МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ПОТОЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-9

Д. О. ГУЗЬ / D. Huz, Н. Л. КУСИК / N. Kusyk

Анотація


Мета дослідження полягає в доповненні теоретико-методичних засад щодо оцінки поточної стратегії економічного розвитку підприємств туристичної галузі в сучасних умовах господарювання. У статті обґрунтовується методичний підхід оцінки поточної стратегії економічного розвитку з метою формування ефективної стратегії розвитку підприємств туристичної галузі, яка дозволить досягти значних конкурентних переваг і зміцнити позиції на ринку в умовах нестабільного розвитку національної економіки. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: монографічне обстеження, узагальнення, систематизація, економіко-статистичний аналіз. Результати. Запропоновано методичний підхід щодо оцінки поточної стратегії економічного розвитку підприємств туристичної галузі, який полягає у певній послідовності основних етапів оцінки: визначення груп критеріїв оцінки стратегії (якісні зміни та протидія ризикам), визначення критеріїв оцінки в кожній групі (ефективність діяльності підприємства та стійкість до фінансових і комерційних ризиків), оцінка показників за визначеними критеріями (рівень рентабельності; норма прибутку, коефіцієнт автономії; частка ринку підприємства за обсягом продажу). Наприкінці оцінки запропоновано визначити інтегральні показники за кожною групою критеріїв. Завершувати оцінку пропонується визначенням загального показника оцінки поточної стратегії економічного розвитку. Методичний підхід дозволяє проводити діагностику рівня поточної стратегії розвитку підприємств туристичної галузі за відповідною шкалою та розробляти управлінські заходи щодо її коригування. Практична значущість результатів дослідження. Упровадження запропонованого методичного підходу оцінки поточної стратегії економічного розвитку підприємств туристичної галузі дає можливість здійснити всебічний аналіз наявного розвитку туристичних підприємств з метою подальшого вдосконалення існуючої стратегії розвитку й ефективної її адаптації до вимог зовнішнього середовища. Це сприятиме стабільному функціонуванню підприємств туристичної галузі та забезпечить їм перспективи для розвитку.

Ключові слова: інтегральний показник, оцінка поточної стратегії, протидія ризикам, стратегія економічного розвитку, туристична галузь.

ПОСИЛАННЯ

1. Коллис Д. Дж. Корпоративная стратегия. Ресурсный подход / Д. Дж. К оллис, С. А. Монтгомери ; пер. с англ. под ред. Ю. К острубова. – Москва : ЗАО «ОлимпБизнес», 2007. – 400 с.

2. Минцберг Г. Школы стратегий / Г. Минцберг, Б. Альстрэнд, Дж. Лэмпел ; пер. с англ. под ред. Ю. К аптуревского. – Санкт Петербург : Питер, 2000. – 330 с.

3. Эндрюс К. Концепция корпоративной стратегии / К. Эндрюс, Р. Ирвин ; пер. с англ. под ред. Ю. К аптуревского. – Санкт Петербург : Питер, 2001. – 688 с.

4. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии / А. А. Т омпсон, А. Дж. С трикленд ; пер. с. англ. под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. С околовой. – Москва : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

5. Погорелов Ю. С . Оцінювання та моделювання розвитку підприємства : монографія / Ю. С . Погорелов. – Луганськ : Глобус, 2010. – 512 с.

6. Артеменко Л. П. Підвищення стратегічного потенціалу як напрям стратегічного розвитку підприємства / Л. П. Артеменко, О. І. Фурсік // Ефективна економіка. – 2014. – № 1. – С. 15–19.

7. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент / И. А. Бланк. – Киев : МП ИТЕМ ЛТД, 1995. – 448 с.

8. Грант Р. М. Современный стратегический анализ / Р. М. Грант ; пер. с англ. под ред. В. Н. Фунтова. – Санкт Петербург : Питер, 2008. – 560 с.

9. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл Портер ; пер. с англ. под ред. И. Минервина. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 452 с.

10. Левченко Ю. Г. Методичні підходи до визначення ефективності господарської діяльності підприємства / Ю. Г. Левченко, Н. А. Ш екмар // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Економіка. – 2011. – Вип. 32. – С. 130–136.

 

Опубліковано: 2020-07-17


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.