РОЛЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ПРОЦЕСАХ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ ОТГ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-2-5

А. Р. Беля / A. Belia

Анотація


Мета статті полягає у визначенні ролі громадськості у процесах контролю
за місцевими бюджетами. Статтю присвячено виявленню основних інструментів та меха-
нізмів громадського контролю й моніторингу витрачання коштів бюджетів об’єднаних те-
риторіальних громад (ОТГ), а також ідентифікації основних перешкод на шляху ефектив-
ного використання коштів ОТГ. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті
завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів досліджен-
ня: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, опитування експертної думки за
допомогою анкет. Результати. Виявлено, що важливим фактором ефективної роботи
об’єднаних територіальних громад є активна партисипація між громадськістю та управлін-
ням ОТГ, що сприятиме більш раціональному розподілу й використанню фінансових ресурсів.
На думку респондентів, активні мешканці громади та члени громадських організацій повинні
брати участь у бюджетному процесі, а їхня діяльність не перешкоджатиме, а стимулювати-
ме ефективно використовувати бюджетні кошти. Головними інструментами взаємодії ОТГ
та громадськості мають виступати не лише офіційні звіти, а й обговорення напрямів та
обсягів використання бюджетних коштів, звітів про виконання бюджету на громадських слу-
ханнях. На думку опитаних експертів, основними та дієвими інструментами залучення пред-
ставників громадськості до бюджетного процесу є громадські слухання та участь жителів у
сесіях рад і засіданнях відповідних комітетів. Практична значущість результатів дослідження.
У статті визначено, що покращення чинних методологій формування видатків бюджету,
посилення боротьби з корупцією на місцях та залучення громадськості для контролю
за проведенням тендерних процесів, а саме через моніторинг електронної системи закупі-
вель, дозволить підвищити ефективність використання бюджетних коштів в ОТГ. Основні
наукові положення статті можна використовувати у практиці місцевого самоврядування.

Ключові слова: об’єднані територіальні громади, ефективне використання бюджет-
них коштів, громадське управління.

ПОСИЛАННЯ

1. Про місцеве самоврядування в Україні
[Електронний ресурс] : Закон України від
21 травня 1997 р. № 80/97-ВР (зі зміна-
ми та доповненнями). – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення:
22.08.2020). – Назва з екрана.

2. Про соціальний діалог в Україні [Електро-
нний ресурс] : Закон України від 23 груд-
ня 2010 р. № 2862-VI (зі змінами та допо-
вненнями). – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17 (дата звер-
нення: 22.08.2020). – Назва з екрана.

3. Про звернення громадян [Електронний ре-
сурс] : Закон України від 2 жовтня 1996 р.
№ 393/96-ВР (зі змінами та доповненнями).
– Режим доступу: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80 (дата
звернення: 22.08.2020). – Назва з екрана.

4. DOBRE. Результати оцінювання управлін-
ня фінансами об’єднаних територіальних
громад [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/273/DOBRE_UA_FMA_Results.pdf (дата звернення: 22.08.2020). –
Назва з екрана.

Опубліковано: 2020-12-17


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.