СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ РЕПУТАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ТОВАРНОМУ РИНКУ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-1

Л. М. КОВАЛЬ / L. Koval, Н. І. САРАЙ / N. Sarai

Анотація


Мета статті полягає у розробці теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій щодо визначення основних етапів управління діловою репутацією підприємства й обґрунтування репутаційних стратегій з метою забезпечення стійкості функціонування вітчизняних підприємств на товарних ринках. Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є положення сучасної економічної теорії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених щодо управління діловою репутацією підприємства на товарному ринку. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: системно-структурного та термінологічного аналізу, групування, систематизації і теоретичного узагальнення, діалектичного підходу. Результати. Встановлено, що ділова репутація є однією зі складових стійкого функціонування підприємства. Досліджено основні етапи факторно-операційного підходу до управління діловою репутацією підприємства. Виділено три основні послідовні етапи управління діловою репутацією підприємства для забезпечення його успішного функціонування на товарному ринку: формування ділової репутації, оцінювання ділової репутації, коригування та підтримування ділової репутації. Практична значущість результатів дослідження. У статті визначено п’ять основних стратегій управління діловою репутацією підприємства залежно від її об’єктів. Встановлено зв’язок між управлінням діловою репутацією підприємства й управлінням його корпоративною культурою. Акцентовано увагу на необхідності пошукового керування діловою репутацією підприємства. Основні наукові положення статті можна використовувати в практиці діяльності вітчизняних підприємств.

Ключові слова: ділова репутація, репутаційна стратегія, факторно-операційний підхід, корпоративна культура, пошукове керування.

ПОСИЛАННЯ

1. Букша К. С. Управление деловой репутацией: российская и зарубежная PR-практика / К. С. Букша. – Москва : ООО «И. Д. Вильямс», 2007. – 144 с.

2. Гребешкова О. М. Ділова репутація компанії: чинники формування та їх аналітична характеристика / О. М. Гребешкова, О. В. Шиманська // Економіка і підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів. – Київ : КНЕУ. – 2010. – № 23. – С. 54–72.

3. Гуменна К. Р. Інвестування в організаційну культуру підприємства як основа підвищення ділової репутації / К. Р. Гуменна // Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку : Тези доповідей I міжнар. наук.-практ. конф. (20–21 червня 2013 р.). – Житомир : ЖДТУ, 2013. – С. 174–176.

4. Клименко И. Управление деловой репутацией: действуй пока гром не грянул [Електронний ресурс] / И. Клименко. – Режим доступу: http://articles.kom-pass.ua/publ/301-0-180 (дата звернення: 03.10.2019). – Назва з екрана.

5. Наливайко А. П. Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів : монографія /А. П. Наливайко, Т. І. Решетняк, Н. М. Євдокимова; за ред. А. П. Наливайка. – Київ : КНЕУ, 2013. – 455 с.

6. Осипенко С. М. Управління діловою репутацією підприємства на основі факторноопераційного підходу / C. М. Осипенко, О. А. Товма // Комунальне господарство міст. – 2012. – № 104. – С. 172–176.

7. Рєпіна І. М. Корпоративний аналіз ділової репутації підприємства / І. М. Рєпіна, В. Л. Ковтун // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2012. – № 27. – С. 237–242.

8. Родіонов О. В. Гудвіл як економічне відображення ділової репутації підприємства / О. В. Родіонов // Економіка. Менеджмент. Підприємництво : Зб. наук. праць. – 2010. – № 22. – С. 45–52.

9. Сінько Г. С. Аналіз та оцінка ділової репутації підприємств машинобудівної галузі / Г. С. Сінько, В. П. Божко // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. – 2009. – № 4. – С. 5–13.

10. Тростянська К. М. Управління репутаційними ризиками організації: сучасний стан та проблемні аспекти / К. М. Тростянська // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. – 2013. – № 1. – С. 207–215.

11. Шиманська О. В. Методи оцінки ділової репутації підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Шиманська. – Режим доступу: http://kneu.edu.ua/userfiles/ec_pidpr_th_ pr_4/2/Shimanska.docx (дата звернення: 26.10.2019). – Назва з екрана.

Опубліковано: 2020-07-17


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.