МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ І РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. І. Поліщук

Анотація


Метою статті є аналіз та обґрунтування особливостей формування й управ-
ління маркетинговим потенціалом промислових підприємств за умови міжнародних інтегра-
ційних процесів. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здій-
снено за допомогою таких методів: аналізу та синтезу, систематизації, узагальнення та
порівняння. Результати. Досліджено сучасні тенденції глобалізації та інтеграції. Конкрети-
зовано періодизацію циклів світової глобалізації. Згруповано фактори, які забезпечують ре-
зультативність і конкурентоспроможність та формують потенціал промислового підпри-
ємства. Установлено, що високий рівень різноманіття і складності протиріч та проблем
здійснення сучасних соціально-економічних трансформацій підприємства, невизначеність і
непередбачуваність змін умов його функціонування обумовлюють стратегічний характер
управлінських рішень щодо регулювання процесів розвитку підприємства. Беззаперечним на-
прямом щодо забезпечення конкурентоспроможності й розвитку є акцентування уваги на
маркетингових дослідженнях ринку та на управлінні маркетинговим потенціалом. Конкре-
тизовано елементи маркетингового управління підприємством. Практична значущість
результатів дослідження. Зроблено висновок, що процеси інтеграції світогосподарських
зв’язків посилюють чутливість підприємств до змін ринкового середовища й потребують
стратегізації управління маркетинговою діяльністю, забезпечення її ефективності та роз-
витку маркетингового потенціалу.
Ключові слова: інтеграція, глобалізація, ринок, маркетингова діяльність, маркетинговий
потенціал, ресурси, система управління, результативність, конкурентоспроможність, роз-
виток.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.