ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

В. О. ГЛУШКО

Анотація


Мета статті полягає в розробленні теоретичних засад та практичних реко-
мендацій щодо створення та впровадження інноваційних інформаційних технологій (ІІТ) на
підприємствах туристичного бізнесу. Методика дослідження. Інформаційною базою дослі-
дження стали наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених, у яких розглядаються питання
використання ІІТ у туристичній галузі. Для розкриття сутності мети використано методи
аналізу й синтезу, узагальнення та системний метод. Результати. Проаналізовано рівень
інноваційності вітчизняної економіки та його вплив на розвиток туризму. Визначено важ-
ливість відповідності статистичної бази даних реальним даним ринку для стратегічного
розвитку туристичних підприємств. Відповідно до мети дослідження – розроблення теоре-
тичних засад ІІТ – запропоновано класифікувати ІІТ як комп’ютерні та мобільні технології,
та здійснено їх аналіз. Обґрунтовано необхідність розроблення та впровадження сучасних
мобільних технологій на підприємствах туристичного бізнесу для підвищення їх конкуренто-
спроможності та залучення більшої кількості споживачів. Практична значущість резуль-
татів дослідження. Визначено основні види комп’ютерних та мобільних технологій, що до-
цільно застосовувати на туристичних підприємствах, а також конкретні важелі впливу на
розвиток галузі туризму на загальнодержавному рівні.
Ключові слова: інноваційні технології, інформаційні технології, туристичний бізнес, мо-
більні технології, інноваційність, туристичні послуги.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.