Наукові журнали ПУЕТ


Логотип заголовку сторінки

МОВА І МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

ISSN 2521-1617

Журнал «Мова і міжкультурна комунікація» – друкований орган Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та Інституту української мови Національної академії наук України.

Часопис видається з 2017 року як лінгвокультурологічний збірник наукових праць, у якому публікуються дослідження мовознавців України та зарубіжжя з найрізноманітніших важливих проблем лінгвістики.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 22311–12211 Р від 08.07.2016.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Науковий вісник PUET: Technical Sciences

«Науковий вісник ПУЕТ» видається з березня 2000 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію серії «Технічні науки»
КВ № 17164-5934 ПР видане 12.10.2010 р.
Міністерством юстиції України.

У збірнику «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі» серія «Технічні науки» публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у галузі технічних наук за спеціальностями: 181 – Харчові технології; 182 – Технології легкої промисловості; 183 – Технології захисту навколишнього середовища.

Рукописи статей попередньо рецензуються провідними спеціалістами
відповідної галузі.

Збірник «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі» серія «Технічні науки» індексується в наукометричних базах Index Copernicus (ICV 2015: 42.93; 2016: 56.48; 2017: 72.30; 2018: 72.79; 2019: 76,71; 2020: 70.31)

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 1017 від 27 вересня 2021 року
http://puet.poltava.ua/index.php/technical

Запрошуємо до публікації у черговому номері:
http://puet.poltava.ua/inform_technical.pdf

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки»

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» – це економічний науково-практичний збірник, заснований у 2000 році Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 17165-5935ПР від 12.10.2010 року.
ISSN 2409-6873
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» включено до переліку наукових фахових видань України в галузі економічних наук (категорія «Б») на підставі Наказу МОН України від 15 квітня 2021 року № 420 (додаток 3).
Спеціальності: 051 – Економіка; 071 – Облік і оподаткування; 072 – Фінанси, банківська справа та страхування; 073 – Менеджмент; 075 – Маркетинг; 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 292 – Міжнародні економічні відносини.
Збірник включений до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація