригун Н. П. Нейромаркетинг як засіб психологічного впливу на споживача / Н. П. Скригун, В. О. Метейко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Економіка і менеджмент. – 2018. – Вип. 30. – С. 67–70.

16. Фігун Н. В. Методологія нейромаркетингу: суть, класифікація, перспективи розвитку / Н. В. Фігун, А. В. Фігун // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.5. – С. 362–370.

17. Матеріали сайта Delo.UA. [Електронний ресурс] – Режим доступу: Delo.UA (дата звернення: 28.05.20). – Назва з екрана.

Опубліковано: 2020-12-17


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.