ЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ B2C СЕКТОРУ

В. Я. ЗАРУБА / V. Zaruba, І. А. ПАРФЕНТЕНКО / I. Parfentenko

Анотація


Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретико-методичних підходів до розуміння ролі та значення маркетингового дослідження в діяльності підприємств у сфері B2C і розробці алгоритму його проведення з огляду на необхідність прийняття ефективних управлінських рішень щодо стратегічних напрямів розвитку. Статтю присвячено дослідженню особливостей проведення маркетингових досліджень у сфері B2C, що дозволяє окреслити коло завдань, сформулювати перелік ключових питань та виокремити основні види маркетингових досліджень. Установлено, що найпоширенішим методом збору маркетингової інформації у сфері B2C є опитування, основна перевага якого – отримання об’єктивної й повної інформації щодо об’єкта дослідження. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загально-наукових спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення. Результати. Визначено відмінності між підходами до проведення опитувань у B2C та B2В секторах. Вагому роль в умовах B2С сектору відіграє дослідження споживачів, що дозволяє виокремити цілий комплекс чинників, які формують поведінку споживачів під час вибору товару чи послуги, зокрема: забезпеченість товарами та послугами споживачів, задоволення їхніх потреб тощо. Практична значущість результатів дослідження. У статті доведено, що маркетингові дослідження в умовах B2C сектору дозволяють обґрунтувати стратегічні напрями розвитку підприємства, зокрема шляхом створення нових пропозицій на основі маркетингової інформації про вподобання і скарги наявних і потенційних клієнтів. Запропоновано алгоритм проведення маркетингового дослідження з урахуванням особливостей B2C сектору, що забезпечує прийняття управлінських рішень щодо стратегічних напрямків розвитку підприємства. Основні наукові положення статті можна використовувати у практиці підприємств, які працюють у сфері B2С.

Ключові слова: B2С, маркетингове дослідження, форми маркетингових досліджень, опитування, алгоритм проведення маркетингового дослідження.

ПОСИЛАННЯ

1. Aaker D. A. Marketing Research, 8th edition / D. A. Aaker, D. George. – New York : John Wiley & Sons, 2003. – 800 p.

2. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. Классический учебник / Ф. Котлер. – Москва : Вильямс, 2008. – 641 c.

3. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг / Ж.-Ж. Ламбен. – Санкт-Петербург : Наука, 1996. – 589 с.

4. Анурин В. Маркетинговые исследования потребительского рынка / В. Анурин, И. Муромкина, Е. Евтушенко. – СанктПетербург : Питер, 2006. – 270 с.

5. Криворучко С. П. Теоретичні основи та практичне застосування маркетингових досліджень у ході планування ефективної виробничої діяльності підприємства : монографія / С. П. Криворучко. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2010. – 233 с.

6. Петриченко П. Еволюція концепцій маркетингу взаємин: пріоритети, концептуальна база, домінуюча логіка / П. Петриченко // Бізнес Інформ. – 2013. – № 3. – С. 367–372.

7. Комаров С. В. Особливості маркетингових досліджень в сфері B2B і B2C / С. В. Комаров [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://um.co.ua/10/10-16/10-160235. html (дата звернення: 12.01.2019). – Назва з екрана.

8. Полторак В. Маркетингові дослідження / В. Полторак. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 373 с.

9. Bennett Peter P. Glossary of Marketing Terms / Peter P. Bennett. – Chicago, American Marketing Association, 1990. – 258 p.

10. What are the differences between B2C market research and B2B market research [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.intotheminds.com/ blog/ en/ differencesb2cb2b-market-research (дата звернення: 10.03.2019). – Назва з екрана.

11. B2B vs B2C Market Research: How It Differs [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.cfrinc.net/cfrblog/b2bvsb2c-market-research (дата звернення: 12.03.2019). – Назва з екрана.

12. How to do market research in a B2C setting? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.intotheminds.com/blog/en/howto-do-market-research-in-a-b2c-setting (дата звернення: 12.03.2019). – Назва з екрана.

Опубліковано: 2019-11-13


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.