МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-3

М. В. ЗОСЬ-КІОР / M. Zos-Kior

Анотація


Мета статті полягає у виявленні мотиваційних аспектів управління екологоекономічним потенціалом аграрних підприємств. Статтю присвячено дослідженню теоретичних основ мотиваційних аспектів з метою визначення особливостей побудови сучасної системи управління еколого-економічним потенціалом аграрних підприємств. Методика дослідження. У статті використані такі методи: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. Результати. Розглянуто методи позитивної та негативної мотивації формування та реалізації еколого-економічного потенціалу аграрних підприємств. Доведено, що пріоритетом є випереджальне виявлення найважливіших чинників, що впливають на організацію даного процесу, систематизація та врахування дестабілізуючих чинників зовнішнього середовища, які мають безпосередній вплив. Визначено складові еколого-економічного потенціалу та представлено механізм утримання між ними балансу. Доведено, що екологічний чинник розвитку утворює як зовнішні, так і внутрішні конкурентні переваги аграрного підприємства. Визначено, що екологічний чинник суттєво впливає на еколого-економічний потенціал аграрного підприємства та проявляється як екологоорієнтовані параметри стратегії економічного зростання й зміни взаємодії суб’єктів господарювання, тобто взаємозв’язок підприємства з іншими економічними суб’єктами та державою. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано екологічні мотивації розвитку аграрних підприємств. На прикладі промислового птахівництва продемонстровано, як наявність наукового підходу підвищує ефективність процесу управління еколого-економічним потенціалом підприємств, кінцевою метою якого є підвищення їх ефективності й оптимізація діяльності відповідно до розроблених напрямів їх розвитку. Основні наукові положення статті можна використовувати в практиці аграрних підприємств.

Ключові слова: управління, мотивація, еколого-економічний потенціал, механізм, аграрне підприємство.

ПОСИЛАННЯ

1. Гринів Л. С. Фізична економія: нові моделі сталого розвитку : монографія / Л. С. Гринів. – Львів : Ліга-прес, 2016. – 424 с.

2. Захарченко О. В. Утилізація відходів природного походження аграрних формувань: проблемний аспект / О. В. Захарченко // Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Сер.: Економічні науки. – 2017. – № 1. – С. 58–67.

3. Камінська М. Б. Економічні та облікові аспекти екологобезпечного розвитку аграрних підприємств / М. Б. Камінська // Молодий вчений. – 2017. – № 4 (44). – С. 662–665.

4. Лобозинська С. М. Стимулювання екологізації агровиробництва у формуванні продовольчої безпеки України / С. М. Лобозинська, О. Б. Назаркевич // Економіка: реалії часу. – 2017. – № 3 (31). – С. 53–59.

5. Меглей В. І. Методологічне обґрунтування еколого-економічного розвитку на засадах системного підходу / В. І . Меглей // Інтелект ХХІ. – 2016. – № 5. – С. 215–219.

6. Меглей В. І. Сучасні екологічні мотивації до розвитку системи вітчизняного аграрного господарювання / В. І . Меглей // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Економіка і менеджмент. – 2016. – Вип. 20. – С. 36–39.

7. Мельник Л. Г. «Зелена» економіка (досвід ЄС і практика України у світлі ІІІ і ІV промислових революцій) : підручник / Л. Г. Мельник. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2018. – 463 с.

8. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність : монографія / [Ю. О. Лупенко, О. Г. Шпикуляк, М. Й. Малік та ін.]; за ред. О. Г. Шпикуляка. – Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. – 204 с.

9. Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України : монографія / за заг. редакцією А. В. Р уснак. – Херсон : ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 2017. – 432 с.

10. Ходаківська О. В. Екологізація аграрного виробництва : монографія / О. В. Х одаківська. – Київ : ННЦ ІАЕ, 2015. – 350 с.

11. Ярмоленко Ю. О. Основні підходи до стратегічного планування сталого розвитку АПК України та європейський досвід / Ю. О. Ярмоленко // Теорія та практика державного управління. – 2016. – № 4 (55). – С. 20–27.

Опубліковано: 2020-07-17


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.