МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ В КОНТЕКСТІ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Т. П. ЯХНО / T. Yakhno

Анотація


Мета статті полягає в аналізі та оцінці переваг і недоліків традиційних та нетрадиційних методів, зокрема економіко-соціологічних, а також визначенні доцільності формування й використання комплексного підходу до аналізу споживчого ринку на ґрунті економікосоціологічних концепцій (екологічної, структурної, неоінституціональної, політико-економічної, соціокультурної, феноменологічної та політико-культурної), що дають різне уявлення про ринок і дозволяють дослідити стан споживчого ринку в контексті розвитку національної економіки. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. Результати. Узагальнено погляди науковців на сутність і методичний інструментарій дослідження стану споживчого ринку, на існуючі підходи та методи дослідження. Обґрунтовано доцільність використання економіко-соціологічних методів, які ґрунтуються на економіко-соціологічних концепціях, а також комплексного підходу до дослідження стану споживчого ринку в контексті розвитку національної економіки. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано, що запропонований комплексний підхід до аналізу дозволяє розширити уявлення про сучасний споживчий ринок і визначити його не тільки як систему регулярного, переважно грошового, взаємовигідного, добровільного та змагального обміну благами, але також як систему взаємодії його учасників, яка регулюється (крім цін) їх структурними зв’язками, інституційними формами, владними ієрархіями й культурними конструкціями; проведений огляд методичних підходів дав можливість сформувати авторське бачення методики подальшого аналізу розвитку України та її національної економіки, ґрунтуючись на результатах аналізу стану споживчого ринку, зокрема, через його проведення за двома етапами: визначення рівня економічного розвитку України за показниками стану споживчого ринку та визначення можливостей і меж оцінки соціального розвитку України за показниками стану споживчого ринку. Основні наукові положення статті можна використовувати у практиці формування моделі розвитку національної економіки України та для проведення об’єднаного дослідження розвитку національної економіки та споживчого ринку України.

Ключові слова:

дослідження, аналіз, національна економіка, розвиток, споживчий ринок, економіко-соціологічні методи, економіко-соціологічні концепції.

ПОСИЛАННЯ

1. Азарян Е. М. Потребительский рынок: становление и развитие : монография / Е. М. Азарян. – Донецк : ИЭП НАН Украины, 2002. – 190 с.

2. Анализ рынков в современной экономической социологии / отв. ред. В. В. Радаев, М. С. Добрякова. – Москва : Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2008. – 424 с.

3. Апопій В. В. Ринок споживчих товарів в Україні: проблеми сучасного розвитку / В. В. Апопій // Економіка і прогнозування. – 2002. – № 4. – С. 115–123.

4. Бессонова Н. Ю. Инфраструктура потребительского рынка региона: проблемы управления резервами / под ред. С. Н. Семенова. – Саратов : СГСЭУ, 2006. – 252 с.

5. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 2. Игры обмена / Ф. Бродель. – Москва : Прогресс, 1988. – 315 c.

6. Венгер В. В. Показники економічного зростання: галузевий аспект / В. В. Венгер // Причорноморські економічні студії. – 2016. – № 7. – С. 33–37.

7. Галиахметов Р. А. Развитие регионального потребительского рынка / Р. А. Галиахметов, Е. В. Кутяшова. – Ижевск : Изд-во ИжГТУ, 2004. – 156 с.

8. Глуха Г. Я. Система показників економічного зростання / Г. Я. Глуха // Академічний огляд. – 2013. – № 2 (39). – С. 5–12.

9. Елисеева И. И. Общая теория статистики : учебник / И. И. Елисеева, М. М. Юзбашев. – Москва : Финансы и статистика, 2004. – 656 с.

10. Киселева Е. Н. Рынок продовольственных товаров : учеб. пособие / Е. Н. Киселева, О. В. Власова, Е. Б. Коннова. – Москва : Вузовский учебник, 2009. – 162 с.

11. Лагутін В. Д. Внутрішній ринок споживчих товарів: теорія розвитку і регулювання : монографія / В. Д. Лагутін. – Київ : КНТЕУ, 2008. – 327 с.

12. Лігоненко Л. О. Споживчий ринок України: методологія дослідження та регулювання : монографія / Л. О. Лігоненко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 307 с.

13. Мошин Ю. Н. Анализ конъюнктуры потребительского рынка : учеб. пособие / Ю. Н. Мошин, А. Ю. Мошин. – Москва : изд-во УРАО, 2004. – 168 с.

14. Мхитарян В. С. Эконометрика : учеб.-метод. комплекс / В. С. Мхитарян, М. Ю. Архипова, В. П. Сиротин. – Москва : Изд. центр ЕАОИ, 2008. – 144 с.

15. Терещенко Н. Н. Методологические подходы к экономической диагностике состояния и развития потребительского рынка : монография / Н. Н. Терещенко. – Красноярск : Красноярский торгово-экономический институт, 2007. – 208 с.

16. Терещенко Н. Н. Экономическая диагностика состояния и развития потребительского рынка : монография / Н. Н. Терещенко. – Москва : Креативная экономика, 2008. – 384 с.

17. Тихомиров Н. П. Методы эконометрики и многомерного статистического анализа : учебник / Н. П. Тихомиров. – Москва : Экономика, 2011. – 647 с.

18. Яхно Т. П. Теорії добробуту як теоретичне підґрунтя для визначення сутності сучасного споживчого ринку / Т. П. Яхно, Л. М. Шимановська-Діанич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». – 2018. – Вип. 3 (131) – С. 140–146.

Опубліковано: 2019-12-13


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.