Наукові журнали ПУЕТ


Логотип заголовку сторінки

«МОВА І МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ»

Журнал «Мова і міжкультурна комунікація» – друкований орган Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та Інституту української мови Національної академії наук України.

Часопис видається з 2017 року як лінгвокультурологічний збірник наукових праць, у якому публікуються дослідження мовознавців України та зарубіжжя з найрізноманітніших важливих проблем лінгвістики.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 22311–12211 Р від 08.07.2016. Періодичність – 1 раз на рік.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського прийняла на репозитарне зберігання електронну версію № 1 (2017 рік) наукового видання «Мова і міжкультурна комунікація» та представлення на порталі наукової періодики України за адресою:

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9674440%2F2017%2F1

У збірнику публікуються статті викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, співробітників науково-дослідних установ України та зарубіжжя з актуальних проблем лінгвістики, лінгвокультурології, комунікативної прагматики, міжкультурної і міжмовної взаємодії.

Розрахований на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів-філологів і вчителів. 

Видання збірника здійснюється змішаними мовами (українською й російською мовами в одному випуску).

Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна.

Видавець – Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Адреса: Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Науковий вісник PUET: Technical Sciences

Шановні колеги!

Оголошується набір статей до чергового номеру збірника

«Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.

Серія «Технічні науки» (ISSN 2518-7171)

(свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17164-5934 ПР, видане 12.10.2010 р. Міністерством юстиції України).

Набір триває включно до 10 вересня 2018 р.

Відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки» включено до Переліку наукових фахових видань України

у галузі технічних наук (Наказ МОН України № 820 від 11.07.2016).

Збірник індексується у наукометричних базах:

-       Index Copernicus (ICV 2015: 42.93; 2016: 56.48);

-       Giobal Impact Factor (2013: 0.514; 2014: 0.604; 2015: 0.722).

З умовами та порядком прийняття статей можна ознайомитися за посиланням: http://puet.edu.ua/sites/default/files/vymogy_do_avtorskyh_rukopysiv_seriya_tehnichni_nauky.pdf

Запрошуємо до співпраці!

З повагою,
редакційна колегія збірника «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки»


Анонси

Шановні автори!

Змінено вимоги щодо оформлення статей!

З новими вимогами Ви можете ознайомитися за посиланням


«Науковий вісник ПУЕТ» видається з березня 2000 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію серії «Технічні науки»
КВ № 17164-5934 ПР видане 12.10.2010 р.
Міністерством юстиції України.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Науковий вісник PUET: Economic Sciences

Анонси

 

Шановні автори!

Відкрито прийом статтей до номеру 3 Наукового вісника Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» (випуск 2018 року)

Кінцевий термін подання матеріалів - 1 вересня 2018 р. 

Порядок подання матеріалів та вимоги щодо оформлення статей можна знайти за посиланням

Запрошуємо до співпраці! Нагадуємо, що журнал індексується у наукометричній базі INDEX COPERNICUS (ICV 2016 = 61.00)

З повагою,
редакційна колегія Наукового вісника Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки»


Редакція Наукового вісника Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» повідомляє, що журнал індексується у наукометричній базі INDEX COPERNICUS (ICV 2015: 42.39)

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» у INDEX COPERNICUS


Журнал входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (пройшов перереєстрацію 21.12.2015 року)

Свідоцтво про державну реєстрацію Наукового вісника Полтавського університету економіки і торгівлі. Серії «Економічні науки» КВ № 17165-5935 ПР видане 12.10.2010 р. Міністерством юстиції України.

ISSN 2409-6873

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» у INDEX COPERNICUS

Редакційна колегія збірника

Вимоги до наукових статей, які подаються до публікації в тематичному збірнику «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.  Серія «Економічні науки»


kartal escort
konya escort
izmit escort
hatay escort
hatay escort


canlı bahis
canlı bahis


canlı maç izle
istanbul escort


paykasa
istanbul escort


yangın tüpü
ataşehir escort
türkçe porno
reklamsız porno
reklamsız porno izle
izle porn
boğaz turu

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація