ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-4

О. А. ХІЛУХА / O. Hiluha, М. М. НАДЕЙКО / M. Nadeiko

Анотація


Метою статті є виявлення теоретичних аспектів явища соціальної відповідальності з метою ідентифікації його місця у системі корпоративної культури підприємства. Методи дослідження. Задля досягнення цілей авторами використовувались загальноекономічні методи дослідження, а саме: структурно-функціональний метод; аналіз і синтез; метод наукової абстракції та аналогії; систематизування та групування; порівняння. Результати. Авторами ідентифіковано поняття соціальної відповідальності на основі ретроспективного аналізу виникнення цього поняття та ґрунтовного аналізу праць вітчизняних і зарубіжних вчених. Розглянуто зміст різних видів соціальної відповідальності. У результаті чого встановлено, що соціальна відповідальність менеджменту є джерелом виникнення корпоративної соціальної відповідальності. Визначено, що сучасні принципи управління мають сприяти формуванню комплексу дій, націлених на забезпечення безпеки та розвитку суб’єктів внутрішнього (добробут співробітників, акціонерів) та зовнішнього середовища підприємства (розвиток суспільства, збереження довкілля) зокрема, і людства в цілому, не порушуючи цінностей та правил, на яких базується корпоративна культура підприємства. Виокремлено принципи, якими має керуватись менеджмент підприємств з метою здійснення соціально відповідального бізнесу на основі Глобального договору (UN Global Compact, 2000). Обґрунтовано, що з метою їх застосування варто здійснити класифікацію принципів за такими напрямами: права людини, трудові відносини, довкілля, боротьба з корупцією. Проаналізовано основні концепції соціальної відповідальності. Практична значущість результатів дослідження полягає у формуванні тези, що соціальна відповідальність має носити системний характер і розглядатись у контексті корпоративної культури підприємства. Системний підхід сприятиме підвищенню ефективності впровадження соціально відповідального бізнесу.

Ключові слова: соціальна відповідальність, корпоративна культура, система корпоративної культури підприємства.

ПОСИЛАННЯ

1. Булеев И. П. Социальная ответственность бизнеса: теория и практика : монография / И. П. Булеев, Н. Е. Брюховецкая, Е. В. Черных / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк : ИЭП НАН Украины; ДонУЭП, 2008. – 137 с.

2. Валитов Ш. М. Взаимодействие власти и бизнеса: сущность, новые формы и тенденции, социальная ответственность / Ш. М. Валитов, В. А. Мальгин; Федеральное агентство по образованию, Казанский гос. финансово-экон. ин-т. – Москва : ЗАО «Издательство «Экономика», 2009. – 207 с.

3. Градюк Н. М. Сучасні моделі соціальної відповідальності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka. com/22_PNR_2011/ Economics/10_90610. doc.htm (дата звернення: 24.12.2019). – Назва з екрана.

4. Грішнова О. А. Соціальна відповідальність у контексті подолання системної кризи в Україні / О. А. Грішнова // Демографія та соціальна економіка. − 2011. − № 1 (15). − С. 39–46.

5. Демб А. Корпоративне управління / Ада Демб, Фрідріх Нойбауер. – Київ : Основи, 1997. – 302 с. 6. Дробышев В. Глобальный договор − инвестиции в будущее / В. Дробышев // Директор. − 2006. − № 10. − С. 68–69.

7. Йонас Г. Принципи відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації [пер. з нім.] / Г. Йонас. – Київ : Лібра, 2001. – 400 с.

8. Демидов Е. Е. Корпоративна соціальна відповідальність: поміркуємо на трьох [Електронний ресурс] / Е. Е. Демидов, М. І. Миколаєва // Корпоративний менеджмент. – Режим доступу: cfin.ru (дата звернення: 28.03.2019). – Назва з екрана.

9. Лахина А. П. Социальная ответственность в системе управления социально-экономической деятельностью корпораций : дис. на соискание учен. степ. к. э. н. : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Лахина Алина Петровна. – Москва, 2009. – 141 с.

10. Лебедєв І. Корпоративна соціальна відповідальність: концепція і модель для України [Електронний ресурс] / І. Лебедєв // Соціально-трудові відносини. – 2014. – № 5. – С. 13–19. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2014_5_4 (дата звернення: 12.10.2019). – Назва з екрана.

11. Литвинов В. С. С миру по нитке: как мировые знания КСО приживаются в Украине [Електронний ресурс] / В. С. Литвинов. – Режим доступу: http:// kontrakty.ua/article/13371 (дата звернення: 26.12.2019). – Назва з екрана.

12. Меир А. Бизнесмены и общество: корпоративная филантропия [Електронний ресурс] / Ашер Меир // Материал сайта международной еврейской религиозной организации Эш а-Тора. − Режим доступу: http://www.evrey.com/sitep/ethics/arkhiv.php3?menu=267. (дата звернення: 11.04.2019). – Назва з екрана.

13. Пушкар М. С. Соціальна відповідальність бізнесу: теорія і практика : монографія / М. С. Пушкар, Л. І. Голінач. – Тернопіль : Карт-бланш, 2018. – 215 с.

14. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку : монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Наук. парк, Ін-т соц.-труд. відносин. – Київ : КНЕУ, 2012. – 501 с.

15. Ткаченко Л. Г. Конкурентні межі зростання оплати праці в Україні / Л. Г. Ткаченко // Демографія та соціальна економіка. − 2008. − № 2 (10). – С. 115–124.

16. Ярова В. В. Категорія «соціальна відповідальність»: теоретичні джерела, еволюція підходів до визначення, практика розвитку [Електронний ресурс] / В. В. Ярова // Економіка. Проблеми економічного становлення. – 2013. – № 4. – С. 63–69. Режим доступу: file:///C:/Users/Asus/Downloads/VAPSV_ 2013_4_13.pdf (дата звернення: 12.03.2019). – Назва з екрана.

17. Чала Ю. В. Соціальна відповідальність підприємств як основа інноваційного розвитку сучасної економіки [Електронний ресурс] / Ю. В. Чала // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. − 2014. − Вип. 40. − С. 275−285. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pprbsu_2014_40_32 (дата звернення: 11.08.2019). – Назва з екрана.

18. Ярова В. В. Теоретико-методологічні підходи до вивчення соціальної відповідальності бізнесу [Електронний ресурс] / В. В. Ярова // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер.: Економічні науки. – 2013. – № 5. – С. 185–196. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2013_5_26 (Дата звернення: 17 жовтня 2019). – Назва з екрана.

19. Bowen Howard R. Social Responsibilities of the Businessman / H. R. Bowen. – N.Y. : Harper & Row, 1953. − 298 p.

20. Fridman M. The Social Responsibility of Business is to increase its Profits // New York Yimes Magazine. − September, 13. – 1970. − P. 122–126.

21. Carroll A. B. A three-dimensional conceptual model of corporate performance // Academy of Management Review – 1979. – 4 (4). – Р. 497–505.

Опубліковано: 2020-07-17


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.