ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-11

І. О. ДЕЙНЕГА / I. Deineha, О. В. ДЕЙНЕГА / O. Deineha

Анотація


Мета дослідження полягає в розкритті суті комплексу маркетингових комунікацій закладу вищої освіти та його основних складових, визначенні змісту поняття «комунікаційна стратегія» та переліку чинників, що її формують, а також специфіки побудови комплексу маркетингових комунікацій ринково орієнтованих організацій в умовах діджиталізації економіки. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення. Результати. Встановлено, що утворення комплексу маркетингових комунікацій закладів вищої освіти передбачає формалізацію їх основних комунікаційних заходів, обраних відповідно до його маркетингової програми, об’єднаних спільною метою та орієнтованих на реалізацію ефективної взаємодії закладу вищої освіти зі стейкхолдерами. В умовах становлення і динамічного розвитку інформаційної економіки пріоритетними у структурі комплексу маркетингових комунікацій закладів вищої освіти є складові, пов’язані з використанням інформаційних технологій, тобто інтернет-комунікації, зокрема веб-сайт закладу вищої освіти, факультетів, кафедр і соціальні мережі. Практична значущість результатів дослідження. Основні наукові положення статті можна використовувати у практиці закладів вищої освіти під час планування ними комплексу маркетингових комунікацій.

Ключові слова: маркетингові комунікації, комплекс маркетингових комунікацій, комунікаційна стратегія, інтернет-комунікації, стейкхолдер, заклад вищої освіти.

ПОСИЛАННЯ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Бернет Дж. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Дж. Бернет, С. Мориарти. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. − 864 с.

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2003. – 1440 с.

3. Гаркавенко С. С. Маркетинг : [Підручник] / С. С. Гаркавенко. – Київ : Лібра, 2002. – 712 с.

4. Запровадження комунікацій у суспільстві / за заг. ред. Н. К. Дніпренко, В. В. Різуна. – Київ : ТОВ «Вістка», 2009. − 56 с.

5. Інновації у маркетингу і менеджменті : монографія / за заг. ред. С. М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Друк. дім «Папірус», 2013. – 616 с.

6. Классика маркетинга: сборник работ, оказавших наибольшее влияние на маркетинг / сост. Б. М. Энис, К. Т. Кокс, М. П. Моква ; пер. с англ. Т. Виноградова и др. – СанктПетербург : Питер, 2001. − 752 с.

7. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент / Ф. Котлер. – Санкт-Петербург : ПитерКом, 1999. – 896 с.

8. Кутлалиев А. Эффективность рекламы. – 2-е изд. / А. Кутлалиев, А. Попов. – Москва : Изд-во Эксмо, 2006. − 416 с.

9. Литвиненко В. В. Комунікативна та комунікаційна системи − диференціація понять / В. В. Литвиненко // Актуальні питання масової комунікації. – 2013. − Вип. 14. − С. 30–32.

10. Маркетинговая деятельность учреждения профессионального образования : монография / А. А. Саламатов, Д. Н. Корнеев, С. С. Демцура [и др.]; под общ. ред. А. А. Саламатова. – Челябинск : ФГБОУ ВПО «ЧГПУ», 2012. – 104 с.

11. Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/В2.pdf (дата звернення: 12. 12.2019). – Назва з екрана.

12. Оболенська Т. Є. Маркетинг освітніх послуг: вітчизняний та зарубіжний досвід / Т. Є. Оболенська. – Київ : КНЕУ, 2001. – 208 с.

13. Окландер М. А. Маркетингові комунікації вищих навчальних закладів / М. А. Окландер, А. В. Кудіна // Прометей. − 2014. − № 2. − С. 123–128.

14. Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти від 11 липня 2019 р. № 977 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2. nsf/link1/RE33851.html (дата звернення: 12.12.2019). – Назва з екрана.

15. Примак Т. О. Маркетингові комунікації на сучасному ринку : навч. посіб. / Т. О Примак. – Київ : МАУП, 2003. – 200 с.

16. Росситер Дж. Р. Реклама и продвижение товаров / Дж. Р. Росситер, Л. Перси. – СанктПетербург : Питер, 2001. – 656 с.

17. Сучасні тенденції в управлінні соціальноекономічним розвитком систем : монографія / за ред. М. Х. Шершуна. – Рівне : Волин. обереги, 2015. – 196 с.

18. Трішкіна Н. І. Впровадження маркетингу у вищих навчальних закладах / Н. І. Т рішкіна // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – № 5. – Т. 2 – C. 110–114.

Опубліковано: 2020-07-17


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.