СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СУСПІЛЬНА ЦІННІСТЬ ТА СКЛАДОВА ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ

А. М. КОЛОТ

Анотація


Мета статті полягає в дослідженні нових граней феномена соціальної відпові-
дальності, які не знайшли належного висвітлення в соціально-економічній літературі та не-
дооцінюються у практичній діяльності. Йдеться про соціально відповідальну поведінку таких
різнорівневих суб’єктів, як суспільна цінність і складова збалансованого розвитку. Методика
дослідження. Методологічною основою досягнення поставленої мети є системний та між-
дисциплінарний підходи в дослідженні взаємозв’язку соціальної відповідальності із суспільни-
ми цінностями та збалансованим розвитком. У процесі виконання дослідження використано
загальнонаукові та спеціальні методи теоретичного узагальнення, абстрактно-логічного,
синтезу, індукції та дедукції, порівняльного та структурного аналізу. Результати. На від-
міну від панівних уявлень щодо соціальної відповідальності як прояву альтруїзму чи соціальної
участі на злобу дня, доведено, що соціально відповідальна поведінка має значно складнішу
природу, вона не менш значуща ніж, наприклад, структурні зрушення чи технологічні інновації.
Через призму суспільних цінностей та складових збалансованого розвитку стає зрозумілою
достеменна роль і значення соціальної відповідальності. Практична значущість резуль-
татів дослідження. Судження та теоретико-методологічні передумови, що містяться у
статті, мають сприяти формуванню нового економічного мислення, усвідомленню досте-
менної ролі соціально відповідальної діяльності та її імплементації в різнорівневі стратегії
стійкого розвитку.
Ключові слова: соціальна відповідальність, соціально відповідальна поведінка, суспільні
цінності, цінності трудового життя, збалансований розвиток.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.