ОБҐРУНТУВАННЯ ПОРЯДКУ ВПРОВАДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ В ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

В. В. КАРЦЕВА / V. Kartseva, Г. М. СИДОРЕНКО-МЕЛЬНИК / H. Sydorenko-Melnyk

Анотація


Метою статті є обґрунтування необхідності й розробка порядку впровадження фінансового контролінгу в діяльність підприємств та організацій споживчої кооперації з визначенням основних етапів. Методика дослідження. Досягнення поставленої мети ґрунтувалося на таких методах дослідження: діалектичному підході, індукції та дедукції, аналізі та синтезі, логічному підході, графічному методі. Результати. Сформовано авторську точку зору щодо порядку практичного впровадження фінансового контролінгу в діяльність підприємств та організацій споживчої кооперації. Запропоновано виділення основних етапів для більш чіткого розподілу в часі цієї процедури. Визначено, що процес упровадження системи фінансового контролінгу в діяльність підприємств та організацій споживчої кооперації потребує переосмислення всіх бізнес-процесів із точки зору їх прозорості, інформаційного забезпечення, контролю за виконанням. Упровадження фінансового контролінгу в діяльність підприємств та організацій споживчої кооперації має спиратися на концептуальні положення, а також ураховувати можливі проблеми, з якими може зіткнутися вищий менеджмент під час упровадження фінансового контролінгу в діяльність підприємств та організацій споживчої кооперації. Практична значущість результатів дослідження. Запропонований порядок впровадження фінансового контролінгу в діяльність підприємств та організацій споживчої кооперації має прикладне застосування в Полтавській, Херсонській і Чернігівській обласних спілках споживчих товариств. Використання запропонованих розробок у практиці підприємств та організацій споживчої кооперації дозволяє поставити існуючу систему управління на якісно новий рівень і підвищити ефективність діяльності системи споживчої кооперації загалом.

Ключові слова:

фінансовий контролінг, порядок упровадження фінансового контролінгу, етапи впровадження фінансового контролінгу, підприємства та організації споживчої кооперації.

ПОСИЛАННЯ

1. Бабенко С. Г. Трансформація кооперативних систем у перехідній економіці : монографія / С. Г. Бабенко. – Київ : видавництво «Наукова думка», 2003. – 332 с.

2. Герасина О. Н. Роль контроллинга в процессном управлении на предприятии / О. Н. Герасина , Т. С. Сальникова, А. В. Красильников ; под ред. О. Н. Герасиной. – Москва : МГИУ, 2011. – 146 с.

3. Карцева В. В. Методичні підходи до формування системи фінансового контролінгу на підприємстві / В. В. Карцева // Економічний форум. Науковий журнал. – № 1. – 2013. –С. 312–316.

4. Карцева В. В. Роль фінансового контролінгу в забезпеченні стратегічного розвитку підприємств і організацій споживчої кооперації / В. В. Карцева // Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Фінансова безпека та стратегічний розвиток держави». – Полтава : Верстка, 2012. – С. 57–61.

5. Карцева В. В. Фінансовий контролінг підприємств і організацій споживчої кооперації : монографія / В. В. Карцева. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 335 с.

6. Контроллинг в бизнесе. Методические и практические основы построения контроллинга в организациях / A. M. Карминский, Н. И. Оленев, А. Г. Примак, С. Г. Фалько. – 2-е изд. – Москва : Финансы и статистика, 2002. – 256 с.

7. Стратегічний розвиток підприємств регіону: фінансовий аспект : монографія / за заг. ред. Карцевої В. В. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011 – 202 с.

8. Терещенко О. О. Контролінг поведінки в концепції біхевіористичних фінансів / О. О. Терещенко // Фінанси України – № 10. – 2011. – С. 104–116.

9. Толкачева Е. В. Стратегический контроллинг в системе управления предприятием / Е. В. Толкачева // Менеджмент в России и за рубежом (рус.). – 2004. – № 4. – C. 109– 118.

10. Трифонов Ю. В. Методологические основы текущего контроллинга промышленного предприятия : монография / Ю. В. Трифонов, М. Н. Павленков. – Н. Новгород : Издво ННГУ, 2007. – 228 с.

11. Фалько С. Г. Контроллинг для руководителей и специалистов / С. Г. Фалько. – Москва : Финансы и статистика, 2008. – 272 с.

12. Шимановська-Діанич Л. М. Організаційноекономічний механізм управління розвитком підприємств і організацій споживчої кооперації України: теорія і практика : монографія / Л. М. Шимановська-Діанич, В. А. Власенко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 341 с.

13. Шульга Н. П. Банківський контролінг: теорія, методологія, практика : монографія / Н. П. Шульга. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 326 с.

Опубліковано: 2019-12-13


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.