ГОТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-10

Н. В. МИХАЙЛОВА / N. Mikhailova, Н. В. РОГОВА / N. Rogova, С. С. РИБАКОВА / S. Rybakova

Анотація


Метою статті є визначення проблем та основних тенденцій розвитку готельного бізнесу в Україні. Методика дослідження. Досягнення поставленої мети здійснено за допомогою загальнонаукових і прикладних методів дослідження: методи наукової абстракції – для обґрунтування значення готельного бізнесу як складової туристичної інфраструктури; методи порівняння, аналізу й синтезу – для визначення проблем та основних тенденцій розвитку готельної сфери; методи логічного узагальнення, наукової абстракції – для обґрунтування заходів щодо покращення функціонування готельного бізнесу в умовах зростаючої конкуренції на ринку готельних послуг. Результати. Аналізуючи та систематизуючи наукові праці багатьох учених, розглянуто значення та особливості вітчизняного готельного бізнесу, а також визначено проблеми та пропозиції щодо підвищення ефективності його функціонування. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано, що в сучасних умовах орієнтації на європейські стандарти ефективне функціонування готельного бізнесу в Україні є ключовим чинником, що визначає перспективи розвитку туристичної галузі, а також відіграє значну роль у пожвавленні соціально-економічного розвитку країни й окремих її регіонів. Сучасні тенденції розвитку готельного бізнесу в Україні дають підстави стверджувати, що ринок готельних послуг є достатньо динамічним і перспективним. Водночас такі проблеми, як: складність економічної та політичної ситуації в країні, недостатнє використання потенціалу готельних підприємств, невідповідність цін рівню якості надання готельних послуг, обмеженість практики використання новітніх технологій у процесі здійснення обслуговування у закладах розміщення, проблеми нормативно-правового характеру й інше, ускладнюють активний розвиток готельної індустрії. Визначення проблем та основних тенденцій розвитку готельного бізнесу в Україні сприятиме більшій обізнаності щодо розуміння необхідності виявлення перспектив покращення його функціонування.

Ключові слова: готельний бізнес, готельна індустрія, готельні послуги, засоби розміщення, спеціалізація, глобалізація.

ПОСИЛАННЯ

1. Бакеренко Н. П. Особливості діяльності підприємств готельної індустрії / Н. П . Б акеренко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2013. – Вип. 23.15. – С. 168–176.

2. Давидова О. Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного бізнесу в Україні / О. Ю. Давидова, І. М. П исаревський // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. – Харків : ХДУХТ, 2008. – Вип. 2(8), ч. 2. – С. 215–219.

3. Cайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/05/zb_kzr_2017.pdf (дата звернення: 25.12.2019). – Назва з екрана.

4. Лук’янов В. О. Oрганізація готельно-ресторанного обслуговування : навчальний посібник / В. О. Лук’янов, Г. Б . Мунін. – Київ : Кондор, 2012. – 346 с.

5. Мунін Г. Б . Маркетинг туризму: економіко-організаційні аспекти : підручник / Г. Б . Мунін, В. О., Лук’янов, В. В. Гарагович; під заг. ред. О. В. Лук’янова. – Київ : Кондор, 2011. – 430 с.

6. Ткаченко А. М. Проблеми та перспективи розвитку готельного бізнесу в умовах сьогодення / А. М. Ткаченко, Ю. Г. Лелі // Економіка та управління підприємствами. – 2016. – Вип. 12-1. – С. 185–188.

Опубліковано: 2020-07-17


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.