ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ УПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

В. А. ПАНЧЕНКО

Анотація


Мета статті полягає у визначенні структури системи інформаційно-аналі-
тичного управління кадровим забезпеченням упровадження проектів шляхом реалізації іміта-
ційної та оптимізаційної моделей управління кількістю зайнятих на різних етапах проектів.
Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою
таких методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалек-
тичного підходу. Результати. Удосконалено підхід до управління кадровим забезпеченням
за рахунок розробки інформаційно-аналітичної системи перерозподілу трудових ресурсів
підприємства, яка дозволить мінімізувати витрати, пов’язані з виплатою заробітної плати
та, забезпечити більш ефективне використання трудового потенціалу, що, у свою чергу
призведе до прискорення роботи та здатності підприємства виконувати більшу кількість
проектів за той самий проміжок часу. Практична значущість результатів дослідження.
Розроблено імітаційну модель для прогнозу кількості зайнятих робітників. На основі прогно-
зованих показників побудовано оптимізаційну модель, яка дозволяє, ураховуючи обмеження на
кількість зайнятих у проекті, оптимізувати зайнятість на кожному етапі проекту з метою
мінімізації загальної суми заробітної плати робітників.
Ключові слова: кадрове забезпечення, інформаційно-аналітичне управління, упроваджен-
ня проектів, імітаційна модель, концептуальна модель, економічна безпека.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.