КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «БАНК ІЗ ДЕРЖАВНОЮ УЧАСТЮ»

В. В. Огородник / V. Ohorodnyk

Анотація


Мета статті полягає в узагальненні концептуальних підходів вітчизняних та
іноземних учених до теоретико-змістовної характеристики банків із державною участю. Ме-
тодика дослідження. Методологічну основу проведеного аналізу становлять такі сучасні
загальнонаукові методи дослідження: аналіз і синтез, індукція та дедукція, порівняння, систе-
матизація й узагальнення. Результати. На основі проведеного аналізу підходів до визначен-
ня сутності поняття «банк із державною участю» та ролі цих банків в економіці країни вио-
кремлено основні змістовні аспекти, що характеризують специфіку досліджуваного об’єкта.
Розроблено авторське визначення банку з державною участю, що, на відміну від таких, що
існують, дозволяє враховувати взаємозв’язок між функціонуванням аналізованих банків і дер-
жавною політикою. Практична значущість результатів дослідження. Результати, отри-
мані у процесі дослідження, можуть бути використані для вдосконалення стратегії розвитку
банків із державною участю з метою покращення їх поточної діяльності.
Ключові слова: банк, банківська система, державний банк, банк із державною участю, під-
контрольний державі банк.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.