ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ – НАГАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ СЬОГОДЕННЯ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-2

А. М. ТКАЧЕНКО / А. Tkachenko, Н. Д. ТИХА / А. Tykha

Анотація


Мета статті полягає в дослідженні визначення терміна «інновації» у межах стадій теорії інноваційного розвитку. Також завданням роботи було проведення порівняльного аналізу фінансових показників ПрАТ «Дніпроспецсталь» до впровадження інновацій за період 2016–2018 рр. Методика дослідження. Вирішення наукових завдань здійснено за допомогою таких методів дослідження: теоретичного узагальнення і порівняння; системного аналізу; економіко-статистичного аналізу; порівняльного аналізу та класифікації. Результати. У роботі досліджено поняття «інновації» як економічну категорію у межах стадій теорії інноваційного розвитку, визначено її види та форми фінансування. Проте, незважаючи на різноманіття трактування даного терміна, його сутність залишається незмінною – це застосування новітніх розробок у всіх сферах діяльності з метою мінімізації витрат і максимізації прибутку. Здійснено порівняльний аналіз фінансових показників ПрАТ «Дніпроспецсталь» до проведення модернізації та впровадження інновацій. У статті проаналізовано внутрішні витрати на виконання науково-дослідних робіт в Україні за джерелами фінансування. Встановлено, що витрати на інвестування інновацій у 2016–2018 роках переважно зростали, окрім витрат організацій підприємницького сектора та сектора вищої освіти. Перспективами подальшого розвитку інновацій в Україні є залучення інвестицій та здійснення заходів щодо протидії міграції науковців. Практична значущість результатів дослідження. Як приклад упровадження інновацій у виробничий процес розглянуто приватне акціонерне товариство «Дніпроспецсталь». Результати аналізу фінансових показників оцінки інвестиційно-інноваційної діяльності ПрАТ «Дніпроспецсталь» свідчать про позитивні зміни за одночасного невиконання нормативів окремих показників. Запровадження інновацій на кожному підприємстві носить індивідуальних характер залежно від виду спеціалізації та напряму їх застосування.

Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, модернізація, фінансування, науково-технічна революція.

ПОСИЛАННЯ

1. Чорна М. В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств : монографія / М. В. Чорна, С. В. Глухова. – Харків : ХДУХТ, 2012. – 210 с.

2. Schumpeter J. Business Cуcles / J. Schumpeter. – New York : McGraw – Hill, 1939.

3. Сайт підприємства ПрАТ «Дніпроспецсталь». Баланс на 31 грудня 2016 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dss-ua.com/ media/rus/company/official-info/fin_inf/formk2016.pdf (дата звернення: 17.12.2019). – Назва з екрана.

4. Сайт підприємства ПрАТ «Дніпроспецсталь». Баланс на 31 грудня 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dss-ua.com/ media/rus/company/official-info/fin_inf/formk2017 (дата звернення: 17.12.2019). – Назва з екрана.

5. Сайт підприємства ПрАТ «Дніпроспецсталь». Баланс на 31 грудня 2018 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dss-ua.com/ media/rus/company/official-info/fin_inf/formk2018 (дата звернення: 17.12.2019). – Назва з екрана.

6. Шумпетер Й. Теория экономического развития: исследования предпринимательской прибыли, капитала, кредита и цикла конъюнктуры / Й. Шумпетер; пер. с англ. Л. И. Кравченко. – Москва : Прогресс, 1982. – 450 с.

7. Цадо Г. В. Сутність та значення інвестиційно-інноваційних процесів в системі регіонального розвитку / Г. В. Цадо // Інноваційна економіка. – 2011. – № 1. – С. 154–160.

8. Статистика науки и инноваций : Краткий терминологический словарь / под ред. Л. М. Гохберга. – Москва : ЦИСН, 1996. – 579 с.

9. Марченко О. І. Огляд підходів до визначення поняття «Інновація» / О. І. Марченко, Я. П. Саєнко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – № 10. – Ч. 2. – С. 17–21.

10. Створення та впровадження інноваційних технологій електросталеплавильного виробництва легованих сталей спеціального призначення [Електронний ресурс] : Газета Верховної Ради «Голос України». – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/307447 (дата звернення: 12.12.2019). – Назва з екрана.

11. Сайт підприємства ПрАТ «Дніпроспецсталь». Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dss-ua.com/media/rus/company/official-info/god_inf/zvit2018 (дата звернення: 19.12.2019). – Назва з екрана.

12. Сайт Державної служби статистики України. Наукова та інноваційна діяльність України, 2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm (дата звернення: 21.12.2020). – Назва з екрана.

Опубліковано: 2020-07-17


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.