РОЛЬ ТЕХНОПАРКІВ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-7

В. М. ОРЛОВ / V. Orlov, А. Д. ПЕТРАШЕВСЬКА / A. Petrashevska, Ю. І. ГУЙГОВА / Y. Huihova, К. Г. МАСЛОВА / K. Maslova

Анотація


Мета статті полягає в розкритті сутності технопарків, узагальненні світо-
вого досвіду їх роботи та визначенні їх впливу на інноваційний розвиток регіону. Методика
дослідження. Під час дослідження було використано загальнонаукові методи наукової гіпо-
тези, аналізу та синтезу, систематизації й узагальнення, статистичні методи досліджен-
ня. Результати. У статті розглянуто світовий досвід розвитку технологічних парків, а
також їх стан в Україні, зроблено статистичний огляд технологічних структур інших країн.
Підкреслено роль технологічних парків у сучасних умовах, що сприятливо впливають на со-
ціально-економічну діяльність регіонів та їх інноваційний розвиток, спрямовані на підвищення
ефективності діяльності окремих підприємств. Визначено мету й умови їх створення. Роз-
глянуто види технологічних паркових структур, надано їх характеристику. Визначено скла-
дові умови популярності технологічних паркових структур і завдання, які вони вирішують
на сучасному етапі. Підкреслено необхідність врахування гуманітарного аспекту діяльності
технологічних парків, що пояснюється їх впливом не тільки на інноваційний розвиток регіону
та структурну перебудову промисловості, а також впливом на розвиток культурологічно-
го середовища. Зазначено роль держави в підтримці створення технопарків. У статті ви-
значено значення технологічних парків у процесах прискорення науково-технічного прогресу,
стимулювання економічного зростання, диверсифікації економіки, розвитку малого та се-
реднього бізнесу й інноваційного розвитку регіонів. Практична значущість результатів
дослідження. Результати наукового обґрунтування розвитку та ролі технологічних парків
можуть стати основою для подальшого аналізу та визначення ефективності діяльності
технологічних парків. Теоретичні знання, викладені в даній статті щодо ролі технологічних
парків, доцільно застосувати для поліпшення їх діяльності.

Ключові слова: технопарки, інноваційний розвиток, держава, інноваційна інфраструкту-
ра, регіон, види технопарків, економічний розвиток.

ПОСИЛАННЯ

1. Денисюк В. І. Стан, проблеми та переваги
активації інноваційного розвитку Білорусі
та України / В. І. Денисюк // Экономіст. –
2007. – № 9. – С. 5–60.

2. Гізатулін А. М. Проблеми впровадження
інновацій в Україні: немонетарний підхід
/ А. М. Гізатулін, А. О. Коломицева // Ін-
вестиції: практика та досвід. – 2012. – № 1.
– С. 19–22.

3. Семиноженко В. Технологічні парки Укра-
їни: досвід інноваційної економіки / В. Се-
миноженко // Краєзнавство. Географія. Ту-
ризм. – 2015. – № 7. – C. 8–11.

4. Дорошенко О. О. Особливості інновацій-
ного розвитку України / О. О. Дорошенко
// Інвестиції: практика та досвід. – 2011. –
№ 5. – С. 21–24.

5. Конова О. Ю. Призначення та роль техно-
парків у розвитку малого інноваційного
підприємництва / О. Ю. Конова, О. А . Рез-
нікова // Проблеми регіональної економіки.
– 2017. – № 42. – С. 34–36.

6. Тошматов М. Н. Технологічний парк як
важливий інструмент у формуванні ін-
новаційної економіки / М. Н. Тошматов,
Н. Т. Мірзорахімов // Міжнародний журнал прикладних і фундаментальних досліджень. – 2016. – № 4–2. – С. 442–446.

7. Борщів Н. Л. Міжнародний досвід організації і управління інноваційною діяльніс-
тю / Н. Л. Борщів // Сучасні наукові дослідження та інновації. – 2016. – № 9. – С. 26–
34. – Режим доступу: http://web.snauka.ru/issues/ 2016/09/66304 (дата звернення:
17.11.2019). – Назва з екрана.

8. Ульяничев М. А. Поняття та соціально-еко-
номічна сутність технопарків / М. А. Ульяничев // Вісник науки та освіти. – 2018. –
№ 15. – С. 115–118.

9. Yankovyi O. Optimization of the capital-labor
ratio on the basis of production functions in the
economic model of production / O. Yankovyi,
Yu. Goncharov, V. Koval, T. Lositska //
Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho
Universytetu. – 2019. – № 4. – Р. 134–140.

10. Koval V. Communicative competences in
enhancing of regional competitiveness in the
labour market. / V. Koval, Y. Polyezhayev,
A. Bezkhlibna // Baltic Journal of Economic
Studies. – 2018. – № 4 (5). – Р. 105–113.

Опубліковано: 2020-07-17


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.