Наукові журнали ПУЕТ


Логотип заголовку сторінки

«МОВА І МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ»

Журнал «Мова і міжкультурна комунікація» – друкований орган Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та Інституту української мови Національної академії наук України.

Часопис видається з 2017 року як лінгвокультурологічний збірник наукових праць, у якому публікуються дослідження мовознавців України та зарубіжжя з найрізноманітніших важливих проблем лінгвістики.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 22311–12211 Р від 08.07.2016. Періодичність – 1 раз на рік.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського прийняла на репозитарне зберігання електронну версію № 1 (2017 рік) наукового видання «Мова і міжкультурна комунікація» та представлення на порталі наукової періодики України за адресою:

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9674440%2F2017%2F1

У збірнику публікуються статті викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, співробітників науково-дослідних установ України та зарубіжжя з актуальних проблем лінгвістики, лінгвокультурології, комунікативної прагматики, міжкультурної і міжмовної взаємодії.

Розрахований на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів-філологів і вчителів. 

Видання збірника здійснюється змішаними мовами (українською й російською мовами в одному випуску).

Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна.

Видавець – Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Адреса: Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Науковий вісник PUET: Technical Sciences

Шановні колеги!

Оголошується набір статей до чергового номеру збірника

«Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.

Серія «Технічні науки» (ISSN 2518-7171)

(свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17164-5934 ПР, видане 12.10.2010 р. Міністерством юстиції України).

Набір триває включно до 10 вересня 2018 р.

Відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки» включено до Переліку наукових фахових видань України

у галузі технічних наук (Наказ МОН України № 820 від 11.07.2016).

Збірник індексується у наукометричних базах:

-       Index Copernicus (ICV 2015: 42.93; 2016: 56.48);

-       Giobal Impact Factor (2013: 0.514; 2014: 0.604; 2015: 0.722).

З умовами та порядком прийняття статей можна ознайомитися за посиланням: http://puet.edu.ua/sites/default/files/vymogy_do_avtorskyh_rukopysiv_seriya_tehnichni_nauky.pdf

Запрошуємо до співпраці!

З повагою,
редакційна колегія збірника «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки»


Анонси

Шановні автори!

Змінено вимоги щодо оформлення статей!

З новими вимогами Ви можете ознайомитися за посиланням


«Науковий вісник ПУЕТ» видається з березня 2000 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію серії «Технічні науки»
КВ № 17164-5934 ПР видане 12.10.2010 р.
Міністерством юстиції України.


Android cihazlarınıza paralı oyunları kolaylılkla apk oyun indir sitesi sayesinde ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

sohbet hattı bayanları hepsi birbirinden azgın bir şekilde sizin aramanızı bekliyor. İnternette bulunan porno hd sex videolarına tabi ki bizim sitemizden ulaşarak izleyebilirsiniz.

Sizi arayan ve kim olduğunu bilmediğinizi numara sorgulama sayesinde sizleri arayanlara kolaylıkla erişin.

davulcu kiralama istanbul sitesinde sizin aradığınız tarzda ve zevkte davul zurnacılara ulaşabilirsiniz. İnternet üzerinde beğendiğiniz ve telefonda dinlemek istediğiniz klipleri ve şarkıları youtube dönüştürücü mp3 indir adresi sayesinde kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Науковий вісник PUET: Economic Sciences


Android cihazlarınıza paralı oyunları kolaylılkla apk oyun indir sitesi sayesinde ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

sohbet hattı bayanları hepsi birbirinden azgın bir şekilde sizin aramanızı bekliyor. İnternette bulunan porno hd sex videolarına tabi ki bizim sitemizden ulaşarak izleyebilirsiniz.

Sizi arayan ve kim olduğunu bilmediğinizi numara sorgulama sayesinde sizleri arayanlara kolaylıkla erişin.

davulcu kiralama istanbul sitesinde sizin aradığınız tarzda ve zevkte davul zurnacılara ulaşabilirsiniz. İnternet üzerinde beğendiğiniz ve telefonda dinlemek istediğiniz klipleri ve şarkıları youtube dönüştürücü mp3 indir adresi sayesinde kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Анонси

 

Шановні колеги!

Оголошено набір наукових статей до «Наукового Вісника ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Серія «Економічні науки»), № 4, 2018.


«Науковий вісник ПУЕТ» включено до наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук (постанова президії Вищої Атестаційної Комісії України від 10 лютого 2010 р. № 1-05/1, журнал пройшов перереєстрацію 21.12.2015 року). 

 Свідоцтво про державну реєстрацію серії «Економічні науки» КВ 17165-5935, видане 12.10.2010 р. Міністерством Юстиції України.

ISSN 2409-6873

 Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2017: 63.57).

Тематичні розділи журналу: 

 • Економічна теорія та історія економічної думки;
 • Економіка і управління підприємством;
 • Фінанси, банківська справа та страхування;
 • Бухгалтерський облік, аналіз і аудит;
 • Економіка та управління національним господарством;
 • Світове господарство і міжнародні економічні відносини;
 • Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;
 • Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
 • Економіка сфери сервісу;
 • Маркетинг та підприємництво;
 • Освітня діяльність.

Статті  публікуються українською, російською, англійською, німецькою мовами.

Вимоги до наукових статей, які подаються до публікації в тематичному збірнику «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.  Серія «Економічні науки».

Подані матеріали проходять рецензування – за наукометричним стандартом.

Вартість публікації - 40 грн за сторінку. Одноосібні  статті  докторів  наук публікуються безкоштовно.


Для публікації наукової статті необхідно до 30 листопада відправити на електронну адресу редакції sobol.anne@gmail.com:

1) заявку на розміщення статті;
2) електронний  варіант  статті,  у  якому  остання  сторінка  повинна  бути продубльована, підписана авторами статті та відсканована;
3) скановану копію рецензії  доктора  наук,  де,  крім  підпису  рецензента, обов’язково вказуються його прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посада,  місце  роботи,  напрям  його  наукових  досліджень.  Підпис повинен  бути  затверджений  вченим  секретарем  або  відділом  кадрів організації;
4) копію квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 З повагою
редакція наукового журналу 

Технічний секретар:            Соболь Ганна Олегівна sobol.anne@gmail.com


Редакційна колегія збірника

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація