ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОЇ СФЕРИ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-8

В. А. КРАСНОМОВЕЦЬ / V. Krasnomovets, Н. Г. БОСЕЦЬКА / N. Bosetska

Анотація


Мета статті полягає у дослідженні теоретичних особливостей розвитку екологізації та практичних прикладів її впровадження у діяльності закладів ресторанного господарства. Статтю присвячено аналізу поняття «екологізація» у його прикладній реалізації у сфері ресторанного господарства як інноваційного інструменту забезпечення конкурентоспроможності. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. Результати. На основі дослідження вітчизняних і зарубіжних наукових джерел, присвячених питанням екологічного спрямування, запропоновано авторське трактування поняття «екологізація підприємств ресторанної сфери». Визначено рівні реалізації (внутрішній та зовнішній), наведено приклади практичного застосування та реалізації екологізації ресторанного господарства. Запропоновані заходи, на думку авторів, є стратегічними дороговказами й інноваційними рішеннями у реалізації концепції екологізації діяльності підприємств ресторанної сфери, що є джерелом забезпечення додаткового прибутку та підвищення рівня лояльності клієнтів. Практична значущість результатів дослідження. Положення, запропоновані у статті, є практичними рекомендаціями для рестораторів щодо впровадження інноваційної концепції «екологізації діяльності».

Ключові слова: екологізація, ресторанне господарство, еко-дизайн, біофілія, утилізація ресурсів, екологічна відповідальність.

ПОСИЛАННЯ

1. Пітик О. В. Управління закладами ресторанного господарства, орієнтованими на екологічний напрямок / О. В. Пітик, О. І. Табенська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2017. – № 6. – Т. 1. – С. 155–158.

2. Шевченко Р. Ю. Екологічна безпека споруд туристичного обслуговування (на прикладі об’єктів готельно-ресторанного господарства) [Електронний ресурс] / Р.Ю. Шевченко // Екологічна безпека. – 2014. – Вип. 1. – С. 20–24. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ekbez_2014_1_5 (дата звернення: 10.11.2019). – Назва з екрана.

3. Мироненко В. П. Екологічність у формуванні предметно-просторового середовища ресторанних комплексів [Електронний ресурс] / В. П. Мироненко, С.-Р. О. Дудка // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архітектура. – 2011. – № 8. – С. 25–28. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2011_8_9 (дата звернення: 10.11.2019). – Назва з екрана.

4. What is Biophilia? By Brian Murch. Hotel business Review «HotelExecutive». Updated November 17, 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.hotelexecutive.com/feature_focus/6330/what-is-biophilia (дата звернення: 25.11.2019). – Назва з екрана.

5. Biophilia and Guest Psychographics. By Mary Alice Palmer. Hotel business Review «HotelExecutive». Updated November 10, 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.hotelexecutive.com/feature_focus/6383/biophilia-and-guest-psychographics (дата звернення: 10.11.2019). – Назва з екрана.

6. Best Eco-Friendly Practices for Organic Restaurants. By Jennifer Chait. Hotel business Review «HotelExecutive». Updated November 20, 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.thebalancesmb.com/ best-eco-friendly-practices-for-organicrestaurants-2538358 (дата звернення: 25.11.2019). – Назва з екрана.

7. Дубовий В. І. Екологічна культура : навч. посібник / В. І. Дубовий, О. В. Дубовий. – Херсон : Грінь Д. С., 2016. – 256 с.

8. Артеменко О. О. Екологічний менеджмент, як основна складова розв’язання екологічних проблем на виробництві [Електронний ресурс] / О. О. Артеменко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2018. – Вип. 193. – С. 102–109. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2018_193_13 (дата звернення:

10.11.2019). – Назва з екрана.

9. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/1264-12/ed20121118/find?text=%C5% EA%EE%EB%EE%E3%B3%F7%ED%E0+%E1%E5%E7%EF%E5%EA%E0 (дата звернення: 08.10.2019). – Назва з екрана.

10. Екологічна відповідальність: досвід ЄС та можливості для України. Аналітичний документ. – Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» (2018) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rac.org.ua/uploads/content/447/files/webenvironmental-liabilityua2018.pdf (дата звернення: 08.10.2019). – Назва з екрана.

11. Про відходи : Закон України від 05.03.1998 №187/98-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 08.10.2019). – Назва з екрана.

12. Красномовець В. А. Основи забезпечення сталого розвитку туризму в регіоні / В. А. Красномовець // Вісник Черкаського національного університету. Сер. : Економічні науки. – 2017. – № 2. – С. 56–63.

Опубліковано: 2020-07-17


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.