ВИКОРИСТАННЯ SWOT- І PEST-АНАЛІЗІВ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ОРІЄНТИРІВ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-2-1

О. О. Нестуля / O. Nestulya, Н. С. Педченко / N. Pedchenko

Анотація


Мета статті полягає у використанні SWOT- і PEST-аналізів для досягнення стратегічних орієнтирів розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Методика дослідження. Досягнення поставленої у статті здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу, синтезу та логічного узагальнення; методу групування; експертного методу. Результати. Проведений аналіз екосередовища Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» дозволив побудувати SWOT-матрицю сильних та слабких сторін, можливостей і загроз розвитку університету. Визначені можливості й загрози розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» покладено в основу розрахунків PEST-аналізу, який передбачає врахування змін у розвитку університету в довгостроковій перспективі, ураховуючи групи факторів макросередовища: політичні, економічні, соціально-демографічні і технологічні. Практична значущість результатів дослідження. Розроблено рекомендації щодо нівелювання негативного та посилення позитивного впливу чинників на розвиток Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» у стратегічній перспективі.

Ключові слова: SWOT-аналіз, PEST-аналіз, розвиток, заклад вищої освіти, стратегічне планування, стратегічні орієнтири.

ПОСИЛАННЯ

1. Інформація сайта Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://puet.edu. ua/ (дата звернення: 29.05.2020). – Назва з екрана.

2. Педченко Н. С. Методологічні підходи до визначення стратегії розвитку кооперативних закладів вищої освіти / Н. С. Педченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. – 2017. – № 5 (84). – С. 292–300.

3. Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти : монографія / Ю. М. Рашкевич. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 168 с.

4. Ромін А. В. Державні механізми в системі стратегічного управління вищими навчальними закладами [Електронний ресурс] / А. В. Ромін // Державне будівництво. – 2014. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2014_1_13. (дата звернення: 29.05.20). – Назва з екрана.

5. Стратегія розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі на 2017–2022 роки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://puet.edu.ua (дата звернення: 29.05.20). – Назва з екрана.

Опубліковано: 2020-12-17


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.