ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГУ ВІДНОСИН У ТУРИСТИЧНОМУ КОМПЛЕКСІ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-12

Г. П. ЩУКА / H. Shchuka, Л. І. ГАЛЬКІВ / L. Halkiv

Анотація


Метою статті є подання результатів запровадження маркетингу відносин у діяльність туристичного підприємства та визначення чинників, що впливають на ефективність цього процесу. Методика дослідження. Використання системного, ситуаційного та процесного підходів дозволило розглядати підприємство як комплекс взаємопов’язаних підсистем; впроваджувати маркетинг взаємовідносин як наскрізний бізнес-процес, враховуючи вплив чинників зовнішнього та внутрішнього середовища. Основний метод дослідження – внутрішній бенчмаркінг. Результати. Визначено основні етапи впровадження маркетингу відносин: переконання власника в необхідності зміни філософії бізнесу; формування лояльності співробітників; визначення очікувань споживачів; розробка та впровадження програми лояльності. Встановлено чинники, що впливають на ефективність цього процесу: готовність власника/керівника підприємства до постійного вдосконалення, кадрове забезпечення, автоматизація основних виробничих процесів, наявність фінансової моделі нововведень та ін. Практична значущість результатів дослідження. Це успішний приклад взаємодії науки та бізнесу. Представлено досвід упровадження маркетингу відносин у туристичному комплексі; визначено основні дії, що забезпечують результативність цього процесу.

Ключові слова: маркетинг відносин, туристичний комплекс, лояльність, лояльність споживачів, лояльність персоналу, програма лояльності.

ПОСИЛАННЯ

1. Сорокина И. Э. Методы оценки конкурентоспособности хозяйствующих субъектов / И. Э. Сорокина // Маркетинг в России и за рубежом. – 2009. – № 4. – С. 63–74.

2. Laškarin M. Developing of loyalty programmes in the hotel industry / M. Laškarin // Tourism and Hospitality Management. – 2013. – № 19 (1). – С. 109–123.

3. Ойнер О. К. Управление результативностью маркетинга : учебник для магистров / О. К. Ойнер. – Москва : Юрайт, 2012. – 343 с.

4. Робота з персоналом організацій : навч. посіб. / за ред. І. П. Рущенка. – Харків : Видво «Форт», 2013. – 460 с.

5. Кулейкина О. Клиентский журнал как ключевой элемент программы лояльности / О. Кулейкина, В. Сидак // Директор по маркетингу и сбыту. – 2008. – № 2. – С. 88–92.

6. Іванова Л. О. Лояльність споживачів та формування їх видів на споживчому ринку / Л. О. Іванова // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – № 23 (7) – С. 165–171.

7. Oкcинoйд К. Э. Лояльность и преданность персонала [Електронний ресурс] / К. Э. Oкcинoйд // Элитариум. – Режим доступу: http://www.elitarium.ru/lojalnost_predannost_personala/ (дата звернення: 11.01.20). – Назва з екрана.

Опубліковано: 2020-07-17


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.